1093/1987

Given i Helsingfors den 18 1987

Förordning om ändring av grundskoleförordningen

På föredragning av undervisningsministern

upphävs i grundskoleförordningen av den 12 oktober 1984 (718/84) 87 § 2 mom., 108 § 2 mom. och 120 §,

ändras 89, 91 och 92 §§, 115 § 5 mom., 119 och 124 §§, 139 § 1, 2 och 5 mom. och 140 § samt

fogas till förordningen nya 89 a, 89 b, 123 a, 124 a, 124 b, 124 c och 126 a §§ samt till 141 § 1 mom. en ny 4 a punkt som följer:

89 §

Om kommunstyrelsen inte på det sätt som avses i 56, 56 a och 56 b §§ grundskolelagen kan förflytta en ordinarie lärare till en vakant lärartjänst vid grundskolan i samma kommun, skall kommunstyrelsen hos skolstyrelsen anmäla läraren för förflyttning till en lärartjänst vid grundskolan i en annan kommun. Också i det fall att en vakant lärartjänst finns vid grundskolan i kommunen skall kommunstyrelsen hos skolstyrelsen anmäla en lärare, vars tjänst indras, för förflyttning till en lärartjänst vid grundskolan i en annan kommun, om vägande skäl därtill föreligger och läraren har anhållit därom. Kommunstyrelsen skall till sin anmälan foga av skolstyrelsen föreskrivna upplysningar om läraren samt om de tjänster i kommunen som läraren kan förflyttas till.

Om skolstyrelsen inte på det sätt som avses i 56 och 56 a §§ grundskolelagen kan förflytta en ordinarie lärare till en annan lärartjänst vid grundskolan, skall skolstyrelsen hos den kommun som gjort anmälan om förflyttning återanmäla läraren för förflyttning till en tjänst vid en annan läroanstalt i kommunen eller till en annan för honom lämplig tjänst i kommunen. Om en lärare inte heller kan förflyttas till de sistnämnda tjänsterna, skall skolstyrelsen, sedan den fått meddelande härom av kommunen, vidta åtgärder för förflyttning av läraren till en annan tjänst som nämns i 56 § 2 mom. grundskolelagen.

Vad som ovan i denna paragraf stadgas om lärare gäller i tillämpliga delar en ordinarie rektor och en ordinarie elevhemsföreståndare.

Skolstyrelsen och yrkesutbildningsstyrelsen får inte förflytta en tjänsteinnehavare till en tjänst vid en läroanstalt som upprätthålls av en kommun eller ett kommunalförbund, utan att kommunstyrelsen eller förbundsstyrelsen har gett sitt samtycke till förflyttningen.

89 a §

En tjänsteinnehavare får inte förflyttas till en tjänst, om han inte uppfyller behörighetsvillkoren för tjänsten.

Om det inte har varit möjligt att till en tjänst vid en läroanstalt som upprätthålls av en kommun, ett kommunalförbund eller staten förflytta eller utnämna en person som uppfyller behörighetsvillkoren, kan den myndighet som handhar förflyttningen till tjänsten förflytta en tjänsteinnehavare som inte uppfyller stadgade behörighetsvillkor men som myndigheten anser vara kompetent att sköta tjänsten och som har samtyckt till förflyttningen.

En tjänsteinnehavare, som i enlighet med 2 mom. har förflyttats till en tjänst med behörighetsvillkor som han inte uppfyller, är berättigad att kvarstå i tjänsten i enlighet med de stadganden som gäller för tjänsteförhållandet.

89 b §

Innan beslut fattas om förflyttning av en tjänsteinnehavare till en tjänst vid grundskolan i samma eller någon annan kommun, skall myndigheten, om den som skall förflyttas anhåller därom, bereda respektive huvudförtroendeman eller förtroendeman tillfälle att bli hörd.

Den myndighet som handhar förflyttningen skall, innan den fattar beslutet, underrätta tjänsteinnehavaren om möjligheten att begära att huvudförtroendemannen eller förtroendemannen skall höras.

91 §

När skolstyrelsen har gjort anmälan till statskontoret om en sådan tjänsteinnehavare vid grundskolan som skall placeras i en statstjänst, skall statskontoret vidta de åtgärder som behövs för att placera tjänsteinnehavaren. För placeringen av tjänsteinnehavaren har statskontoret rätt att i tillämpliga delar vidta de åtgärder som föreskrivs i förordningen om omplacering av statstjänstemän (725/87).

92 §

I frågor som gäller indragning av tjänster vid grundskolan och förflyttning och utnämning av tjänsteinnehavare till andra tjänster samt fortbildning och vidareutbildning för tjänsteinnehavare och omskolning av dem finns som rådgivande organ en delegation, som tillsätts av statsrådet för tre år i sänder.

115 §

Om mottagande och innehav av bisyssla gäller vad som bestäms i kommunens tjänstestadga.


119 §

Om sökande och beviljande av tjänstledighet och befrielse från åliggande samt om de uppgifter och utredningar som av denna anledning skall inlämnas till skolnämnden gäller vad som bestäms i kommunens tjänstestadga.

123 a §

Innan beslut fattas om att en tjänsteinnehavare eller timlärare skall sägas upp eller avhållas från tjänsteutövning skall skolnämnden, om tjänsteinnehavaren eller timläraren anhåller därom, bereda respektive huvudförtroendeman eller förtroendeman tillfälle att bli hörd. En tjänsteinnehavare eller timlärare kan dock på grund av sakens natur avstängas från tjänsteutövning före hörandet.

Skolnämnden skall, innan den fattar beslut enligt 1 mom., underrätta tjänsteinnehavaren eller timläraren om möjligheten att begära att huvudförtroendemannen eller förtroendemannen skall höras.

124 §

En uppsägning anses ha skett då det meddelande genom vilket en tjänsteinnehavare eller timlärare har sagt upp sig från sin tjänst eller uppgift har kommit skolnämnden till handa. Skolnämnden anses ha sagt upp en tjänsteinnehavare eller timlärare då denne fått del av uppsägningsbeslutet. Uppsägningstiden räknas också från nämnda tidpunkter.

124 a §

När en tjänsteinnehavare eller en timlärare beviljas avgångsbidrag och periodisk ersättning enligt 62 g § grundskolelagen skall i tillämpliga delar iakttas vad som angående statstjänstemän stadgas i avgångsbidragsförordningen (726/87) och vad som är bestämt med stöd av den.

När avgångsbidrag och periodisk ersättning beviljas beaktas, utöver sådan tjänstgöring som avses i avgångsbidragsförordningen, anställning som rektor, lärare, elevhemsföreståndare eller timlärare vid folkskola, grundskola, skola som ersätter och motsvarar grundskolan, läroverk, aftonläroverk, gymnasium och dess kvällslinje samt kvällsgymnasium.

124 b §

Skolstyrelsen och yrkesutbildningsstyrelsen kan för utnämnandet av en person som har innehaft en sådan ordinarie tjänst som avses i 58 b § grundskolelagen, för högst ett läsår i sänder bestämma att vissa vakanta tjänster i en eller flera kommuner eller ett kommunalförbund vid läroanstalten som lyder under dem inte får ledigförklaras och ej heller besättas, vare sig permanent eller interimistiskt, utan skolstyrelsens eller yrkesutbildningsstyrelsens tillstånd.

126 a §

Sådan ersättning för kostnader som nämns i 70 § 2 mom. grundskolelagen söks hos den länsstyrelse som har förordnat att en tjänsteinnehavare skall genomgå kontroll eller undersökning.

Sådan ersättning för flyttningskostnader som nämns i 91 § grundskolelagen söks hos skolstyrelsen.

139 §

Ändring i skolstyrelsens och yrkesutbildningsstyrelsens beslut får sökas i den ordning som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden.

I beslut av skolstyrelsen och yrkesutbildningsstyrelsen som gäller förflyttning av tjänsteinnehavare får ändring inte sökas genom besvär. I skolstyrelsens och yrkesutbildningsstyrelsens beslut om förflyttning av en tjänsteinnehavare vid grundskolan till en tjänst vid en grundskola i samma eller en annan kommun eller beslut om utnämnande av någon som har varit ordinarie innehavare av en tjänst som avses i 58 b § grundskolelagen till innehavare av en tjänst vid en läroanstalt som lyder under respektive centrala ämbetsverk får ändring dock sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomtolen.


I beslut av skolstyrelsen genom vilket besvär över skolnämndens beslut har avgjorts får ändring inte sökas genom besvär, utom om beslutet gäller uppsägning av en tjänsteinnehavare eller timlärare vid grundskolan eller om det gäller ett disciplinärt ärende.

140 §

Trots att besvär har anförts kan andra beslut än sådana som gäller förflyttning och utnämning av tjänsteinnehavare samt uppsägning av tjänsteinnehavare eller timlärare eller disciplinär bestraffning av en tjänsteinnehavare, timlärare eller elev verkställas, om inte sökande av ändring blir onödigt till följd av att beslutet verkställs eller besvärsmyndigheten förbjuder verkställigheten. Om ett beslut skall underställas en statlig myndighet, får det inte verkställas förrän det har blivit fastställt, om inte annorlunda stadgas.

141 §

I beslut av skolnämnd söks ändring hos kommunstyrelsen genom kommunala besvär, om beslutet gäller:


4 a) tjänstledighet, eller befrielse från handhavandet av uppgift, för tjänsteinnehavare eller timlärare,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 18 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.