886/1987

Given i Helsingfors den 26 november 1987

Statsrådets beslut om asbestarbete

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 47 § lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/58) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller arbete i vilket arbetstagarna under arbetet kan utsättas för asbestfibrer eller asbestdamm som finns i luften på arbetsplatsen.

2 §
Definition

Med asbest avses i detta beslut fiberaktiga silikatmineraler så som krysotil, krokidolit, amosit, antofyllit, tremolit och aktinolit samt andra silikatfibrer, vilkas sammansättning och hälsovådliga inverkan på den mänskliga organismen är av samma typ.

3 §
Skyldigheter

Arbetsgivare samt de personer som avses i 40 och 40 a §§ lagen om skydd i arbete skall var och en för sin del sörja för att anordningar som används på arbetsplatser som nämns i 1 § och utrustning för användning och övervakning av dem samt installations-, bruks- och skötselanvisningar liksom också förpackningar och skyddsinformationsblad för hälsofarliga ämnen motsvarar de föreskrifter som ingår i lagen om skydd i arbete eller som utfärdats med stöd av den och att anordningarna har granskats i enlighet med gällande bestämmelser.

De som tillverkar, importerar eller överlåter asbesthaltigt material eller föremål, varor och andra produkter som innehåller sådant material eller asbest är var och en för sin del skyldiga att se till att materialet, föremålen, varorna och övriga produkter eller deras förpackningar är försedda med varningspåskrifter som, i den utsträckning och på det sätt som arbetarskyddsstyrelsen närmare bestämmer, anger den hälsofara som asbesten utgör.

Arbetstagaren skall använda skyddsanordningar för den maskin han använder och personlig skyddsutrustning som har anvisats honom samt iaktta de anvisningar som nämns i 18 § och underrätta arbetsgivaren eller dennes representant om fel och brister som han har upptäckt hos olika anordningar och som kan utgöra en hälsofara.

4 §
Samarbete mellan arbetsgivare

På en arbetsplats, där arbete som avses i 1 § utförs och där arbetstagare som är anställda hos olika arbetsgivare samtidigt arbetar, skall arbetsgivarna samarbeta så att bestämmelserna i detta beslut följs. Detta skall ske på initiativ av den arbetsgivare som har ställning som uppdragsgivare eller av huvudentreprenören eller av en annan motsvarande arbetsgivare, om inte annat har avtalats eller följer av omständigheterna.

5 §
Största tillåtna asbesthalt i luften på arbetsplatsen

Mängden av asbest i luften på arbetsplatsen inom arbetstagarens andningssektor får i medeltal under 8 timmar inte vara större än 0,5 fibrer av en storlek längre än fem mikrometer per kubikcentimeter.

6 §
Ersättningsprincip

Asbest och material som innehåller asbest skall ersättas med annat material då den fara som asbesten medför inte i tillräcklig mån kan avvärjas på annat sätt.

7 §
Förbud

Det är förbjudet att spruta asbest till det ställe som är under arbete och att använda krokidolit eller blå asbest. Vederbörande arbetarskyddsdistrikts arbetarskyddsbyrå kan i enskilda fall bevilja undantag från dessa förbud, om särskilda tekniska skäl kräver det och det förhindras att fara och men för hälsan uppkommer.

8 §
Förutsättningarna för utförandet av rivning och sanering av asbesthaltiga konstruktioner

Rivning av byggnader eller konstruktioner, som innehåller asbestmaterial eller asbesthaltigt material som frigörs, och avlägsnande av asbest från sådana byggnader och konstruktioner från vilka asbest lätt sprids i luften på arbetsplatsen, får endast utföras av sådana arbetsgivare som arbetarskyddsstyrelsen har konstaterat vara behöriga att utföra sådant arbete i enlighet med detta beslut och andra bestämmelser som gäller asbestarbete, och som arbetarskyddsstyrelsen har bemyndigat att utföra sådant arbete.

Arbetarskyddsstyrelsen skall bemyndiga en arbetsgivare som

1) vid asbestrivningsarbeten endast anlitar sådan arbetsledning och sådana arbetstagare som har fått en av arbetarskyddsstyrelsen godkänd utbildning för asbestrivningsarbeten,

2) vid asbestrivningsarbeten använder anordningar och förfaringssätt som har godkänts av arbetarskyddsstyrelsen, och

3) vid asbestrivningsarbeten och i fråga om förfaringssätt som hänför sig till dem också annars iakttar de säkerhetsföreskrifter som arbetarskyddsstyrelsen har fastställt för dessa arbeten.

Ovan i 1 mom. avsett arbetarskyddsstyrelsens bemyndigande behövs inte i sådant arbete där man ute avlägsnar tak- eller väggplattor gjorda av asbestcement i deras helhet eller där den totala arbetstid som behövs för rivningsarbetet inte överskrider en arbetstimme.

9 §
Utbildning

Den i 8 § 2 mom. 1 punkten avsedda utbildningen skall omfatta asbests egenskaper, dess inverkningar på hälsan, behövliga skyddsåtgärder samt avsnitt rörande rivningsteknik. Dessutom skall i utbildningen ingå grundliga rivningsarbetsövningar i praktiken.

10 §
Åtgärder innan rivnings- och saneringsarbeten påbörjas

Innan rivningsarbeten inleds på sådana byggnader och konstruktioner som kan innehålla asbest eller asbesthaltigt material måste det utredas vilka av rivningsmaterialen som innehåller asbest. Utredningen skall omedelbart när den är färdig tillställas den arbetarskyddsmyndighet som övervakar arbetsplatsen i fråga.

En arbetsgivare som inleder asbestrivningsarbeten skall innan arbetet påbörjas utarbeta en arbetsplan av vilken framgår

1) vilka arbetsmetoder, maskiner och anordningar och vilken personlig skyddsutrustning som kommer att användas,

2) vilka åtgärder som vidtas för att skydda arbetstagarna och eventuella andra arbetstagare, som arbetar i närheten och är anställda hos andra arbetsgivare, samt

3) hur det avfall som innehåller asbest förstörs eller transporteras bort.

När planen utarbetas skall de arbetstagare som skall utföra arbetet eller representanter för dem konsulteras.

Arbetsplanen skall senast sju dagar innan arbetet inleds tillställas den arbetarskyddsmyndighet som övervakar arbetarskyddet på arbetsplatsen. En arbetsgivare som har lämnat in en arbetsplan behöver inte särskilt göra en sådan anmälan om att asbestarbete inleds som nämns i 21 §.

När asbestrivningsarbeten upprepade gånger utförs på samma arbetsplats, kan den arbetarskyddsmyndighet som övervakar arbetarskyddet på arbetsplatsen medge undantag från i 1-4 mom. bestämda förfaranden, då iakttagande av dessa inte är skäligen möjligt och arbetstagarens säkerhet är betryggad.

Den i 3 mom. nämnda arbetarskyddsmyndigheten skall omedelbart sedan den fått arbetsgivarens meddelande göra en anmälan om asbestrivningsarbetet till hälsovårdsnämnden i den berörda kommunen så att det avfall som innehåller asbest blir placerat på ett riktigt sätt.

11 §
Dammbekämpning

Asbest och material som innehåller asbest skall behandlas så, att det uppstår så litet damm som möjligt. Alla arbetsskeden som i onödan förorsakar damm skall elimineras genom konstruktionsmässiga och andra tekniska åtgärder samt organisering av arbetet.

Om uppkomst av damm inte kan förhindras, skall dammet hindras att sprida sig i luften på arbetsplatsen genom att framställningsprocessen eller arbetsskedet inkapslas samt förses med bortsugningsanordningar, genom att dammet avlägsnas med dammsugare på platsen, genom fuktning eller genom andra tekniska åtgärder och konstruktioner för bekämpning av dammet.

Om spridning av damm inte kan förhindras, skall arbetet, samtidigt som andra dammbekämpningsmetoder tillämpas, ordnas så att det utförs med fjärrmanövrering. Till arbetstagarnas förfogande skall då stå luftkonditionerade kontrollrum med övertryck i förhållande till de omgivande utrymmena.

12 §
Personlig skyddsutrustning

Om det inte är möjligt att genom de i 11 § nämnda åtgärderna i tillräcklig utsträckning undvika exponeringen för asbest eller om dylika åtgärder inte rimligen kan krävas med beaktande av arbetets korta varaktighet eller av att arbetsskedet förekommer sällan och medför ringa fara eller av andra motsvarande faktorer, skall arbetsgivaren till arbetstagarens disposition ställa ändamålsenliga och tillräckligt effektiva andningsskydd, av en typ som har konstaterats uppfylla kraven enligt av arbetarskyddsstyrelsen godkända standarder, samt en ändamålsenlig skyddsdräkt framställd av dammavstötande material, vilken arbetsgivaren är skyldig att regelbundet låta tvätta på egen bekostnad.

För arbetstagare som använder andningsskydd skall i arbetsplatsens omedelbara närhet ordnas ett dammfritt och tillräckligt väl ventilerat utrymme för rengöring av andningsskydden.

13 §
Omklädnings- och tvättmöjligheter

Arbetsgivaren skall vid sådant arbete som avses i 12 § för arbetstagarens bruk reservera två i olika utrymmen placerade klädskåp, av vilka det ena är avsett för arbetskläder och det andra för gångkläder. Omklädningsrummen skall stå i förbindelse med varandra genom ett tvättrum. Om särskilda skäl kräver det och motsvarande renlighet kan uppnås på annat sätt, får avvikelser från detta arrangemang göras.

14 §
Städning

Vid hantering av asbest eller material som innehåller asbest skall arbetsutrymmena vid behov städas med anlitande av ett sådant tillvägagångssätt att asbestdamm inte sprider sig i luften på arbetsplatsen. Spridning av damm vid städningen skall förhindras genom att suganordningar med tillräckligt effektiva filter används eller de platser som skall städas först fuktas eller på annat ändamålsenligt sätt. Det är förbjudet att torrsopa asbestdamm.

Minst en gång om året och alltid vid behov skall en grundlig städning företas, varvid damm avlägsnas från väggar, tak, bjälkar, hyllor och andra motsvarande ställen. Arbetsplatsens renlighet skall inspekteras minst en gång i kvartalet. Arbetstagarnas och vid behov funktionärernas arbetarskyddsfullmäktige skall beredas tillfälle att delta i inspektionen.

15 §
Övervakning av anläggningarnas och utrustningens funktion

Skicket hos maskiner, ventilationsapparatur, personlig skyddsutrustning och andra anordningar som minskar dammets menliga inverkan skall regelbundet övervakas och deras funktion vid behov granskas.

16 §
Asbestavfall

Vid lagring och transport av asbest eller dammande material som innehåller asbest samt av asbestavfall skall tätt tillslutna och hållbara förpackningar eller behållare användas, och de skall hanteras så, att risken för att de går sönder är så liten som möjligt. Tomma förpackningar skall genast förstöras och de får inte användas för andra ändamål. Behållare som innehåller asbestavfall skall förses med följande väl synliga text:

Asbestijätteitä. Pölyn hengittäminen vaarallista.

Asbestavfall. Dammet farligt att inandas.

Asbestavfall skall behandlas i enlighet med lagen om avfallshantering (673/78).

17 §
Varningsskylt

Om asbestdamm under arbetet kan föranleda fara eller men, skall på den plats där arbetet utförs eller på den dörr som leder till denna plats uppsättas ett väl synligt anslag av följande lydelse:

Työpaikalla käsitellään asbestia. Pölyn hengittäminen vaarallista.

På arbetsplatsen hanteras asbest. Dammet farligt att inandas.

18 §
Skyddsanvisningar

Arbetsgivaren skall sörja för att arbetstagarna får tillräcklig information om de hälsorisker som förorsakas av asbest eller av material som innehåller asbest. Arbetsgivaren skall ge behövliga anvisningar för undvikande av fara eller men.

19 §
Övervakning av arbetsmiljön

I arbete som avses i 1 § skall arbetsgivaren regelbundet övervaka förhållandena i arbetsmiljön och ordna mätningar i anslutning därtill för bedömning av den fara som asbesten föranleder. Resultaten av mätningarna skall omedelbart tillställas arbetarskyddsmyndigheten och arbetarskyddsfullmäktigen för kännedom.

20 §
Läkarundersökningar

I arbete som avses i 1 § skall iakttas statsrådets beslut om läkarundersökningar i arbete, som avses i 44 § lagen om skydd i arbete (637/71).

21 §
Anmälningsskyldighet då arbetet inleds

En arbetsgivare som börjar låta utföra sådant arbete som avses i 1 § är skyldig att i god tid innan arbetet inleds underrätta arbetarskyddsmyndigheten därom.

22 §
Unga arbetstagare

Om anlitande av unga arbetstagare för arbete som avses i 1 mom. gäller vad som därom stadgats särskilt.

23 §
Närmare bestämmelser

Arbetarskyddsstyrelsen utfärdar vid behov närmare bestämmelser om verkställigheten av detta beslut. Arbetarskyddsstyrelsen kan också i enskilda fall medge undantag från tillämpningen av detta beslut, förutsatt att detta inte medför risk för arbetstagarnas säkerhet.

24 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1988.

Bestämmelsen om den högsta tillåtna halten av asbest i luften på arbetsplatsen tillämpas från den 1 januari 1989. Före denna tidpunkt tillämpas 5 § så, att den högsta tillåtna halten är en fiber av en storlek längre än fem mikrometer per kubikcentimeter.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 23 september 1976 om avvärjande och övervakning av skadeverkningar, som användning av asbest medför (805/76) jämte senare ändringar.

Åtgätder som verkställigheten av detta beslut förutsätter kan vidtas innan beslutet träder i kraft.

Helsingfors den 26 november 1987

Minister
Matti Puhakka

Avdelningschef
Juha Peltola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.