1041/1987

Given i Helsingfors den 18 december 1987

Förordning angående ändring av förordningen om avgifter som skall uppbäras till hälsovårdscentral för företagshälsovård

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 1 § 1 mom. 1 och 3 punkter i förordningen den 15 december 1978 om avgifter och ersättningar som skall uppbäras till hälsovårdscentral för företagshälsovård (984/78),

sådana de lyder i förordningen av den 21 november 1986 (840/86) som följer:

1 §

För sådan i 14 § 1 mom. 7 punkten och 14 a § 1 mom. 2 punkten folkhälsolagen avsedd företagshälsovård som beretts av hälsovårdscentral är arbetsgivare skyldig att till hälsovårdscentralen erlägga följande avgifter och ersättningar:

1) för åtgärder per besök
på läkares mottagning 100 mk
på mottagning hos hälsovårdare eller annan yrkesutbildad person inom hälsovården 50 mk
för specialundersökningar föreskrivna av läkare och utförda av person som erhållit vederbörlig utbildning 84 mk

3) verkliga kostnader för resor, föranledda av besök som hälsovårdscentralens personal gjort på arbetsplatsen samt av rådgivnings-, handlednings- och upplysningsverksamhet som bedrivits av personal vid hälsovårdscentralen, och ersättning med beaktande av den för resorna använda tiden, för varje påbörjad halvtimme
för läkare 150 mk
för andra personer 75 mk


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 18 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.