984/1987

Given i Helsingfors den 11 december 1987

Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendet

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 10 januari 1975 om gränsbevakningsväsendet (5/75) 4 och 7 §§ samt 9 § 1 och 3 mom., av dem 4 § sådan den lyder i lag av den 31 december 1986 (1059/86) samt 9 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i lag av den 25 mars 1983 (332/83), som följer:

4 §

Inom gränsbevakningsväsendet kan finnas följande militära tjänster:

chef för gränsbevakningsväsendet, biträdande chef för gränsbevakningsväsendet, generalmajor, konteramiral, överste, kommodor, överstelöjtnant, kommendör, major, kommendörkapten, kapten, kaptenlöjtnant, premiärlöjtnant, löjtnant, befattningsofficer, militärövertekniker, militärtekniker, luftfarkostsbefälhavare, sjöbevakare och gränsbevakare.

Den som innehar en militär tjänst skall vara av manligt kön.

7 §

Om skyldighet för en tjänsteman inom gränsbevakningsväsendet att övergå i en annan tjänst stadgas genom förordning.

9 §

De som innehar militära tjänster inom gränsbevakningsväsendet lyder under stadgandena om krigsmän i 45 kap. strafflagen.


Genom förordning kan det dock, när det med beaktande av tjänsteställningen eller arten av uppgifterna för de personer som nämns i 2 mom. anses ändamålsenligt, stadgas att de militära straffstadgandena eller en i förordning nämnd del av dessa inte skall tillämpas på dem.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 11 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.