940/1987

Given i Helsingfors den 4 november 1987

Förordning om ändring av förordningen om bilregistercentralen

På föredragning av trafikministern

upphävs i förordningen den 24 juni 1982 om bilregistercentralen (478/82) 12, 18, 19 a och 22 §§,

av dessa lagrum 19 a § sådan den lyder i förordning av den 17 februari 1984 (175/84),

ändras 6 §, 15 § 1 mom. 4 och 5 punkten samt 2 mom., 16, 17, 19, 21 och 25 §§,

av dessa lagrum 16 § sådan den lyder i nämnda förordning av den 17 februari 1984, 6, 17 och 21 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom nämnda förordning samt 15 § 1 mom. 4 och 5 punkten sådana de lyder ändrade genom förordning av den 14 november 1986 (829/86), samt

fogas till 15 § 1 mom. en ny 6, 7 och 8 punkt samt till förordningen en ny 16 a § som följer:

6 §

Vid bilregistercentralen samt vid besiktningskontoren och -byråerna kan finnas överdirektörs-, avdelningschefs-, länsbesiktningsmans-, byråchefs-, byråingenjörs-, överinspektörs-, sektionschefs-, föredragande-, forskar-, besiktningsmans-, biträdande besiktningsmans-, informationssekreterar-, besiktningsteknikers-, kamrers-, avdelningssekreterar-, byråsekreterar-, huvudbokförar-, bokförar-, registrators-, byråföreståndar-, byråfuktionärs-, maskinskrivar-, telefonist- och vaktmästartjänster.

Vid bilregistercentralen samt till besiktningskontoren och byråerna kan inom ramen för statsförslaget anställas personal i arbetsavtalsförhållande.

15 §

Kompetensvillkor är:


4) för cheferna för tekniska byrån och typbesiktningsbyrån samt för länsbesiktningsman vid teknisk högskolas maskiningenjöravdelning avlagd diplomingenjörsexamen och förtrogenhet med bilbranschen;

5) för cheferna för administrativa byrån och skattebyrån juris kandidatexamen;

6) för chefen för registerbyrån vid universitet eller vid motsvarande högskola avlagd, för tjänsten lämplig högre högskoleexamen;

7) för chefen för ekonomibyrån vid universitet eller vid motsvarande högskola avlagd, för tjänsten lämplig högskoleexamen samt förtrogenhet med uppgifter inom statens ekonomiförvaltning;

8) för chefen för databehandlingsbyrån vid universitet eller vid motsvarande högskola avlagd, för tjänsten lämplig högskoleexamen samt förtrogenhet med automatisk databehandling.

Chefen för typbesiktningsbyrån och länsbesiktningsmännen skall inneha körkort av klass ABC.


16 §

Överdirektören utnämns av republikens president.

Avdelningschef utnämns av statsrådet sedan överdirektören avgivit utlåtande i ärendet.

Övriga tjänstemän utnämns av bilregistercentralen, om inte annat bestäms i arbetsordningen. Av särskilda skäl kan en tjänsteman utnämnas utan att tjänsten förklarats ledig att sökas.

Personal i arbetsavtalsförhållande anställs av bilregistercentralen, om inte annat bestäms i arbetsordningen.

16 a §

Den som vid bilregistercentralen söker en tjänst, för vilken enligt kompetensvillkoren i denna förordning eller i annan bestämmelse krävs körkort av klass ABC, skall till ansökningshandlingarna foga utredning om huruvida han har gjort sig skyldig till trafikförseelser.

17 §

Överdirektören beviljas tjänstledighet av trafikministeriet. Tjänstledighet enligt prövning för längre tid än ett år beviljas överdirektören och avdelningschef av statsrådet. Övriga tjänstemän beviljas tjänstledighet av överdirektören, om inte annat bestäms i arbetsordningen.

Om skötseln av en tjänst under tiden för tjänstledighet beslutar den som har beviljat tjänstledigheten.

19 §

Om anställning av en tjänstförrättande att sköta en vakant tjänst beslutar den som beviljar tjänstledighet från tjänsten. Den som beviljat tjänstledigheten kan dock förordna en tjänstförrättande för högst ett år, om den som beviljat tjänstledigheten inte samtidigt är utnämnande myndighet.

21 §

Bilregistercentralen kan såsom i personregisterlagen (471/87) avsett massutlämnande för ändamål i anslutning till trafik- och parkeringsövervakning, trafikförsäkring och trafiksäkerhet ur fordonsregistret lämna ut uppgifter som gäller fordon samt ägare eller innehavare av fordon.

Bilregistercentralen kan för opinions- och marknadsundersökning, direktreklam, telefonförsäljning, annan direkt marknadsföring samt adresstjänst utlämna namn- och adressuppgifter om ägare och innehavare av fordon i annan form än sådan som lämpar sig för automatisk databehandling, om mottagaren enligt personregisterlagen (471/87) har rätt att i personregister införa uppgifter som utlämnas och den registrerade inte har förbjudit utlämnandet av uppgifter.

Vid utlämnandet får såsom grund för urval användas sådana uppgifter i fordonsregistret som gäller fordon samt ägare eller innehavare av fordon.

25 §

Överdirektören fastställer en arbetsordning för bilregistercentralen samt för besiktningskontoren och -byråerna.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988. Förordningens 21 § träder likväl i kraft den 15 december 1987.

Helsingfors den 4 november 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.