1087/1987

Given i Helsingfors den 18 december 1987

Förordning om ändring av förordningen om Meteorologiska institutet

På föredragning av trafikministern

upphävs i förordningen den 15 februari 1985 om Meteorologiska institutet (200/85) 30, 32, 34 och 39 §§ samt

ändras 8 § 2 mom., 15 § 4 punkten, rubriken för 25 § och 25 §, rubriken för 26 § och 26 § samt 27-29 §§ och rubriken för 31 §, som följer:

8 §

Dessutom finns vid institutet tjänster som forskningsprofessor, specialforskare, övermeteorolog, meteorolog, föredragande, sekreterare för internationella ärenden, bibliotekarie, kamrer, ekonomisekreterare och andra av verksamheten förutsatta tjänster samt inom ramen för statsförslaget tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

15 §

Vid institutets plenum behandlas de ärenden som angår


4) utnämning till tjänst, förflyttning till annan tjänst, uppsägning eller beviljande av avsked från tjänst eller tjänstledighet, om avgörandet av ärendet inte ankommer på överdirektören eller på annan tjänsteman.


Behörighetsvillkor för tjänster
25 §

Allmänt behörighetsvillkor för tjänster vid institutet är sådan genom tidigare verksamhet visad skicklighet och förmåga som en framgångsrik skötsel av tjänsten förutsätter.

Ytterligare fordras

1) av överdirektören doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till doktorsgrad på ett för tjänsten lämpligt område samt god förtrogenhet med institutets verksamhetsområde och erfarenhet av administrativa uppgifter;

2) av avdelningschef doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till doktorsgrad på ett för tjänsten lämpligt område samt god kännedom om avdelningens verksamhetsområde och förtrogenhet med administrativa uppgifter;

3) av forskningsprofessor doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till doktorsgrad på ett för tjänsten lämpligt område samt förtjänstfull verksamhet i forsknings- och utvecklingsuppgifter på det område han företräder;

4) av chefen för administrativa byrån juris kandidatexamen och förtrogenhet med administrativa uppgifter samt av annan byråchef för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med byråns verksamhetsområde;

5) av övermeteorolog och specialforskare för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med tjänstens verksamhetsområde eller forskningsuppgifter;

6) av meteorolog, föredragande och sekreterare för internationella ärenden för tjänsten lämplig högre högskoleexamen;

7) av bibliotekarie för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt facklig utbilding inom biblioteksväsendet; samt

8) av kamrer och ekonomisekreterare för tjänsten lämplig högre högskoleexamen eller ekonomi- eller vicenotarieexamen samt förtrogenhet med uppgifter inom ekonomiförvaltning.

Besättande av tjänster och tjänstledighet
26 §

Överdirektören utnämns av republikens president på framställning av statsrådet utan att tjänsten förklaras ledig att sökas.

Forskningsprofessorn utnämns av republikens president på framställning av statsrådet sedan överdirektören givit utlåtande i ärendet.

Avdelningscheferna utnämns av statsrådet sedan överdirektören givit utlåtande i ärendet.

27 §

Byråcheferna, övermeteorologerna och specialforskaren utnämns av institutet.

Övrig personal utnämns eller anställs av överdirektören, om inte annat bestäms i arbetsordningen.

28 §

Överdirektören beviljas tjänstledighet av trafikministeriet och övriga tjänstemän av överdirektören, om inte annat bestäms nedan eller i arbetsordningen.

Annan tjänstledighet än sådan som tjänstemannen i fråga enligt lag, förordning eller tjänstekollektivavtal har rätt till, beviljas dock för längre tid än ett år överdirektören och forskningsprofessorn av statsrådet samt avdelningschefen av trafikministeriet.

29 §

Om skötseln av en tjänst under tiden för tjänstledighet eller då tjänsten är vakant beslutar den myndighet som beviljar tjänstledigheten.

Tjänstefel
31 §


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 18 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.