1092/1987

Given i Helsingfors den 18 december 1987

Förordning om ändring av förordningen om pedagogiska examina och studier

Sedan konsistoriet vid Helsingfors universitet för Helsingfors universitets vidkommande avgett sitt utlåtande och på föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 29 juni 1978 om pedagogiska examina och studier (530/78) 1 § 2 mom., 7 § 1 mom., 9 och 19 §§ samt

fogas till 2 § ett nytt 3 mom., till förordningen en ny 36 a § samt till 44 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 §

Pedagogiska studier är

1) pedagogiska studier för ämneslärare,

2) svenskspråkig lärarutbildning för yrkesläroanstalterna,

3) annan pedagogisk utbildning, som omfattar fristående studier för speciallärare, fristående studier för studiehandledare, fristående pedagogiska studier och kompletterande studier på det pedagogiska området, samt

4) vid högskola anordnad utbildning för barnträdgårdslärarexamen, varom gäller vad som därom stadgas särskilt.

2 §

Studier, som hör till den svenskspråkiga lärarutbildningen för yrkesläroanstalterna, kan genomföras vid Åbo Akademis fakultet för pedagogiska vetenskaper, som anordnar utbildningen i samarbete med lärarutbildningsinstitutionerna inom yrkesutbildningen och andra yrkesläroanstalter på det sätt som bestäms i examensstadgan och överenskoms med läroanstalterna.

7 §

Ett utbildningsprogram består av allmänna studier, ämnesstudier och fördjupade studier, vilka tidsläggs så att de står i erforderlig växelverkan med varandra. De allmänna studierna omfattar minst 15 studieveckor.


9 §

Målet för de allmänna studierna är

1) att göra studeranden förtrogen med högskoleväsendet och planeringen av de egna studierna,

2) att göra studeranden förtrogen med den vetenskapliga forskningens grunder och att skapa en tvärvetenskaplig, teoretisk och metodologisk grund för utbildningsprogrammet, samt

3) att göra studeranden förtrogen med kommunikationens grunder och meddela honom den språkkunskap som avses i 10 §.

19 §

Utbildningsprogrammet för klasslärare omfattar grundstudier och specialiseringsstudier i undervisningsämnena.

Inom ramen för grundstudierna, som omfattar cirka 35 studieveckor, bibringas studeranden en grundläggande didaktisk färdighet och ämnesbehärskning i undervisningsämnena på grundskolans lågstadium med undantag för främmande språk och, om inte annat bestäms i examensstadgan i fråga om den svenskspråkiga utbildningen, med undantag för det andra inhemska språket.

Specialiseringsstudierna, som omfattar sammanlagt 30 studieveckor, bedrivs i två ämnen, varav det ena också kan vara nybörjarundervisning, specialundervisning eller tal- och uttryckspedagogik. Med lärarutbildningsenhetens tillstånd kan dock specialiseringsstudier, som omfattar minst 35 studieveckor, bedrivas i ett undervisningsämne i grundskolan. Specialiseringsstudierna bestäms i examensstadgan. För anordnandet av specialiseringsstudierna sörjer de enheter vid högskolan som i huvudsak ansvarar för undervisning och forskning inom ifrågavarande vetenskaps- och studieområden.

36 a §

I den svenskspråkiga lärarutbildningen för yrkesläroanstalterna ingår allmänpedagogiska studier, yrkespedagogiska studier och undervisningsövningar.

Om grunderna för fördelningen av utbildningsansvaret, målen för, innehållet i och anordnandet av utbildningen samt om grunderna för antagande till utbildningen bestäms i examensstadgan.

44 §

Beträffande Åbo Akademi fastställer undervisningsministeriet dessutom de bestämmelser i examensstadgan som rör ärenden som nämns i 2 § 3 mom. och 36 a § 2 mom.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1988.

Helsingfors den 18 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.