1078/1987

Riksdagens beslut om ändring av arbetsordningen för riksdagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i arbetsordningen för riksdagen, godkänd den 19 december 1927, den inledande meningen i 18 b § 1 mom., 18 b § 3 mom., 53 § och 60 § 1 mom., sådana de lyder i riksdagens beslut av den 18 februari 1983, samt

fogas till 18 b § 1 mom., sådant det lyder i sistnämnda beslut av riksdagen, en ny 2 a-punkt och till arbetsordningen nya 53 a-53 c §§ som följer:

18 b §

Specialutskottet skall i allmänhet uppta de till utskottet remitterade ärendena till behandling i följande ordning:


2 a) ärenden som gäller anslag vilka såsom villkorliga har upptagits i statsförslaget och vilka presidenten inte har stadfäst;


Utskottet skall i skyndsam ordning handlägga de i 1 mom. 1, 2 och 2 a-punkten nämnda ärendena. Övriga ärenden kan utskottet vid behov och med beaktande av 21 och 22 §§ behandla även i annan ordning än den som stadgas i 1 mom.

53 §

Talmanskonferensen skall vid första efter nyval sammanträdande lagtima riksdag för föredragning för riksdagen göra upp en förteckning över de lagförslag som riksdagen godkänt att vila och likaså förelägga riksdagen för avgörande frågan vilka av dem som enligt 74 § riksdagsordningen skall anses ha förfallit.

Talmanskonferensen skall även föreslå till vilket utskott de lagförslag som godkänts att vila skall remitteras för avgivande av betänkande, om inte riksdagen på det sätt som stadgas i 1 mom. beslutat anse att de har förfallit.

53 a §

Under den lagtima riksdag till vilken lagförslag i enlighet med 66 § 7 mom. riksdagsordningen har lämnats att vila, skall talmanskonferensen för föredragning för riksdagen göra upp en förteckning över de lagförslag som lämnats vilande till denna riksdag och samtidigt förelägga riksdagen för avgörande frågan vilka av dem som enligt 74 § riksdagsordningen skall anses ha förfallit.

Talmanskonferensen skall även föreslå till vilket utskott de lagförslag som lämnats vilande skall remitteras för avgivande av betänkande, om inte riksdagen på det sätt som stadgas i 1 mom. har beslutat anse att de har förfallit.

53 b §

Ett i 84 § riksdagsordningen nämnt meddelande av republikens president skall föredras för riksdagen för kännedom.

Under den lagtima riksdag, vid vilken en lag, som republikens president inte har stadfäst, enligt 73 a § riksdagsordningen skall upptas till behandling, skall talmanskonferensen för föredragning för riksdagen göra upp ett förslag om en icke stadfäst, till riksdagen återsänd lag skall anses ha förfallit enligt 74 § riksdagsordningen eller inte.

Talmanskonferensen skall även föreslå till vilket utskott en icke stadfäst, till riksdagen återsänd lag skall remitteras för avgivande av betänkande, om inte riksdagen på det sätt som stadgas i 2 mom. har beslutat anse att den har förfallit.

53 c §

Ett i 76 § 3 mom. riksdagsordningen nämnt meddelande av republikens president skall utan dröjsmål föredras för riksdagen, och ärendet skall under något av riksdagens närmast följande plena remitteras till statsutskottet för avgivande av betänkande.

60 §

Utöver protokollen från riksdagens plena publiceras i tryckt form ett svenskt sammandrag av protokollen samt i riksdagshandlingarna regeringens propositioner och skrivelser om återtagande av propositioner, en sådan av talmanskonferensen uppgjord förteckning som avses i 53 och 53 a §§, ett sådant meddelande av republikens president och ett sådant förslag av talmanskonferensen som avses i 53 b §, ett sådant meddelande av republikens president som avses i 53 c §, de förordningar samt statsråds- och ministeriebeslut som sänts till riksdagen för granskning, berättelserna, utskottens betänkanden och utlåtanden, riksdagens svar och skrivelser, motionerna, de skriftliga spörsmålen och riksdagsbeslutet.Dessa ändringar i arbetsordningen träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 10 november 1987

På riksdags värnar


Matti Ahde talman


Erkki Ketola generalsekretare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.