897/1987

Given i Helsingfors den 27 november 1987

Lag om ändring av utsökningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 6 kap. 21 och 25 §§ samt 9 kap. 8 § utsökningslagen,

av dessa lagrum 6 kap. 21 § sådan den lyder i lag av den 14 december 1984 (867/84) och 9 kap. 8 § sådan den lyder i lag av den 16 december 1966 (644/66),

ändras 1 kap. 4 § 2 mom. och 9 § 4 mom., 3 kap. 18 §, 5 kap. 9 § och 10 kap. 6 §,

av dessa lagrum 1 kap. 4 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 14 december 1984 och 9 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 29 juni 1961 (366/61), samt

fogas till 1 kap. 12 § ett nytt 2 mom. i stället för det 2 mom. som upphävts genom nämnda lag av den 14 december 1984 och till 5 kap. 1 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

1 kap.

Om utsökningsmyndigheterna

4 §

Utmätningsmannen skall se till att en biträdande utmätningsman på behörigt sätt fullgör uppdrag som nämns i 1 mom. samt iakttar honom meddelade bestämmelser.

9 §

Angående jäv för en biträdande utmätningsman gäller vad som i 1 mom. stadgas om utmätningsman. Är en biträdande utmätningsman jävig, skall han genast anmäla detta till utmätningsmannen. Om en biträdande utmätningsman är jävig, skall utmätningsmannen anförtro en ojävig biträdande utmätningsman verkställighetsuppdraget eller utföra det själv.

12 §

Angående skyldighet för utmätningsmän och biträdande utmätningsmän att ersätta skada som de vållat genom fel eller försummelse i sin tjänst gäller vad som stadgas i skadeståndslagen (412/74).

3 kap.

Allmänna stadganden om verkställighet av domar och utslag

18 §

Annat beslut i utsökningsmål verkställs trots besvär. Ett beslut, genom vilket någon har dömts till böter eller att betala vite eller genom vilket en utmätningsman eller biträdande utmätningsman har dömts till skiljande från utövning av tjänsten, får dock inte verkställas förrän beslutet har vunnit laga kraft. Utan hinder av vad som stadgas ovan får egendom utmätas för indrivning av vite, men utmätt egendom får inte säljas förrän beslutet har vunnit laga kraft.

5 kap.

Om utmätt egendoms förvandlande i penningar

1 §

En stadsfogde får ge försäljningen av utmätt lös egendom i uppdrag åt en auktionsförrättare som idkar auktionsverksamhet i en särskild lokal. På försäljning skall tillämpas vad som stadgas i detta kapitel. Angående redovisningen av medel som influtit vid försäljning stadgas genom förordning.


9 §

Köpeskillingen för lös egendom som sålts genom auktion skall betalas genast, om inte annat följer av 2 mom. Betalar köparen inte köpeskillingen, skall egendomen genast säljas på nytt.

Den utmätningsman som förrättat auktionen får bevilja en köpare som han bedömer vara solvent betalningstid högst till den första dagen efter auktionen då penninginrättningarna hålls öppna. Om köparens skyldighet att betala ränta gäller vad som stadgas i 47 §. Betalar köparen inte köpesumman på utsatt tid, skall ny auktion förrättas.

Om ersättning som skall betalas av en tidigare köpare samt om protokollföring och utmätning av sådan ersättning gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 45 §. Återvinningstalan angående ersättning behandlas vid allmän underrätt på den ort där verkställigheten har ägt rum.

Egendom som sålts genom auktion får inte överlämnas till köparen förrän han har betalt hela köpeskillingen.

10 kap.

Om sökande av ändring i beslut i utsökningsärende

6 §

Ändring i överexekutors beslut med stöd av 1 kap. 12 eller 13 § söks hos hovrätten genom besvär. Besvär skall anföras inom 30 dagar från det ändringssökanden fick del av beslutet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Genom denna lag upphävs kungörelsen den 22 mars 1898 angående den befattning auktionsverk eller allmän auktionsförrättare äger taga med försäljning av utmätt lös egendom i stad.

Helsingfors den 27 november 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.