961/1987

Given i Helsingfors den 11 december 1987

Lag om ändring av lagen om exportkostnadsavgift för mjölk och fläsk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 §, 5 § 1 mom. samt 6, 10 och 29 §§ >lagen den 30 december 1982 om exportkostnadsavgift för mjölk och fläsk (1101/82),

av dessa lagrum 1 och 29 §§ sådana de lyder i lag av den 20 december 1985 (1003/85) och 6 § ändrad genom lagar av den 17 juni 1983 och den 21 november 1986 (511/83 och 822/86), samt

fogas till lagen en ny 5 a § som följer:

1 §

Såsom marknadsföringsavgifter enligt lantbruksinkomstlagarna (1102/77 och 629/82) skall till staten för åren 1983-1989 betalas exportkostnadsavgift för mjölk och fläsk i enlighet med vad som stadgas i denna lag. Exportkostnadsavgifterna anses utgöra en del av den i 15 § lantbruksinkomstlagen (629/82) nämnda andelen för lantbruket av kostnaderna för export av lantbruksprodukter.

5 §

Exportkostnadsavgift för mjölk erläggs på basis av den mjölkmängd med vilken den av mejeriet under kalenderåret mottagna mjölkmängden överstiger den år 1986 från producenterna mottagna mjölkmängden eller basproduktionsmängden.


5 a §

Har antalet mjölkproducenter vid mejeriet under år 1986 eller därefter ändrats på grund av fusion mellan mejerier eller för att mjölkproducenter, som tidigare levererat mjölk till något annat mejeri, har blivit mjölkproducenter vid mejeriet, skall jordbruksstyrelsen på ansökan fastställa mejeriets basproduktionsmängd på nytt så, att basproduktionsmängden ökas med den mjölkmängd som producenter, vilka på ovan nämnt sätt blivit mjölkproducenter vid mejeriet, år 1986 har levererat till något annat mejeri. Jordbruksstyrelsen skall likaså minska basproduktionsmängden vid det mejeri från vilket mjölkproducenten har flyttat över.

Har ägande- eller besittningsrätten till en gårdsbruksenhet övergått till mjölkproducenten efter år 1986, beaktas vid fastställande enligt 1 mom. av basproduktionsmängden den mjölkmängd som den förre ägaren eller innehavaren av gårdsbruksenheten har producerat år 1986.

6 §

Exportkostnadsavgiften för mjölk är 50 penni per liter för en mjölkmängd som överstiger mejeriets basproduktionsmängd.

10 §

Den som är skyldig att erlägga exportkostnadsavgift skall självmant på jordbruksstyrelsens postgirokonto betala in exportkostnadsavgift för svin, som han slaktat under en kalendermånad, senast den 25 dagen i den följande kalendermånaden. Exportkostnadsavgiften för en mjölkmängd som överstiger mejeriets basproduktionsmängd skall inbetalas i en rat på jordbruksstyrelsens postgirokonto senast den 25 februari året efter respektive kalenderår.

29 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. Den tillämpas på mjölk som emottagits och svin som slaktats den dag lagen träder i kraft eller därefter under åren 1983-1989.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 11 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.