1044/1987

Given i Helsingfors den 18 december 1987

Förordning om ändring av förordningen om avgifter och ersättningar som skall uppbäras vid hälsovårdscentral

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 3 § 1 mom., 4 § 1-3 mom. och 4 a § 1 mom. förordningen den 10 mars 1972 om avgifter och ersättningar som skall uppbäras vid hälsovårdscentral

dessa lagrum sådana de lyder, 3 § 1 mom. i förordning av den 29 december 1983 (1151/83) samt 4 § 1-3 mom. och 4 a § 1 mom. i förordning av den 19 december 1986 (986/86), som följer:

3 §

För sjuktransport med en hälsovårdcentrals sjuktransportfordon uppbärs av patienten 25 mark för enkelriktad resa.


4 §

Hos en patient som sköts på en vårdplats vid en hälsovårdscentral uppbärs i ersättning för uppehälle 60 mark per dygn.

Är det från sjukvårdssynpunkt ändamålsenligt att en patient, som i hälsovårdscentralen införts i bäddavdelningens böcker, endast antingen om dagen (dagsjukvård) eller om natten (nattsjukvård) sköts på en vårdplats vid hälsovårdscentralen, uppbärs hos honom i ersättning för upphälle 25 mark per dygn.

Är det från sjukvårdssynpunkt ändamålsenligt att en patient, som i hälsovårdscentralen införts i den övervakade hemsjukvårdens böcker, om dagen vårdas på hälsovårdscentralen, uppbärs hos honom i ersättning för uppehälle 25 mark per dygn.


4 a §

Hos en patient i långvarig anstaltsvård som sköts på en vårdplats vid en hälsovårdscentral uppbärs, i stället för den avgift som stadgas i 4 § 1 mom., såsom i 21 a § 1 mom. folkhälsolagen nämnd avgift en avgift som bestäms enligt patientens betalningsförmåga och som uppgår till beloppet av hans beräknade inkomster per månad, dock högst till 4 463 mark per kalendermånad. Då avgiften bestäms, skall i tillämpliga delar iakttas vad som i förordningen om avgifter för socialservice (887/83) stadgas om avgifter för anstaltsvård. Yrkande på att ett avgiftsbeslut som fattats av en tjänsteinnehavare som är underställd hälsovårdsnämnden skall hänskjutas till nämndens prövning skall framställas skriftligen hos hälsovårdsnämnden.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 18 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.