928/1987

Given i Helsingfors den 4 december 1987

Lag om ändring av 8 § lagen om kontroll av hönsägg och hönsäggsprodukter samt om betalning av prissänkningsersättning

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 28 december 1984 om kontroll av hönsägg och hönsäggsprodukter samt om betalning av prissänkningsersättning (1009/84) 8 §, sådan den lyder i lag av den 28 juni 1985 (510/85), som följer:

8 §

Jordbruksstyrelsen betalar av statens medel till näringsidkare, som närmare bestäms genom förordning, prissänkningsersättning för de hönsägg som denne köpt obehandlade direkt från producenten eller genom förmedling av uppsamlingsaffär och som näringsidkaren skall kvalitetsklassificera och kvalitetsprissätta. Prissänkningsersättningen utgör 4 procent av det vid varje tidpunkt gällande, enligt lantbruksinkomstlagen bestämda riktpriset för hönsägg. En förutsättning för betalning av prissänkningsersättning är att näringsidkarens produktionslokaliteter och verksamhet uppfyller de krav som närmare stadgas genom förordning. Dessutom förutsätts det att näringsidkaren i fråga om varje kvalitetsklass betalar samma pris till alla för de hönsägg som han köpt obehandlade direkt från producenten eller genom förmedling av en uppsamlingsaffär.

Angående stämpling av hönsägg skall iakttas vad som därom stadgas eller bestäms särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 4 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.