1090/1987

Given i Helsingfors den 18 december 1987

Förordning om ändring av förordningen om agrikultur-forstvetenskapliga examina

Sedan konsistoriet vid Helsingfors universitet för Helsingfors uniersitets vidkommande avgivit sitt utlåtande och på föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 29 juni 1978 om agrikultur-forstvetenskapliga examina (529/78) 6 § 1 mom., 7 § 1 mom., 9 §, 14 § 2 mom., 17 § sådan den lyder i förordningen av den 4 juni 1982 (421/82) samt 18 § 2 mom.; samt

fogas till 10 § ett nytt 4 mom. som följer:

6 §

Grundexamen omfattar 160 studieveckor, varjämte i examen ingår praktik. De utbildningsprogram som leder till grundexamen planeras och organiseras så, att examen kan avläggas på fyra och ett halvt år.


7 §

Ett utbildningsprogram består av allmänna studier, ämnesstudier, fördjupade studier och praktik, vilka tidsläggs så att de står i erforderlig växelverkan med varandra. De allmänna studierna omfattar minst 15 studieveckor.


9 §

Målet för de allmänna studierna är:

1) att göra studeranden hemmastadd i studiemiljön och insatt i målsättningen för utbildningen samt att ge honom färdigheter att planera studierna;

2) att ge studeranden en överblick av de i utbildningsprogrammet ingående vetenskapsområdenas historia och utveckling samt av den ekonomiska och sociala betydelsen hos vederbörande område;

3) att göra studeranden förtrogen med grunderna för de vetenskapsområden som är de viktigaste med avseende på utbildningsprogrammet;

4) att göra studeranden förtrogen med de metoder för kunskapsförvärv och databehandling som är de viktigaste med avseende på utbildningsprogrammet;

5) att göra studeranden förtrogen med grunderna för vetenskapslig kommunikation och ge honom i 10 § avsedd språkkunskap.

10 §

De språkstudier som ingår i de allmänna studierna kan helt eller delvis genomföras genom att studeranden deltar i undervisning på ifrågavarande språk eller genom andra av utbildningsenheten godkända studier, förutsatt att de i 1 och 2 mom. avsedda målen nås.

14 §

Studieperioderna är obligatoriska, alternativt valbara eller fritt valbara. De allmänna studierna består dock i regel av obligatoriska eller alternativt valbara studieperioder. De fritt valbara studieperiodernas minimi- och maximiomfattning fastställs i examensstadgan.

17 §

Agrikultur-forstvetenskapliga påbyggnadsexamina kan få avläggs av person,

1) som har avlagt agronomie- och forstkandidatexamen, kandidatexamen i livsmedelsvetenskaper eller ämbetsexamen vid Helsingfors universitets agrikultur-forstvetenskapliga fakultet eller en utländsk examen, som motsvarar någon av dessa; eller

2) som har avlagt en inhemsk eller utländsk examen på sådan nivå att den motsvarar under punkt 1 nämnda examina och som av utbildningsenheten konstateras inneha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna.

18 §

I studierna för doktorsexamen skall studeranden utöver vad som nämnts i 1 mom. göra sig grundligt förtrogen med sitt eget forskningsområde samt förvärva förmåga att självständigt skapa nytt vetenskapligt vetande.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 18 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.