999/1987

Utfärdat i Helsingfors den 15 december 1987

Undervisningsministeriets beslut om storleken av den upphovsrättsliga avgift som skall erläggas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband

Undervisningsministeriet har med stöd av 26 a § 2 mom. upphovsrättslagen den 8 juli 1961, sådan den lyder enligt lagen den 8 juni 1984 (442/84), beslutit:

1 §

Storleken av den avgift som på grund av 26 a § upphovsrättslagen skall erläggas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband är år 1988:

1) för ljudband 3 penni per varje påbörjad minut och

2) för bildband 6 penni per varje påbörjad minut.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 15 december 1987

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Konsultativ tjänsteman
Jukka Liedes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.