892/1987

Given i Helsingfors den 27 november 1987

Lag om ändring av kyrkolagen

I enlighet med kyrkomötets förslag och riksdagens beslut ändras i kyrkolagen av den 23 december 1964 (635/64) 87 och 140 §§, 158 § 1 mom., 159 § 2 och 3 mom., 161 § 1 och 2 mom., 168 § 1 mom. och 249 § 2 mom.,

av dessa lagrum 87 § sådan den lyder i lag av den 13 juli 1973 (607/73), 158 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 18 maj 1984 (373/84) och 249 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 24 juli 1981 (557/81), som följer:

87 §

En man eller kvinna som skall ordineras till prästämbetet skall vara oförvitlig, gudfruktig och känd för kristligt leverne, ha uppnått tjugotvå års ålder, inneha vid universitet godkända insikter i de särskilt föreskrivna ämnen som hör till prästbildningen samt vara fri från sådana sjukdomar eller sådana lyten och fel på lemmar, uttal eller sinnen som är menliga för utövande av prästämbetet.

140 §

En präst som söker ordinarie prästtjänst skall ha avlagt i 143 § nämnd pastoralexamen eller i 233 § angiven examen.

158 §

Som tjänsteår räknas

1) den tid som en präst faktiskt har handhaft en tjänst i en församling eller läroanstalt eller någon annan sådan tjänst eller befattning till vilken han enligt denna lag har utnämnts eller förordnats såsom präst eller lektor samt

2) helt eller delvis även annan än i 1 punkten nämnd tid under vilken en präst, antingen före eller efter ordinationen, har skött uppgifter som kan jämställas med prästtjänst eller som annars är förtjänstfulla ur kyrkans synpunkt.


159 §

Finns det efter den andra ansökningstiden endast en sökande som kunde erhålla förslagsrum, kan domkapitlet uppgöra förslag till besättande av tjänsten eller av vägande skäl besluta att tjänsten på nytt skall förklaras ledig vid lämplig tidpunkt. Före avgörandet skall domkapitlet bereda kyrkorådet eller församlingsrådet tillfälle att avge utlåtande i ärendet. Den behöriga sökande som inom den första ansökningstiden sökt tjänsten har rätt till förslagsrum i det tjänsteförslag som skall upprättas efter den andra ansökningstidens utgång, om han inte inom den andra ansökningstiden har återtagit sin ansökan.

Har en prästtjänst varit två gånger ledigförklarad och finner domkapitlet att ingen av sökandena enligt lag kan uppföras på tjänsteförslag, skall domkapitlet meddela beslut därom jämte besvärsundervisning i enlighet med 461 §. På samma sätt skall förfaras då efter den andra ansökningstiden endast en av flera sökande har prövats vara behörig och domkapitlet beslutar att tjänsteförslag ej skall uppgöras. När beslutet har vunnit laga kraft skall iakttas vad som stadgas i 2 mom.

161 §

När ansökningstiden utgått, får inte den som sökt tjänsten återta sin ansökan förrän tjänsteförslag har uppgjorts, utom i det fall att domkapitlet efter den andra ansökningstiden har beslutat att tjänsteförslag inte skall uppgöras. Ej heller får den som erhållit förslagsrum avsäga sig detta, utom i det fall att han har fått en annan tjänst eller blivit oförmögen att handha den sökta tjänsten.

Har den som uppförts på förslag före valdagen meddelat domkapitlet ett sådant hinder, skall domkapitlet avföra honom från förslaget, om hindret prövas vara giltigt, och anmoda övriga behöriga sökande, vilka ej uppförts på förslag eller utnämnts till annan tjänst, att inom förelagd tid uppge om de vidhåller sin ansökan. Meddelar de att de vidhåller sina ansökningar, skall den mest meriterade uppföras på det lediga förslagsrummet och det sålunda ändrade förslaget ånyo kungöras i vederbörlig ordning sedan det vunnit laga kraft. Vill ingen av de tillfrågade vidhålla sin ansökan eller har andra behöriga sökande ej funnits, och kvarstår på förslaget för den skull endast en sökande, skall domkapitlet förklara de övriga förslagsrummen till tjänsten ånyo lediga att sökas. Har dock tjänsten redan varit två gånger ledigförklarad, skall domkapitlet förfara på det sätt som sägs i 159 § 2 mom.


168 §

Har den som uppförts på tjänsteförslag utan laga förfall försummat att avlägga prov eller underlåtit att före dagen för valet anmäla förfall hos domkapitlet, skall domkapitlet avföra honom från förslaget och i tillämpliga delar förfara på det sätt som stadgas i 161 § 2 mom.


249 §

Efter den andra ansökningstiden skall förfaras på det sätt som stadgas i 159 § 2 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

En ordinarie och extraordinarie lektorstjänst kan med samtycke av den tjänsteinnehavare, som vid denna lags ikraftträdande utan avbrott har innehaft tjänsten i minst två års tid, ombildas i den ordning varom stadgas i kyrkolagen, så att en ordinarie lektorstjänst ombildas till kaplanstjänst eller extraordinarie prästtjänst och en extraordinarie lektorstjänst till extraordinarie prästtjänst, utan att tjänsteförhållandet avbryts. Beslut om ombildande av en tjänst skall fattas inom fem år räknat från lagens ikraftträdande, och beslutet träder i kraft sedan innehavaren blivit ordinerad till prästämbetet.

Den som erhållit rätt att verka som lektor och som anhåller om ordination till prästämbetet, är befriad från skyldigheten att före ordinationen avlägga i 90 § 1 mom. kyrkolagen nämnda prov.

Regeringens proposition 7/87
Lag- och ekonomiutsk. bet. 3/87
Stora utsk. bet. 43/87

Helsingfors den 27 november 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.