1003/1987

Given i Helsingfors den 11 december 1987

Lag om ändring av lagen om kyrkans centralfond

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 5 december 1941 om kyrkans centralfond (895/41) 4-7 §§,

av dessa lagrum 4 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 29 december 1973 och den 28 januari 1983 (1043/73 och 114/83) samt 5 och 6 §§ sådana de lyder i lag av den 29 oktober 1965 (557/65), samt

ändras 3 § 2 punkten och 9 § 1 mom.,

av dessa lagrum 9 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 28 januari 1983, som följer:

3 §

Centralfondens inkomster utgöras av:


2) de avgifter som församlingarna enligt 501 § kyrkolagen skall betala;


9 §

Komplettering av skatteintäkterna beviljas en församling, då antalet skattören per närvarande medlem underskrider en enligt kommunens invånartäthet bestämd utjämningsgräns som, i enlighet med vad kyrkostyrelsen närmare beslutar, utgör 65-80 procent av det genomsnittliga antalet skattören i samtliga församlingar, beräknat per närvarande medlem.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 145/87
Lag- och ekonomiutsk. bet. 9/87
Stora utsk. bet. 99/87

Helsingfors den 11 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.