1085/1987

Given i Helsingfors den 18 december 1987

Förordning om ändring av förordningen om trafikministeriet

På föredragning av trafikministern

upphävs i förordningen den 15 februari 1985 om trafikministeriet (198/85) 21 a § sådan den lyder fogad till förordningen genom förordning av den 28 februari 1986 (184/86),

ändras i förordningen 8-10 §§ samt 21, 22 och 26 §§,

av dessa lagrum 8 § 1 mom. och 10 § 2 mom. sådana de lyder i förordning av den 13 februari 1987 (120/87), 9 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 10 maj 1985 (380/85), förordning av den 28 februari 1986 (184/86) och genom nämnda förordning av den 13 februari 1987 samt 10 § 3 mom. sådant det lyder i nämnda förordning av den 28 februari 1986, och

fogas till förordningens 11 § ett nytt 3 mom. som följer:

Ministeriets tjänstemän och deras åligganden
8 §

Vid ministeriet kan finnas

en kanslichefstjänst med avtalslön samt tjänster med avtalslön för konsultativ tjänsteman, avdelningschef, biträdande avdelningschef, överingenjör som byråchef, byråchef, byggnadsråd, överingenjör, specialforskare och forskare, samt

tjänster med grundlön för regeringsråd som avdelningschef, regeringsråd som byråchef, regeringsråd, äldre och yngre regeringssekreterare, överingenjör, överinspektör, forskare, ekonomisekreterare, informationschef, trafikinspektör, föredragande, informationssekreterare, translator, sekreterare för internationella ärenden, inspektör, kamrer, avdelningssekreterare, registrator, ministersekreterare, byråsekreterare, biträdande registrator, huvudbokförare, vaktmästerichef, byråfunktionär, expeditionsvakt, vaktmästare, vaktmästare-chaufför, maskinskrivare och telefonist.

Vid ministeriet kan dessutom inom ramen för statsförslaget finnas tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

9 §

Behörigshetsvillkor för ministeriets tjänster är att vederbörande genom tidigare verksamhet har ådagalagt sådan skicklighet och förmåga som en framgångsrik skötsel av tjänsten förutsätter.

Ytterligare behörighetsvillkor är:

1) för kanslichef, avdelningschef, biträdande avdelningschef, byråchef, konsultativ tjänsteman, regeringsråd och regeringssekreterare vad som stadgas i 29 § 1 mom. reglementet för statsrådet, sådant det lyder i förordning av den 4 december 1987 (929/87). Därtill fordras:

av kanslichefen förtrogenhet med trafik- och kommunikationsförhållanden;

av avdelningschefen, regeringsrådet som avdelningschef och av biträdande avdelningschefen förtrogenhet med uppgifter som hör till avdelningens verksamhetsområde;

av byråchefen, regeringsrådet som byråchef och av överingenjören som byråchef förtrogenhet med uppgifter som hör till byråns verksamhetsområde; samt

av konsultativa tjänstemannen god förtrogenhet med kommunikationsärenden;

2) för överingenjör, som placerats vid allmänna avdelningen, en för tjänsten lämplig diplomingenjörsexamen, samt god förtrogenhet med tekniska frågor i anslutning till telekommunikation;

3) för byggnadsråd och för överingenjör som placerats vid avdelningen för trafikekonomi en för tjänsten lämplig diplomingenjörsexamen;

4) för den ena av de överingenjörer som placerats vid vägtrafikavdelningen en för tjänsten lämplig diplomingenjörsexamen samt god förtrogenhet med biltekniska frågor och för den andra en för tjänsten lämplig diplomingenjörsexamen samt god förtrogenhet med säkerhetsfrågor inom vägtrafiken;

5) för specialforskare en för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt förtrogenhet med trafikekonomiska ärenden;

6) för den av överinspektörerna som placerats vid allmänna avdelningen en för tjänsten lämplig högskoleexamen och förtrogenhet med kommunikation, för den överinspektör som placerats vid avdelningen för trafikekonomi en för tjänsten lämplig högskoleexamen och förtrogenhet med trafikförhållanden och ekonomiska frågor samt för den överinspektör som placerats vid vägtrafikavdelningen en för tjänsten lämplig högskoleexamen och sådan förtrogenhet med vägtrafik, biltekniska frågor eller transport av farliga ämnen som de till tjänsten hörande uppgifterna förutsätter;

7) för ekonomisekreterare en för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med offentlig ekonomiförvaltning och med offentlig ekonomiplanering;

8) för informationschef och informationssekreterare en för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med informationsverksamhet;

9) för forskare, trafikinspektör, inspektör och kamrer en för tjänsten lämplig högskoleexamen samt för trafikinspektör dessutom förtrogenhet med vägtrafik och för kamrer dessutom kännedom om bokföring och statens redovisningsväsen;

10) för föredragande juris kandidatexamen;

11) för translator en för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och sådana språkkunskaper som skötseln av tjänsten förutsätter;

12) för sekreterare för internationella ärenden en för tjänsten lämplig högskoleexamen och sådana språkkunskaper som skötseln av tjänsten förutsätter;

13) för avdelningssekreterare och registrator vicenotarieexamen eller annan för tjänsten lämplig högskoleexamen; samt

14) för ministersekreterare och huvudbokförare en för tjänsten lämplig examen.

10 §

Kanslichef, konsultativ tjänsteman, avdelningschef, regeringsråd som avdelningschef och biträdande avdelningschef utnämns av republikens president på framställning av statsrådet utan att tjänsten ledigförklarats.

Regeringsråd som byråchef, överingenjör som byråchef, byråchef, regeringsråd, byggnadsråd och regeringssekreterare utnämns av republikens president på framställning av statsrådet.

Övriga tjänster och tillfälliga tjänster besätts samt personal i arbetsavtalsförhållande antas av ministeriet.

11 §

Utöver vad som stadgas i 33 § reglementet för statsrådet avgör kanslichefen ärenden som gäller besättande av registratorstjänst och tjänster lägre än denna samt antagande i arbetsavtalsförhållande och uppsägning av de personer som anställs i arbetsavtalsförhållande och av vilka inte förutsätts högskoleexamen.

21 §

Avdelningschefen för vägtrafikavdelningen avgör ärenden som angår bedrivande av yrkesmässig trafik med motorfordon och förarundervisningsverksamhet.

22 §

Byråchefen för vägtrafikavdelningens tekniska byrå avgör ärenden som angår:

1) användning av oregistrerat motorfordon i trafik;

2) indelningen av fordon och därav föranledda särskilda föreskrifter; samt

3) tillstånd som gäller fordons konstruktion, utrustning, sammankopplande och belastning samt undantag från därom givna bestämmelser.

26 §

Utan hinder av vad som stadgas i 9 § om behörighetsvillkor, bibehåller vid ministeriet anställda innehavare av tjänst eller extraordinarie befattning vid förordningens ikraftträdande sin behörighet till de tjänster eller de extraordinarie befattningar som med stöd av 9 § lagen om införande av statstjänstemannalagen (756/86) ombildas till tjänster med grundlön och som de härvid sköter.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 18 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.