1002/1987

Given i Helsingfors den 11 december 1987

Lag om ändring av 501 och 524 a §§ kyrkolagen

I enlighet med kyrkomötets förslag och riksdagens beslut ändras 501 § och 524 a § 2 mom. kyrkolagen av den 23 december 1964 (635/64),

dessa lagrum sådana de lyder, 501 § delvis ändrad genom lagar av den 30 december 1969 och den 28 januari 1983 (900/69 och 111/83) och 524 a § 2 mom. i lag av den 8 februari 1985 (145/85), som följer:

501 §

Varje församling skall årligen till kyrkans centralfond betala

1) högst sju hundradedels procent av den beskattningsbara inkomst för vilken föregående år har påförts eller förelegat rätt att påföra kyrkoskatt (grundavgift),

2) enligt samma grunder ett belopp som behövs för centralfondens pensionsutgifter (pensionsavgift) och

3) utöver grundavgiften tolv hundradedels procent av den beskattningsbara inkomst för vilken föregående år har påförts eller förelegat rätt att påföra samfund, sammanslutning, anstalt eller stiftelse kyrkoskatt (tilläggsavgift).

524 a §

Rätt att uppställa kandidater vid val har en valmansförening som bildats av minst tio personer som har rösträtt vid valet. Stiftelseurkunden jämte kandidatlistor skall inges till valnämnden senast den 2 januari före klockan 16. En kandidatlista får uppta namnen på högst tre gånger så många kandidater som det antal ombud som skall väljas från stiftet. Angående valmansförening, dess ombud och kandidatlista gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som stadgas i 275 §.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 145/87
Lag- och ekonomiutsk. bet. 9/87
Stora utsk. bet. 99/87

Helsingfors den 11 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.