1048/1987

Given i Helsingfors den 18 december 1987

Förordning om ändring av förordningen om arbetsrådet och om undantagstillstånd inom arbetarskyddet

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

upphävs i förordningen av den 2 augusti 1946 om arbetsrådet och om undantagstillstånd inom arbetarskyddet (609/46) 10 § 2 mom.,

ändras 4 § 1 mom., 10 § 1 mom. och 11 § 1-5 mom., av dessa lagrum 11 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 5 mars 1982 (187/82), 11 § 3 mom. sådant det lyder i förordning av den 22 februari 1985 (220/85) samt 11 § 4 och 5 mom. sådana de lyder i förordning av den 18 maj 1979 (483/79), samt

fogas till 4 § ett nytt 1 mom., varvid det ändrade 1 och nuvarande 2 mom. blir 2 och 3 mom. som följer:

4 §

Arbetsrådet skall ha lagfarna sekreterare och ett nödvändigt antal övriga tjänstemän. Social- och hälsovårdsministeriet utnämner en sekreterare av högre och av lägre löneklass. De övriga tjänstemännen utnämns av arbetsrådet.

De ärenden som skall behandlas i arbetsrådet föredras av sekreterarna.

Ordföranden eller den lagfarna ledamoten kan även sköta föredragningen av ett visst ärende eller ärenden av ett visst slag.

10 §

Sekreteraren av högre löneklass har till uppgift:


11 §

Arbetsrådet förklarar tjänsten som sekreterare av högre och lägre löneklass ledig att sökas. Efter ansökningstidens utgång skall arbetsrådet sända ansökningshandlingarna jämte sitt utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet.

Behörighetsvillkor för tjänsten som sekreterare av högre löneklass vid arbetsrådet är juris kandidatexamen och god kännedom om arbetsrätt.

Behörighetsvillkor för en sekreterare av lägre löneklass vid arbetsrådet är juris kandidatexamen. Behörighetsvillkor för de övriga tjänsterna vid arbetsrådet är att personen i fråga genom sin verksamhet visat sig ha vunnit sådan erfarenhet som en framgångsrik skötsel av tjänsten förutsätter.

När det är fråga om beviljande av sådan tjänstledighet som en tjänsteman vid arbetsrådet på i lag stadgade eller genom tjänstekollektivavtal avtalade villkor har rätt till eller om annan tjänstledighet för högst ett år, beviljas tjänstledigheten av arbetsrådet. Beslut om tjänstledighet beroende av prövning för en längre tid än ett år fattas i fråga om sekreterare av social- och hälsovårdsministeriet och i fråga om övriga tjänstemän av arbetsrådet.

Om en tjänst som sekreterare har förklarats ledig att sökas, fattas beslut om anställning av en interimistisk handhavare av tjänsten för en längre tid än ett år av social- och hälsovårdsministeriet och för en kortare tid av arbetsrådet. Social- och hälsovårdsministeriet beslutar också om handhavande av tjänst som sekreterare under en tjänstledighet som varar över ett år och arbetsrådet under en kortare tjänstledighet. I fråga om övriga tjänster vid arbetsrådet fattas beslut om anställning av en interimistisk handhavare av tjänst eller vikarie av arbetsrådet, som också anställer tillfälliga tjänstemän.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 18 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.