991/1987

Given i Helsingfors den 11 december 1987

Lag om ändring av ellagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 24 § ellagen av den 16 mars 1979 (319/79) samt

ändras 25 § 1 mom. och 26 § 1 mom. som följer:

25 §

För byggande av kraftverk samt för byggande av elöverföringsanläggning och elverks distributionsanläggning på mer än 1 000 volt skall, om inte annat stadgas i 2 eller 3 mom., utverkas ministeriets eller, i det fall som nämns i 26 § 2 mom., statsrådets tillstånd.


26 §

Ministeriet beviljar tillstånd till byggande av ovan i 25 § 1 mom. nämnda kraftverk eller elöverföringsanläggningar i den ordning som den vid respektive tidpunkt gällande stamplanen förutsätter,

1) om det i stamplanen är antecknat att byggandet av kraftverket eller elöverföringsanläggningen skall inledas under de första två åren;

2) om kraftverket eller elöverföringsanläggningen byggs i enlighet med stamplanen;

3) om ett i 18 eller 19 § kärnenergilagen (990/87) nämnt tillstånd beviljats, då detta enligt kärnenergilagen är påkallat; och

4) om vägande skäl att avslå ansökningen inte finns.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1988.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Sådant tillstånd av handels- och industriministeriet som avses i 25 § behövs inte, om för byggandet av kärnkraftverk erhållits tillstånd som avses i 1 mom. av den upphävda 24 §.

Regeringens proposition 16/85
Statsutsk. bet. 33/86
Stora utsk. bet. 90/86
Statsutsk. bet. 34/87

Helsingfors den 11 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.