938/1987

Given i Helsingfors den 4 december 1987

Lag om ändring av lagen om frontmannapension

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 28 januari 1977 om frontmannapension 1 § 1, 2 och 4 mom., 2 och 6 §§, 7 § 1 mom., 8 § 1 mom., 9 § 3 mom., 10 § och 13 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 1 mom. i lag av den 25 juli 1986 (589/86), 1 § 2 mom. och 9 § 3 mom. i lag av den 30 december 1980 (1085/80), 1 § 4 mom., 7 § 1 mom. och 10 § i lag av den 7 januari 1982 (20/82), 2 § i lag av den 4 januari 1985 (3/85), 6 § ändrad genom sistnämnda lag och lag av den 30 december 1982 (1084/82), 8 § 1 mom. i lag av den 8 augusti 1986 (596/86) och 13 § 1 mom. i nämnda lag av den 30 december 1982, som följer:

1 §

Frontmän och personer som deltagit i fronttjänst har rätt till frontmannapension, fronttillägg och extra fronttillägg i enlighet med vad som stadgas i denna lag.

Med frontman avses den som tilldelats frontmannatecken och med person som deltagit i fronttjänst den som tilldelats fronttjänsttecken eller fronttecken i enlighet med vad som särskilt stadgas om dessa tecken.


Frontmannapension betalas inte till en frontman eller person som deltagit i fronttjänst, om denne får folkpension, fortsättningspension till änkepensionen enligt familjepensionslagen (38/69) eller invalidpenning enligt lagen om invalidpenning (374/51). Om frontmannapension beviljas för den tid för vilken folkpension eller familjepension betalts, anses sistnämnda pension utgöra förskott på frontmannapensionen.

2 §

Har en frontman eller person som deltagit i fronttjänst fyllt 55 men inte 60 år och till följd av nedsatt arbetsförmåga inte kan utföra eller skaffa sig lämpligt arbete som tryggar utkomsten, eller har en dylik person fyllt 60 men inte 65 år, betalas en frontmannapension vars fulla belopp utgör 10 848 mark om året i första kommungruppen och 10 416 mark i andra kommungruppen.

Till en frontman eller person som deltagit i fronttjänst och vars make får frontmannapension eller folkpension betalas en frontmannapension vars fulla belopp utgör 80 procent av de i 1 mom. stadgade markbeloppen.

6 §

Om en frontman eller person som deltagit i fronttjänst, eller en sådan persons make har ett barn under 16 år som lever i samma hushåll som någon av dem, eller om en frontman eller person som deltagit i fronttjänst, eller en sådan persons make som lever i samma hushåll, på annat sätt drar försorg om barnets utkomst, beräknas frontmannapensionen så, att de fulla beloppen för pension enligt 2 § höjs med 636 mark om året för varje barn som avses i denna paragraf.

Såsom barn enligt 1 mom. betraktas även ett barn utom äktenskapet för vilket underhållsplikten fastställts genom domstolsbeslut eller vederbörligt avtal. Detsamma gäller fosterbarn till en frontman eller person som deltagit i fronttjänst, då denne eller maken som bor i samma hushåll drar försorg om barnets utkomst.

7 §

Har en gift frontman eller en gift person som deltagit i fronttjänst inte gemensamt hushåll med maken, iakttas vid bestämmandet av frontmannapensionen vad som i denna lag stadgas om pension för den som inte är gift.


8 §

Med årsinkomst enligt vilken rätten till frontmannapension fastställs avses den verkliga inkomst som en frontman eller person som deltagit i fronttjänst eller, om förmånstagaren är gift, makarna enligt skälig uppskattning kan förutsättas fortgående årligen erhålla, ökad med tio procent av det belopp varmed värdet av hans eller hennes egendom överstiger 98 250 mark eller, om förmånstagaren är gift, varmed värdet av makarnas egendom överstiger 145 410 mark. Då årsinkomsten fastställs, skall dock såsom inkomst beaktas en i 5 § 4 och 5 mom. lagen om pension för arbetstagare nämnd minskning eller en minskning som motsvarar denna.


9 §

Fronttillägg skall under de i 1 mom. nämnda förutsättningarna även beviljas en person som deltagit i fronttjänst och som tilldelats fronttjänsttecken eller fronttecken.


10 §

Har extra krigspension utbetalts för samma tid som den för vilken en frontman eller person som deltagit i fronttjänst senare beviljas frontmannapension, avdras motsvarande extra krigspension från frontmannapensionen.

13 §

Frontmannapension kan förvägras eller minskas, antingen för viss tid eller varaktigt, om en frontman eller person som deltagit i fronttjänst, eller en sådan persons make skänkt bort egendom eller på annat sätt försvagat sin ekonomiska ställning till den grad att det inverkat på rätten att erhålla frontmannapension eller väsentligt påverkat pensionens belopp. På detta sätt skall förfaras endast i det fall att den som saken gäller vetat eller borde ha vetat att åtgärden kan inverka på frontmannapensionen. Detsamma gäller en frontman och en person som deltagit i fronttjänst, om i ansökan eller anmälan om fastställande av frontmannapension uppsåtligen lämnats oriktiga uppgifter om inkomst eller förmögenhet som inverkar på pensionen, och pension av denna orsak betalts utan grund eller till ett för stort belopp.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1988.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft. Ansökningar om fronttecken kan riktas till Krigsvetenskapliga institutionen från och med den 1 juli 1988.

De belopp som nämns i denna lag motsvarar det poängtal i det officiella levnadskostnadsindexet enligt vilket det folkpensionsbelopp som utbetalades i oktober 1976 har uträknats.

Helsingfors den 4 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- ja hälsövårdminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.