1001/1987

Given i Helsingfors den 11 december 1987

Lag om ändring av 13 och 14 §§ lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal

I enlighet med riksdagens beslut ändras 13 § 1 och 4 mom. samt 14 § 1 mom. lagen den 20 december 1974 om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal (968/74) som följer:

13 §

Den som är bunden av tjänstekollektivavtal och som medvetet överträder eller som på goda grunder borde ha insett att han överträder bestämmelserna i avtalet, kan av arbetsdomstolen dömas att betala plikt.


Plikt får i fråga om kyrkans avtalsdelegation, en församling eller en förening uppgå till högst 50 000 mark och i fråga om en tjänsteinnehavare till högst 200 mark. Statsrådet skall, sedan kyrkans avtalsdelegation och de centrala tjänsteinnehavarföreningarna hörts, justera dessa markbelopp för tre år i sänder så att de motsvarar förändringen i penningvärdet.

14 §

Då plikt döms ut skall hänsyn tas till alla föreliggande omständigheter, såsom skadans storlek, graden av skuld, den anledning till överträdelsen som den andra parten möjligen givit och föreningens eller församlingens storlek. Om särskilda skäl föreligger, behöver plikt inte dömas ut.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Statsrådet skall verkställa den första i 13 § 4 mom. nämnda justeringen inom tre månader efter det att lagen har trätt i kraft, varvid justeringen också kan gälla en kortare tid än tre år.

På överträdelse av en bestämmelse i tjänstekollektivavtal och på en stridsåtgärd som inträffat eller vidtagits före denna lags ikraftträdande tillämpas tidigare lag.

Regeringens proposition 96/87
Lag- och ekonomiutsk. bet. 8/87
Stora utsk. bet. 68/87

Helsingfors den 11 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.