920/1987

Given i Helsingfors den 4 december 1987

Lag om temporära arrangemang för sänkning av räntan på vissa bostadslån samt för anstånd med amorteringar och räntor på dem

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Utan hinder av vad lagen om bostadsproduktion (247/66) stadgar om räntor på bostadslån samt anstånd med amorteringar och räntor, kan statsrådet i syfte att hålla boendekostnaderna på en skälig nivå sänka räntan på bostadslån, som med stöd av lagen om bostadsproduktion beviljats för uppförande, utvidgande eller grundreparation av hyres- och bostadsandelslagshus, samt låntagaren uppskjuta betalningen av amorterings- och ränteposterna för nämnda lån till en senare tidpunkt på det sätt som stadgas i denna lag.

2 §

Sänkt ränta kan uppbäras från den 1 april 1988 till den 31 mars 1989 som följer:

sänkt med 0,25 procentenheter, om lånet har beviljats år 1977,

sänkt med 0,75 procentenheter, om lånet har beviljats år 1979,

sänkt med 1,0 procentenheter, om lånet har beviljats år 1980, och

sänkt med 3,0 procentenheter, om lånet har beviljats år 1981, samt

sänkt med 2,0 procentenheter, om lånet har beviljats mellan den 1 januari och den 28 februari 1982, såvida räntan annars vore tre procent.

3 §

Med stöd av denna lag kan amorterings- och ränteposterna uppskjutas för bostadslån som beviljats den 1 januari 1949 eller därefter.

4 §

Låntagaren kan uppskjuta betalningen av amorterings- och ränteposter som förfaller till betalning år 1988, om detta är nödvändigt för att de kapitalkostnader som skall betalas nämnda år och beaktas i hyrorna skall kunna sänkas till en skälig nivå.

Såsom skäliga kapitalkostnader för hyreshus som beviljats lån under skilda år betraktas följande kapitalkostnader per kvadratmeter i månaden:

Långivningsår Kapitalkostnader mk/m2/mån.
Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda Övriga kommuner
1949-1971 8,50 6,00
1972 9,00 6,50
1973 10,00 7,00
1974 10,50 8,00
1975 11,50 8,50
1976 12,00 9,00
1977 12,50 9,50
1978 13,00 10,00
1979 13,50 10,50
1980 14,50 10,60
1981 15,50 11,60
1982 16,00 12,20
1983 17,00 13,00
1984 18,00 14,00
1985 19,00 15,00
1986 20,00 16,00

Kapitalkostnaderna beräknas i enlighet med de i 15 j § lagen om bostadsproduktion nämnda, av bostadsstyrelsen fastställda grunderna.

5 §

Utan hinder av vad som stadgas i 4 § 1 och 2 mom. kan låntagaren uppskjuta betalningen av amorterings- och ränteposter som förfaller till betalning år 1988, om de kapitalkostnader som skall beaktas i hyrorna skulle stiga oskäligt från år 1987 till år 1988. Genom anståndet får stegringen i kapitalkostnaderna dock inte minskas så att den blir mindre än 0,75 mark per kvadratmeter i månaden.

6 §

Anståndet kan endast gälla varje enskild post i dess helhet och endast poster på minst 1 000 mark.

7 §

Låntagaren skall senast den 31 december 1987 till bostadsstyrelsen på en gång anmäla anståndet för alla de poster som anståndet gäller. En kopia av anmälan skall samtidigt sändas för kännedom till den kommun där hyreshuset är beläget. Bostadsstyrelsen skall likväl också beakta en sådan anmälan som av motiverad anledning gjorts efter utsatt tid.

Bostadsstyrelsen skall senast den 30 januari 1988 underrätta statskontoret om de poster som anståndet gäller.

8 §

De uppskjutna amorteringarna och räntorna skall återbetalas på den förfallodag som först följer sedan två år har förflutit från det att anståndsanmälan gjordes. Låntagaren kan i enlighet med 4 eller 5 § på nytt uppskjuta betalningen av tidigare uppskjutna poster.

På de uppskjutna amorterings- och ränteposterna uppbärs för anståndstiden ränta enligt samma räntefot som för det bostadslån vars poster anståndet gäller.

9 §

Kommunen skall kontrollera att de anmälda anstånden uppfyller villkoren i denna lag. Kommunen skall omedelbart underrätta bostadsstyrelsen om obefogade anstånd.

Om bostadsstyrelsen konstaterar att anståndet inte grundar sig på denna lag, skall bostadsstyrelsen omedelbart förklara de oriktigt uppskjutna amorterings- och ränteposterna förfallna till betalning samt underrätta statskontoret om sitt beslut.

På amorterings- och ränteposter, som redan förfallit till betalning och som med stöd av 2 mom. förklarats förfallna till betalning, skall i årlig dröjsmålsränta betalas 16 procent räknat från förfallodagen.

Utan hinder av vad som stadgas i 2 mom. kan bostadsstyrelsen besluta att oriktigt uppskjutna amorterings- och ränteposter inte skall förklaras förfallna till betalning, om detta vore uppenbart oskäligt.

10 §

I beslut som bostadsstyrelsen givit med stöd av denna lag får ändring inte sökas genom besvär.

11 §

Denna lag träder i kraft den 9 december 1987, och genom den upphävs den lag med samma namn som gavs den 28 november 1986 (855/86).

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 4 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.