1009/1987

Given i Helsingfors den 11 december 1987

Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/69) 1 § 2 mom. 4 punkten, 8 § 4 mom., 10 § 4 mom. och 11 § 3 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 2 mom. 4 punkten i lag av den 23 januari 1987 (37/87), 8 § 4 mom. i lag av den 3 december 1982 (882/82), 10 § 4 mom. i lag av den 17 december 1971 (873/71) och 11 § 3 mom. i lag av den 20 september 1974 (751/74), samt

fogas till lagen en ny 1 a § som följer:

1 §

Med lantbruksföretagare avses:


4) den som utför i 1, 2 eller 3 punkten nämnt arbete såsom medlem i ett familjeföretag; samt


1 a §

Med medlem i ett familjeföretag avses den som

1) varaktigt lever i en i 1 § 2 mom. 1, 2 eller 3 punkten angiven lantbruksföretagares hushåll och som är släkt med honom eller hans make i rätt upp- eller nedstigande led eller som är make till dem som avses här,

2) bor på den gårdsbruksenhet där gårdsbruksidkaren själv är bosatt och som är släkting eller make enligt 1 punkten eller bror eller syster till gårdsbruksidkaren eller till dennes förälder, eller barn till gårdsbruksidkarens bror eller syster eller

3) är bosatt på brukningsenheten eller i närheten av den samt regelbundet och huvudsakligen är sysselsatt i gårdsbruksarbete på brukningsenheten, och som är barn eller förälder till gårdsbruksidkaren eller make till en sådan person.

Ett adoptivbarn och en adoptivförälder anses vid tillämpningen av 1 mom. såsom barn eller förälder även i de fall då adoptivförhållandet har grundats före den 1 januari 1980.

8 §

Såsom arbetsinkomst för den som är medlem i ett familjeföretag och som deltar i gårdsbruksarbetet anses den lön som betalas till honom, likväl med beaktande av vad som stadgas i 1 mom.


10 §

En lantbruksföretagare som avses i 1 § 2 mom. 1, 2 eller 3 punkten svarar såsom för egen skuld för försäkringspremierna för en i samma företag arbetande make eller medlem i familjeföretaget samt för den som avses i 1 § 2 mom. 5 punkten. Bedrivs den företagarverksamhet som avses i denna lag i form av en sammanslutning, svarar även sammanslutningen såsom för egen skuld för sina delägares försäkringspremier på grund av verksamheten.

11 §

Vad som stadgas i 2 mom. tillämpas även på en i 8 § 4 mom. angiven medlem i ett familjeföretag som deltar i gårdsbruksarbetet utan lön.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Är en lantbruksföretagare vid ikraftträdandet med stöd av 1 § 2 mom. 4 punkten lagen om pension för lantbruksföretagare försäkrad i egenskap av familjemedlem, gäller hans försäkring så länge som de förhållanden som ligger till grund för försäkringen förblir oförändrade.

Regeringens proposition 76/87
Socialutsk. bet. 21/87
Stora utsk. bet. 94/87

Helsingfors den 11 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.