875/1987

Utfärdat i Helsingfors den 27 november 1987

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om verkställighet av fordonsförordningen

Trafikministeriet har

upphävt i trafikministeriets beslut av den 8 februari 1983 om verkställighet av fordonsförordningen (150/83) 10 § 7 mom., 23 § 4 mom., 26 § 3 mom., 35 §, 122 § 4 mom., 162 § 4 mom., 171 § 3 mom., 201 § 3 mom., 202 § 4 mom., 212 § 3 mom., 213 § 4 mom. och 230 § 4 mom.

ändrat 8 §, 10 § 2, 4, 6 och 9 mom., 18 § 2 mom., 19 § 1 mom., 20 § 2 mom., 21 § 3 mom., 22 § 2 mom., 23 § 3 mom., 25 § 1, 4 och 5 mom., 26 § 4 och 6 mom., 27 § 2 och 4 mom., 28 och 29 §§, 30 § 1 mom., 34 § 4 och 6 mom., 73 § 1 och 6 mom., 74 § 1 mom., 76 §, 77 § 1 och 4 mom., 78 §, 79 § 1, 2 och 4 mom., 80 §, 81 § 1, 3 och 4 mom., 88 § 10 mom., 89 § 9 mom., 100 § 1 och 4 mom., 101-104 §§, 105 § 1 mom., 118 § 1 och 2 mom., 119 § 1, 3 och 4 mom., 120 §, 121 § 1 och 2 mom., 122 § 1 och 3 mom., 123 § 1 mom., 124 § 2 och 3 mom., 145 § 2 mom., 160 § 3 mom., 161 § 2 mom., 162 § 1 och 3 mom., 164 § 1 och 2 mom., 165 § 2 mom., 167 §, 168 § 1 mom., 170 § 1, 4 och 6 mom., 192 § 1 och 4 mom., 196 § 1 och 6 mom., 200 § 2 mom., 201 § 2 mom., 202 § 1 och 3 mom., 205 § 1 och 4 mom., 211 § 2 mom., 212 § 2 mom., 213 § 3 mom., 216 § 1 och 4 mom., 220 § 1 och 5 mom., 226 § 3 mom., 227 § 2 mom., 228 § 2 mom., 230 § 3 mom. samt 232 § 1 och 4 mom., av dessa lagrum 118 § 1 mom., sådant det lyder i beslut av den 21 december 1984 (1030/84), samt

fogat till 10 § nya 3 a-d och 10-11 mom., varvid det nuvarande 10 mom. blir 12 mom., till 24 § ett nytt 5 mom., till 25 § nya 5 a och 9 mom., varvid det nuvarande 9 mom. blir 10 mom., till 77 § ett nytt 5 mom., till 119 § ett nytt 6 mom., till 123 § nya 2 och 3 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 4 och 5 mom., till 124 § ett nytt 4 mom., till 163 § ett nytt 4 mom., till 203 § ett nytt 4 mom., till 204 § ett nytt 1 mom., varvid det nuvarande 1 mom. blir 2 mom., till 205 § ett nytt 5 mom., till 214 § ett nytt 4 mom., till 215 § ett nytt 1 mom., varvid det nuvarande 1 mom. blir 2 mom., till 216 § ett nytt 5 mom. och till 232 § ett nytt 5 mom. samt till beslutet en ny 29 a §, en ny 81 a § och en ny 168 a § som följer:

2 kap.

Allmänna föreskrifter angående fordon

8 §
Varningstriangel

Varningstriangel är en med stödfot försedd liksidig triangel, vars sidor är minst 450 mm och högst 550 mm långa och som har minst 25 mm och högst 50 mm breda röda reflekterande bårder. Innanför den reflekterande bården skall finnas ett med röd fluorescerande färg försett område, som tillsammans med den reflekterande bården är minst 50 mm brett. Sidan i varningstriangelns öppna mittfält skall vara minst 70 mm lång. Varningstriangeln skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 27/03 eller ett motsvarande senare reglemente.

10 §
Allmänna bestämmelser och definitioner angående ljus och reflektorer

2. Två eller flera lyktor, som är avsedda för samma funktion och har samma färg, anses som en enda lykta, om projektionen av deras lysande ytor på ett vertikalplan, som är vinkelrätt mot fordonets längdaxel, täcker minst 60 procent av ytan hos den minsta rektangel i vilken projektionerna av nämnda lysande ytor kan inskrivas. Möjligheten att betrakta lyktorna som en enda lykta i enlighet med detta moment gäller dock inte beträffande halv-, hel- eller varselljus, dimstrålkastare eller extra bromsljus.


3 a. Med en strålkastares, lyktas eller reflektors yttre lysande yta i en viss riktning avses den yttre, reflekterande ytans projektion på ett plan, som är vinkelrätt mot observationsriktningen.

3 b. Med en halv-, hel, dim- eller backningsstrålkastares lysande yta avses strålkastarreflektorns projektion på ett vertikalplan, som är vinkelrätt mot fordonets längdaxel. Den markerade ljusmörkersgränsen i strålkastarglaset anses utgöra nedre kant för halvljusets yta, dock inte vid fastställandet av halvljusets minimihöjdmått.

3 c. Med en annan lyktas lysande yta avses lyktans projektion på ett plan, som tangerar lyktans yttre yta och står vinkelrätt mot den av tillverkaren definierade referensaxeln. Till den lysande ytan räknas dock endast den del av lyktans projektion som begränsas av rätlinjiga kanter i nämnda plan hos sådana skärmar som envar släpper igenom 98 procent av lyktans ljusstyrka i referensaxelns riktning.

3 d. Med en reflektors lysande yta avses reflektorprojektionen på ett plan, som är vinkelrätt mot den av tillverkaren definierade referensaxeln. Vid fastställandet av projektionen beaktas endast reflektorns optiska delar.

4. Med att ett ljus syns i en bestämd vinkel uppåt och nedåt avses att ifrågavarande lyktas lysande yttre yta är synlig då den betraktas från håll, som begränsas av plan, vilka skär varandra vid den tvärgående horisontalaxel hos fordonet som går genom den av lykttillverkaren angivna referenspunkten och bildar nämnda vinkel med horisontalplanet. Med att ett ljus syns i en bestämd vinkel mot mittlinjen och åt sidan avses analogt, att lyktans lysande yttre yta är synlig då den betraktas från håll, som begränsas av plan, vilka skär varandra vid vertikalaxeln genom referenspunkten och bildar nämnda vinkel med fordonets längsgående vertikalplan mot fordonets mittlinje eller bortåt från linjen. Med att ett ljus syns i en bestämd vinkel fram- och bakåt avses analogt, att lyktans yttre yta är synlig då den betraktas från håll som begränsas av plan, vilka skär varandra vid vertikalaxeln genom referenspunkten och bildar nämnda vinkel med fordonets tvärgående vertikalplan i riktning mot fordonets fram- eller bakparti.


6. Kravet i 38 § 2 mom. vägtrafiklagen om att fordons lyktor inte får visa rött ljus framåt, ej heller vitt eller ljusgult ljus bakåt, anses uppfyllt, då det vita ljuset inte syns på 25 m avstånd rakt bakåt från fordonets främsta del eller betraktat i en riktning, som avviker högst 15° åt sidan från det längsgående vertikalplan som tangerar fordonets bredaste ställe och på en höjd av 1,0-2,2 m och då det röda ljuset inte syns framåt, betraktat på ett motsvarande sätt framifrån på 25 m avstånd från fordonets längst bak belägna del.


9. Färgen på det ljus som i detta beslut nämnda lyktor och reflektorer avger eller visar skall ligga inom nedan nämnda områden i det trikromatiska koordinatsystemet. Vid mätningen används en ljuskälla, vars färgtemperatur är 2856 K då lyktan har glödlampa och 6774 K då lyktan har gasurladdningslampa.

Tabell

Kravet angående ljusets färg anses uppfyllt, om den lykta eller reflektor som avger eller visar ifrågavarande ljus är E- eller e-godkänd som anordning, vilken avger eller visar ljus av en bestämd färg.

10. Om olika lyktor och reflektorer är kombinerade eller grupperade i ett gemensamt lykthus och alla samlade lyktor och reflektorer är E-godkända, får markeringen av E-godkännandet och numret för godkännandet anbringas var som helst inom gruppen av lyktor och reflektorer. De siffror och bokstäver som förutsätts i respektive E-reglemente och som i detalj anger lyktan eller reflektorn och deras egenskaper skall anbringas på det ställe som visar lyktans eller reflektorns plats i ett schema, som utmärks på varje lykta och reflektor eller någonstans på varje grupp av lyktor och reflektorer.

11. Då till en fordonstyp inte står att få E-godkända lyktor och reflektorer, anses, för de obligatoriska lyktornas och reflektorernas del, e-godkända lyktor och reflektorer motsvara för samma ändamål avsedda E-godkända lyktor och reflektorer. Under samma förutsättningar anses, beträffande andra obligatoriska lyktor och reflektorer än halv- och helljus, även lyktor och reflektorer, som överensstämmer med föreskrifterna i Nordamerikas förenta stater och är försedda med bokstäverna SAE och en märkning i enlighet med SAE- rekommendationen J 759-1983 eller motsvarande senare märkning, motsvara E-godkända lyktor och reflektorer.

3 kap.

Bil

18 §
Körljus

2. Med avvikelse från bestämmelserna i 1 mom. får helljusen vara anbragta i särskilda strålkastare, vilka inte i sidled får vara belägna ytterom halvljusstrålkastarna. Halvljusen skall fungera när de separata helljusen är tända, utom då helljusen med hjälp av en särskild anordning används för avgivande av ljussignal.


19 §
Strålkastarrengörare

1. Bil skall ha strålkastarrengörare för halvljusstrålkastarna och de egentliga helljusstrålkastarna. Strålkastarrengörarna skall fungera maskinellt och rengöra strålkastarnas glas under en rengöringsperiod så, att belysningen uppgår till minst 80 procent av ljuseffekten från en ren strålkastare. Strålkastarrengöraren skall ha en vätskebehållare, vars volym räcker för 50 rengöringsperioder. Om vindrutespolaren och strålkastarrengöraren har en gemensam spolvätskebehållare, skall den ovannämnda volymen ökas med en liter, i buss dock med fem liter.


20 §
Parkeringsljus

2. Parkeringsljusen skall vara synliga minst 15° upp- och nedåt samt 45° mot mittlinjen och 80° åt sidan. En parkeringslykta skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 7.


21 §
Bakljus

3. Bakljuset skall vara synligt minst 15° upp- och nedåt samt 45° mot mittlinjen och 80° åt sidan. Baklyktan skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 7.


22 §
Registreringsskylts ljus

2. Skyltlyktan skall vara E-godkänd och monterad i enlighet med reglementet nr 4.


23 §
Bromsljus

3. Bromslyktan skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 7.


24 §
Backningsljus

5. Backningsstrålkastaren skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 23.

25 §
Igenkänningsljus

1. På personbil, som får användas i yrkesmässig beställningstrafik utan särskilda begränsningar beträffande transportens art, skall finnas en på taket monterad och av bilregistercentralen godkänd ljusskylt med en storlek av ca 300 * 115 * 60-80 mm, som visar gult ljus i alla riktningar samt fram- och baktill upptar ordet "TAKSI" eller "TAXI" i svart text. Ljusskylten får användas endast då bilen är ledig. Skylten får monteras på bilens vänstra halva på ett avstånd av minst 0,15 m från bilens sida. Bilens ordningsnummer får anges med svart text under ordet. Till ljusskylten får anslutas en anordning, varmed ljuset kan fås att blinka i en nödsituation. Personbil, som används för skolskjutsar, får förses med en på ljusskylten monterad belyst kupa, som är typgodkänd av bilregistercentralen och anger skolskjuts.


4. Bogserbil skall åtminstone ha en lykta, som visar roterande eller blinkande brungult ljus. Om det är påkallat för att bilen skall kunna upptäckas från olika håll, får flera sådana lyktor finnas. Lyktan eller bilens ljusalarmanordning skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 65 eller godkänd av bilregistercentralen. För föraren skall finnas en kontrollampa, som anger att igenkänningslyktan fungerar. Lyktan skall hållas i funktion även under den ljusa tiden, då bogserbilen används för bärgning av fordon på väg eller för att dra fordon över väg så, att risk kan uppkomma för den övriga trafiken. Vid färd till olycksplats och vid bogsering därifrån får lyktan ej användas, om det inte av något särskilt skäl är nödvändigt för att varna den övriga trafiken.

5. Bil, som används såsom utryckningsfordon, skall ha åtminstone en lykta, som visar roterande eller blinkande blått ljus. Om det är påkallat för att bilen skall kunna upptäckas från olika håll, får flera sådana lyktor finnas. Lyktan eller bilens ljusalarmanordning skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 65 eller särskilt typgodkänd av bilregistercentralen. Lyktorna skall och får användas endast när bilen är ute i brådskande uppdrag eller då det annars är nödvändigt för att varna den övriga trafiken.

5 a. På polisbil och bil som används i polisens tjänsteuppgift får finnas högst ett framåt riktat rött blinkande stoppljus monterat på bilens tak, bakom vindruta eller ovanför stötfångare. Ljuset skall blinka 1-2 gånger i sekunden. Stoppljusets ljusstyrka i riktning av lyktans referensaxel skall vara minst 500 candela.


9. På i privat bruk registrerad bil, vilken används i vägserviceverksamhet, som anordnas av en förening som utövar vägservice inom ramen för den frivilliga räddningstjänstens samverkan och har minst 15 medlemmar, och vilken är försedd med tillräcklig första hjälps- och reparationsutrustning samt har tillräckligt med reservdelar och dessutom har kommunikationsapparatur, får, med besiktningsställets tillstånd, på främre delen av taket monteras en ljusskylt med en storlek av högst 650 * 120 * 100 mm, belyst med högst 10 W lampor, vilken i alla riktningar visar gult ljus och vilken på fram- och baksidan är försedd med något av orden "TIEPALVELU", "VÄGSERVICE" eller "ROAD SERVICE" eller en kombination av dessa i svart text och vid behov med vägserviceorganisationens emblem. På bil, som används speciellt för första hjälp-verksamhet, får på motsvarande grunder, ändå utan krav på reparationsutrustning och reservdelar, monteras en ljusskylt, som visar vitt ljus med text "ENSIAPU", "FÖRSTA HJÄLP" eller "FIRST AID" eller en kombination av dessa och emblem för första hjälp-organisation. Ett intyg över att ifrågavarande bils förare innehar en tillräcklig första hjälps- och om det är fråga om vägservice reparationsfärdighet samt är skickad att använda bilen i denna verksamhet, vilket högst ett år tidigare har utfärdats av en organisation som utövar vägservice eller första hjälp-verksamhet, skall vid färd medföras och på begäran uppvisas för trafikövervakare. Ljusskylten skall täckas eller avlägsnas, då bilen framförs på väg utan att delta i vägservice- eller första hjälp-verksamhet.


26 §
Körriktningsljus

4. Körriktningsljusen skall blinka 1-2 gånger i sekunden. Körriktningslyktan skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 6.


28 §
Dimstrålkastare

1. Bil får framtill på vardera sidan ha en strålkastare med dimljus, vilken avger vitt eller ljusgult sken. Strålkastarna skall, såvitt möjligt, befinna sig på ett avstånd av högst 0,40 m från bilens sida och på en höjd av minst 0,25 m och högst på samma höjd som halvljusstrålkastarna. Har en bil dimstrålkastare, skall det finnas två sådana strålkastare.

2. Dimstrålkastarna skall koplas så, att de inte kan fungera separat eller samtidigt med varselljusen. Dimstrålkastarna skall kunna kopplas bort med en särskild avbrytare.

3. Dimstrålkastarna skall vara så inställda, att bländande ljus inte riktas ovanför horisontalplanet genom strålkastarens centrum ens då bilen är lastad eller har ett släpfordon tillkopplat.

4. En dimstrålkastare skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 19/01 eller ett motsvarande senare reglemente.

29 §
Dimbakljus

1. En bil får ha högst en lykta med dimbakljus, vilken visar rött ljus bakåt. Om bilen har två dimbakljus, anses kravet på begränsning av lyktornas antal vara uppfyllt, om ledningarna till den högre dimbakljusstrålkastaren kopplas bort. Dimbaklyktan skall befinna sig på bilens vänstra halva och på en höjd av minst 0,25 m och högst 1,00 m. Avståndet mellan dimbaklykta och bromslykta skall uppgå till minst 0,10 m.

2. Dimbakljuset skall vara synligt minst 5° uppåt och nedåt samt 25° åt sidorna.

3. Dimbakljuset skall vara kopplat så, att det inte kan fungera separat eller då enbart parkeringsljuset är påkopplat. Dimbakljuset skall kunna kopplas bort särskilt för sig.

4. Dimbaklyktan skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 38.

5. För föraren skall finnas en kontrollampa, som anger dimbakljusets funktion.

29 a §
Extra bromsljus

1. Utom de i 23 § avsedda bromslyktorna får en bil ytterligare ha högst en lykta med extra bromsljus, vilken bakåt visar rött ljus och är belägen på bilens längsgående mittlinje. Lyktan skall vara placerad högre upp än de egentliga bromslyktorna. Den extra bromsljuslyktan skall fästas på ett tillförlitligt sätt och den får inte oskäligt begränsa sikten bakåt. En på bakrutans inre sida monterad tilläggsbromslykta skall tätas mot rutan för undvikande av ljusreflexer inne i bilen.

2. Det extra bromsljuset skall vara synligt minst 5° uppåt samt 15° åt sidorna och, om lyktan befinner sig högre än 1,20 m, 5° nedåt.

3. Ett extra bromsljus skall kopplas så, att det fungerar samtidigt med de egentliga bromsljusen.

4. Den extra bromsljuslyktan, vid behov utan monterings- och tätningsdon samt kåpa, skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 7.

30 §
Konturljus

1. Bil får på vardera sidan i karosseriets övre hörn framtill ha en lykta, som visar vitt ljus framåt och baktill en lykta, som visar rött ljus bakåt, vardera på ett avstånd av högst 0,15 m från bilens sida. Lastbil får därtill i förarhyttens övre hörn ha likadana lyktor, som visar vitt eller ljusgult ljus framåt. Konturljuslyktan skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 7.


34 §
Reflektorer

4. På en bil får framtill på vardera sidan på en höjd av minst 0,35 m och högst 0,90 m eller, om synnerliga skäl, som är påkallade av karosseriets konstruktion, påkallar det, på en höjd av 1,50 m anbringas en vit, framåtriktad reflektor. Reflektorerna bör placeras på ett avstånd av minst 0,40 m från bilens sida och på ett avstånd av minst 0,60 från varandra.


6. Reflektorerna skall vara E-godkända i enlighet med reglementet nr 3/01 eller ett motsvarande senare reglemente.

4 kap.

Motorcykel

73 §
Körljus

1. Motorcykel skall ha en strålkastare med halv- och helljus, vilken avger vitt eller ljusgult sken. Strålkastaren skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 57 eller med något reglemente angående bilars halv- och helljus, som avses i 18 § 4 mom.


6. För föraren skall finnas en kontrollampa, som med blått ljus anger att helljuset fungerar.

74 §
Bakljus

1. Motorcykel skall baktill ha en lykta med bakljus, som visar rött ljus bakåt. Den skall befinna sig på en höjd av minst 0,35 m och högst 1,20 m. Lyktan får dock inte vara placerad högre än i nivå med styrstångens högsta punkt. Bakljuset skall vara synligt minst 15° uppåt och nedåt, dock minst 5° nedåt om lyktan är belägen på en lägre höjd en 0,75 m, samt 80° åt sidorna. Baklyktan skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 50.


76 §
Bromsljus

1. På en motorcykel skall finnas en bromslykta, som visar rött ljus och är placerad på det sätt som är föreskrivet om bakljus. Ljuset skall vara synligt minst 15° uppåt och nedåt, dock minst 5° nedåt om lyktan är belägen på en lägre höjd än 0,75 m, samt 45° åt sidorna. Bromsljuset får vara placerat i baklyktan och skall fungera då någondera bromsen används.

2. Bromslyktan skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 50.

77 §
Körriktningsljus

1. På en motorcykel skall på vardera sidan finnas en körriktningslykta som visar ett brungult blinkande ljus framåt och en likadan lykta, som visar samma slags ljus bakåt. Avståndet mellan lyktorna på motorcykelns olika sidor skall framtill vara minst 0,30 m och baktill minst 0,24 m samt avståndet från strålkastaren eller baklyktan minst 0,10 m. Lyktorna bör befinna sig på en höjd av minst 0,35 m och högst 1,20 m, dock inte högre än i nivå med styrstångens högsta punkt.


4. Körriktningsljusen skall blinka 1-2 gånger i sekunden. Körriktningslyktan skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 6 eller nr 50. För föraren skall finnas en kontrollampa, som med blinkande grönt ljus anger att körriktningsljusen fungerar.

5. Körriktningsljusen får kopplas så, att alla ljus blinkar samtidigt. För föraren skall finnas en kontrollampa, som med blinkande ljus anger att kopplingen fungerar.

78 §
Igenkännings- och stoppljus

1. På en polismotorcykel, vilken används såsom utryckningsfordon, skall finnas minst en lykta, som visar roterande eller blinkande blått ljus. Om det är påkallat för att motorcykeln skall kunna upptäckas från olika håll får flera sådana lyktor finnas. Lyktan eller motorcykelns ljusalarmanordning skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 65 eller särskilt godkänd av bilregistercentralen.

2. Ljuset får användas endast då motorcykeln används i brådskande uppdrag eller då det annars är nödvändigt för att varna trafiken.

3. På polismotorcykel får finnas högst ett framåt riktat rött blinkande stoppljus. Ljuset skall blinka 1-2 gånger i sekunden. Stoppljusets ljusstyrka i riktning av lyktans referensaxel skall vara minst 500 candela.

79 §
Parkeringsljus

1. På en motorcykel skall finnas en parkeringslykta, som visar vitt ljus framåt och är belägen på minst 0,35 m och högst 1,20 m höjd.

2. Parkeringsljuset skall vara synligt minst 15° uppåt och nedåt, dock minst 5° nedåt om lyktan är belägen på en lägre höjd än 0,75 m, samt 80° åt sidorna.


4. Parkeringslyktan skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 50.

80 §
Övriga ljus

1. På en motorcykel får monteras högst två av bilregistercentralen till modellen godkända varsellyktor, vilka skall befinna sig på en höjd av minst 0,25 m och högst i nivå med halvljuset samt på ett avstånd av minst 0,10 m från varandra. Varselljus skall kopplas så, att det inte, med undantag för helljusblink, kan fungera samtidigt med körljuset eller dimstrålkastaren.

2. På en motorcykel får monteras en dimstrålkastare på en höjd av minst 0,25 m och högst i nivå med halvljusstrålkastaren. Dimstrålkastaren får placeras på ett avstånd av högst 0,25 m från fordonets längsgående vertikala mittplan. Dimframljus skall kopplas så, att det inte kan fungera separat eller tillsammans med varselljusen. Dimstrålkastaren skall kunna kopplas bort med en särskild avbrytare. Dimstrålkastaren skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 19.

3. På motorcykel får monteras en lykta med dimbakljus, som visar rött ljus bakåt och befinner sig på en höjd av minst 0,35 m och högst 0,90 m samt på ett avstånd av minst 0,10 m från bromsljuset. Dimbaklyktan skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 38. Dimbakljuset skall vara kopplat så, ett det inte kan fungera separat eller då enbart parkeringsljuset är påkopplat. Dimbakljus skall kunna kopplas bort med en särskild avbrytare. För föraren skall finnas en brungul kontrollampa, som anger dimbakljusets funktion.

81 §
Reflektor

1. På en motorcykel skall baktill finnas en röd reflektor, som får vara kombinerad med baklyktan. Reflektorn skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 3/01 eller ett motsvarande senare reglemente.


3. Reflektorn skall vara synlig minst 15° uppåt och nedåt, dock minst 5° nedåt om reflektorn är belägen på en lägre höjd än 0,75 m, samt 30° åt sidorna.

4. På en motorcykel får på vardera sidan monteras högst två åt sidan riktade brungula reflektorer, vilka skall vara belägna på en höjd av minst 0,35 m och högst 0,90 m och så placerade, att under normala förhållanden varken förare eller passagerare täcker dem. Reflektorerna skall vara synliga minst 15° uppåt och nedåt, dock minst 5° nedåt om reflektorn är belägen på en lägre höjd än 0,75 m, samt 30° framåt och bakåt.

81 a §
Föreskrifter om monteringen av ljus och reflektorer

Motorcykels ljus och reflektorer anses uppfylla kraven angående deras synlighet, placering och koppling om motorcykeln är E-godkänd i enlighet med reglementet nr 53.

88 §
Trehjulig motorcykels konstruktion och utrustning

10. På en trehjulig motorcykel skall baktill finnas två röda E-godkända reflektorer, vilka skall vara belägna på en höjd av minst 0,30 m och högst 0,90 m samt på ett avstånd av högst 0,40 m från motorcykelns sida. Reflektor får vara kombinerad med baklyktan.


89 §
Med sidvagn försedd motorcykels konstruktion och utrustning

9. Sidvagn skall baktill ha en röd E-godkänd reflektor på en höjd av minst 0,35 m och högst 0,90 m samt på ett avstånd av högst 0,40 m från sidvagnssidan. Reflektor får vara kombinerad med sidvagnens baklykta.


5 kap.

Moped

100 §
Körljus

1. En moped skall ha en strålkastare med halvljus, vilken avger vitt eller ljusgult sken. Halvljusstrålkastaren skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 56.


4. En moped får ha helljus tillsammans med halvljuset i samma strålkastare.

101 §
Bakljus

På en moped skall baktill finnas en lykta med bakljus, vilken visar rött ljus bakåt. Den skall befinna sig på en höjd av minst 0,25 m och högst 1,20 m. Lyktan får dock inte vara placerad högre än i nivå med styrstångens högsta punkt. Bakljuset skall vara synligt minst 15° uppåt och nedåt, dock minst 5° nedåt om lyktan är belägen på en lägre höjd än 0,75 m, samt 80° åt sidorna. Baklyktan skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 50. Bakljuset skall kopplas så, att det fungerar samtidigt med halvljuset samt med eventuella parkerings- och helljus.

102 §
Parkeringsljus

En moped får ha en parkeringslykta, som visar vitt ljus framåt och befinner sig på en höjd av minst 0,35 m och högst 1,20 m. Parkeringsljuset skall vara synligt minst 15° uppåt och nedåt, dock minst 5° nedåt om lyktan är belägen på en lägre höjd än 0,75 m, samt 80° åt sidorna. Parkeringslyktan skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 50. Parkeringsljuset får vara placerat i körljusstrålkastaren.

103 §
Bromsljus

En moped får ha en lykta med bromsljus, vilken visar rött ljus bakåt. Den skall befinna sig på en höjd av minst 0,25 m och högst 1,50 m. Bromsljuset skall vara synligt minst 15° uppåt och nedåt, dock minst 5° nedåt om lyktan är belägen på en lägre höjd än 0,75 m, samt 45° åt sidorna. Bromslyktan skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 50. Bromsljuset får vara placerat i baklyktan och det skall fungera då någondera bromsen används.

104 §
Körriktningsljus

På en moped får på vardera sidan finnas en körriktningslykta, som visar ett brungult blinkande ljus framåt och en likadan lykta, som visar samma slags ljus bakåt. Avståndet mellan lyktorna på mopedens olika sidor skall framtill vara minst 0,24 m och baktill minst 0,18 m samt avståndet till körljusstrålkastaren eller baklyktan minst 0,10 m. Lyktorna skall befinna sig på en höjd av minst 0,35 m och högst 1,20 m, dock inte högre än i nivå med styrstångens högsta punkt. Körriktningsljusen skall blinka 1-2 gånger i sekunden. Körriktningslyktan skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 6 eller nr 50.

105 §
Reflektorer

1. På en moped skall baktill finnas en röd reflektor, som är riktad rakt bakåt med en avvikelse av högst 10° och får vara kombinerad med baklyktan, och dessutom framtill en på motsvarande sätt framåtriktad vit reflektor samt på vardera sidan minst en åt sidan riktad brungul reflektor. Framreflektorn skall vara belägen på en höjd av minst 0,40 m och högst 1,20 m, bakreflektorn på en höjd av minst 0,25 m och högst 0,90 m samt sidreflektorerna på en höjd av minst 0,30 m och högst 0,90 m. Fram- och bakreflektorerna skall vara synliga minst 15° uppåt och nedåt, dock minst 5° nedåt om reflektorn är belägen på en lägre höjd än 0,75 m, samt 30° åt sidorna. Sidreflektorerna skall på motsvarande sätt vara synliga uppåt och nedåt samt 30° framåt och bakåt. Reflektorerna skall vara E-godkända i enlighet med reglementet nr 3/01 eller ett motsvarande senare reglemente.


6 kap.

Traktor och motorredskap

118 §
Bakljus

1. Traktor och motorredskap skall baktill på vardera sidan ha minst en lykta, som visar rött ljus bakåt och befinner sig på ett avstånd av högst 0,40 m från fordonets sida samt på en höjd av minst 0,40 m och högst 1,90 m eller, då synnerliga skäl, som är påkallade av konstruktionen, kräver det, på en höjd av högst 2,10 m. Om traktor är utrustad med breddningshjul, mäts avståndet från fordonets sida från utbredningshjulens yttre sida. Avståndet mellan baklyktorna skall uppgå till minst 0,50 m. Då fordonets konstruktion förutsätter det får baklyktorna ersättas med flera ändamålsenligt placerade lyktor.

2. Bakljuset skall vara synligt minst 15° uppåt och nedåt samt 45° mot mittlinjen och 80° åt sidan eller, då fordonets konstruktion eller tilläggsanordningar begränsar synbarheten, minst 5° uppåt och nedåt samt 15° mot mittlinjen och 30° åt sidan. Baklyktan skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 7.

119 §
Körriktningsljus

1. På traktor och motorredskap skall fram- och baktill på vardera sidan, på ett avstånd av minst 0,50 m från varandra och på högst 0,40 m avstånd från fordonets sida, finnas en körriktningslykta, som visar brungult blinkande ljus och är monterad på en höjd av minst 0,40 m och högst 1,90 m eller, då synnerliga av konstruktionen påkallade skäl kräver det, på en höjd av högst 2,10 m. Körriktningsljuset skall vara synligt minst 15° uppåt och nedåt samt 45° mot mittlinjen och 80° åt sidan eller, då fordonets konstruktion eller tilläggsanordningar begränsar synbarheten, minst 10° uppåt och nedåt samt 3° mot mittlinjen och 30° åt sidan.


3. På traktor och motorredskap, som i enlighet med bestämmelserna i 1 mom. har körriktningsljus framtill och baktill, får på sidorna monteras extra körriktningslyktor, vilkas placering motsvarar kraven i 1 mom.

4. Körriktningsljusen skall blinka 1-2 gånger i sekunden. Körriktningslyktan skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 6.


6. Körriktningsljusen skall kunna kopplas så, att alla ljus blinkar samtidigt. För föraren skall finnas en kontrollampa, som anger att kopplingen fungerar.

120 §
Igenkänningsljus

På traktor och motorredskap skall, då de utför arbete på väg, finnas åtminstone en lykta, som visar roterande eller blinkande brungult ljus. Om det är påkallat för att traktorn eller motorredskapet skall kunna upptäckas från olika håll får flera sådana lyktor finnas. Lyktan och traktorns eller motorredskapets ljusalarmanordning skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 65 eller särskilt typgodkänd av bilregistercentralen. För föraren skall finnas en kontrollampa, som anger att igenkänningslyktan fungerar. Lyktan skall hållas i funktion även under den ljusa tiden, om traktor eller motorredskap används på väg så, att det kan föranleda fara för övrig trafik.

121 §
Parkeringsljus

1. Traktor och motorredskap skall framtill på vardera sidan ha minst en lykta, som visar vitt ljus framåt och befinner sig på ett avstånd av högst 0,40 m från fordonets sida samt på en höjd av minst 0,40 m och högst 1,90 m eller, då synnerliga av konstruktionen påkallade skäl det kräver, på en höjd av högst 2,10 m. Om traktor är utrustad med breddningshjul, mäts avståndet från fordonets sida från utbredningshjulens yttre sida. Lyktorna skall befinna sig på ett avstånd av minst 0,50 m från varandra. Parkeringsljusen skall vara kopplade så, att de fungerar tillika med halvljusen. Parkeringslyktorna får, om fordonets konstruktion förutsätter det, vara placerade längre bakåt än halvljusstrålkastarna.

2. Parkeringsljusen skall vara synliga minst 15° uppåt och nedåt samt 10° mot mittlinjen och 80° åt sidan eller, då fordonets konstruktion eller tilläggsanordningar begränsar synbarheten, minst 5° uppåt och nedåt samt 5° mot mittlinjen och 30° åt sidan. Parkeringslyktan skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 7.


122 §
Bromsljus

1. Traktor och motorredskap får baktill på vardera sidan ha en lykta, som visar rött ljus bakåt och vari ljuset tänds då färdbromsen träder i funktion. Lyktorna får befinna sig på ett avstånd av högst 0,50 m eller, om fordonets bredd understiger 1,40 m högst 0,40 m från varandra samt på en höjd av minst 0,40 m och högst 1,90 m eller, då synnerliga av konstruktionen påkallade skäl kräver det, på en höjd av högst 2,10 m. Bromsljuset skall vara synligt minst 15° uppåt och nedåt samt 45° åt sidorna eller, då fordonets konstruktion eller tilläggsanordningar begränsar sikten, minst 5° uppåt och nedåt samt 15° åt sidorna.


3. Bromslyktan skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 7.

123 §
Övriga ljus

1. På traktor och motorredskap får framtill finnas två, i enlighet med reglementet nr 19 E-godkända dimstrålkastare, monterade på en höjd av minst 0,25 m och högst i nivå med halvljusen samt inställda så, att de inte bländar mötande trafik. Dimstrålkastarna skall kopplas så, att de inte kan fungera separat. Dimstrålkastarna skall kunna kopplas bort med en särskild avbrytare.

2. Traktor och motorredskap får baktill ha högst en i enlighet med E-reglementet nr 38 godkänd lykta med dimbakljus, vilken bakåt visar rätt ljus och är monterad på en höjd av minst 0,25 m och högst 1,90 m eller, då synnerliga av konstruktionen påkallade skäl kräver det, på en höjd av högst 2,10 m. Dimbaklyktan skall finnas på fordonets vänstra halva. Avståndet mellan dimbaklykta och bromslykta skall uppgå till minst 0,10 m. Dimbakljuset skall vara synligt minst 5° uppåt och nedåt samt 25° åt sidorna. Dimbakljuset skall vara kopplat så, att det inte kan fungera separat eller då enbart parkeringsljuset är påkopplat. Dimbakljuset skall kunna kopplas bort särskilt för sig. För föraren skall finnas en brungul kontrollampa, som anger dimbakljusets funktion.

3. Traktor och motorredskap får på vardera sidan ha en eller flera åt sidorna riktade lyktor, vilka visar brungult ljus och är belägna på ett avstånd av högst 3,0 m från fordonets fram- och bakparti och vilkas inbördes avstånd i längdriktningen, i fråga om flera lyktor, uppgår till minst 2,0 m och högst 6,0 m. Lyktan skall befinna sig på en höjd av minst 0,40 m och högst 0,90 m eller, då synnerliga skäl, som är påkallade av konstruktionen, kräver det, på en höjd av högst 1,20 m. Om det finns flera sidljus, skall de vara placerade på ungefär samma höjd. En sidlyktas lampeffekt får uppgå till högst 10 W och lyktorna skall vara kopplade så, att de fungerar samtidigt med parkerings- och körljusen.


124 §
Reflektorer

2. Reflektorerna eller i 1 mom. avsett reflektorpar skall vara synliga minst 15° uppåt och nedåt, dock minst 5° nedåt om reflektorn är belägen på en lägre höjd än 0,75 m, samt 30° mot mittlinjen och åt sidan. En reflektor får ersättas med flera reflektorer, av vilka en bör motsvara kravet på synlighet i sidled och en kravet på synlighet i höjdled.

3. På en traktor eller ett motorredskap får framtill på vardera sidan anbringas en vit, framåtriktad reflektor och på vardera sidan en brungul åt sidan riktad reflektor på en höjd av minst 0,40 m och högst 0,90 m eller, då synnerliga skäl, som är påkallade av konstruktionen, kräver det, på en höjd av minst 1,20 m. Reflektorerna skall placeras på ett sätt som motsvarar föreskrifterna om parkeringsljus respektive sidljus.

4. Reflektorerna skall vara E-godkända i enlighet med reglementet nr 3/01 eller ett motsvarande senare reglemente.

7 kap.

Terrängfordon

145 §
Reflektorer

2. Reflektorerna skall vara E-godkända i enlighet med reglementet nr 3/01 eller ett motsvarande senare reglemente.


9 kap.

Släpvagnar till bilar

160 §
Bakljus

3. Bakljuset skall vara synligt minst 15° uppåt och nedåt, dock minst 5° nedåt om lyktan är belägen på en lägre höjd än 0,75 m, samt 45° mot mittlinjen och 80° åt sidan. Baklyktan skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 7.


161 §
Registreringsskylts ljus

2. Skyltlyktan skall vara E-godkänd och monterad i enlighet med reglementet nr 4.


162 §
Bromsljus

1. På släpvagn skall baktill på vardera sidan finnas en lykta, som visar rött ljus och vari ljuset tänds då dragbilens färdbroms träder i funktion. Lyktan får befinna sig på ett avstånd av högst 0,40 m från släpvagnens sida samt på en höjd av minst 0,35 m och högst 1,50 m eller, då synnerliga skäl, som är påkallade av karosserikonstruktionen, kräver det, på en höjd av högst 2,10 m. Bromsljuset skall vara synligt minst 15° uppåt och nedåt, dock minst 5° nedåt om lyktan är belägen på en lägre höjd än 0,75 m, samt 45° åt sidorna. Bromsljuset får vara kombinerat med baklyktan.


3. Bromslyktan skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 7.

163 §
Backningsljus

4. Backningsstrålkastaren skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 23.

164 §
Körriktningsljus

1. På släpvagn skall baktill på vardera sidan, på ett avstånd av minst 0,60 m från varandra och på högst 0,40 m avstånd från släpvagnens sida, finnas en körriktningslykta, som visar brungult blinkande ljus och är anbragt på en höjd av minst 0,35 m och högst 1,50 m eller, då synnerliga skäl, som är påkallade av karosserikonstruktionen, kräver det, på en höjd av högst 2,10 m. Körriktningsljuset skall vara synligt minst 15° uppåt och nedåt, dock minst 5° nedåt om lyktan är belägen på en lägre höjd än 0,75 m, samt 45° mot mittlinjen och 80° åt sidan.

2. Körriktningslyktan skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 6.


165 §
Framljus

2. Framljusen skall vara synliga minst 15° uppåt och nedåt, dock minst 5° nedåt om lyktan är belägen på en lägre höjd än 0,75 m, samt 45° mot mittlinjen och 80° åt sidan. Framlyktan skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 7.

167 §
Dimbakljus

1. På släpvagn får finnas högst en lykta med dimbakljus, som visar rött ljus bakåt. Om släpvagnen har två dimbakljus anses kravet beträffande begränsningen av lyktornas antal vara uppfyllt, om ledningarna till den högra dimbaklyktan kopplas bort. Dimbaklyktan skall befinna sig på en höjd av minst 0,25 m och högst 1,00 m och på släpvagnens vänstra halva. Avståndet mellan dimbaklykta och bromslykta skall uppgå till minst 0,10 m.

2. Dimbakljuset skall vara synligt minst 5° uppåt och nedåt samt 25° åt sidorna.

3. Dimbakljuset skall vara kopplat så, att det inte kan fungera separat eller då enbart dragbilens parkeringsljus är påkopplat. Dimbakljus skall kunna kopplas bort särskilt för sig.

4. Dimbaklyktan skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 38.

5. Dragbil, vars släpvagn är utrustad med dimbakljus, skall i förarhytten ha en kontrollampa, som anger att ljuset fungerar.

168 §
Konturljus

1. På släpvagn med täckt karosseri får på vardera sidan i karosseriets övre hörn framtill ha en lykta, som visar vitt ljus framåt, och baktill en lykta, som visar rött ljus bakåt och befinner sig på ett avstånd av högst 0,15 m från släpvagnens sida. Konturljuslyktan skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 7.


168 a §
Extra bromsljus

1. Förutom de i 162 § avsedda bromslyktorna får släpvagn ytterligare ha högst en lykta med extra bromsljus, vilken visar rött ljus bakåt och är belägen på släpvagnens längsgående mittlinje. Lyktan skall vara placerad högre upp än de egentliga bromslyktorna. Lyktan med extra bromsljus skall fästas på ett tillförlitligt sätt.

2. Det extra bromsljuset skall vara synligt minst 5° uppåt och nedåt samt 15° åt sidan.

3. Extra bromsljus skall kopplas så, att det fungerar samtidigt med de egentliga bromsljusen.

4. Lyktan med extra bromsljus, vid behov utan monterings- och tätningsdon samt kåpa, skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 7.

170 §
Reflektorer

1. På släpvagn skall framtill på vardera sidan finnas en vit reflektor.


4. Reflektorn skall vara synlig minst 15° uppåt och nedåt, dock minst 5° nedåt om reflektorn är belägen på en lägre höjd än 0,75 m, samt 30° mot mittlinjen och åt sidan.


6. Reflektorerna skall vara E-godkända i enlighet med reglementet nr 3/01 eller ett motsvarande senare reglemente.

11 kap.

Släpvagn till motorcykel

192 §
Reflektorer

1. På släpvagn till motorcykel skall framtill på vardera sidan finnas en vit reflektor.


4. Reflektorerna skall vara E-godkända i enlighet med reglementet nr 3/01 eller ett motsvarande senare reglemente.

12 kap.

Släpvagn till moped och cykel

196 §
Reflektorer

1. På släpvagn till moped och cykel skall framtill på vardera sidan finnas en vit reflektor.


6. Reflektorerna skall vara E-godkända i enlighet med reglementet nr 3/01 eller ett motsvarande senare reglemente.

13 kap.

Traktorsläpvagn

200 §
Bakljus

2. Baklyktan skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 7.


201 §
Körriktningsljus

2. Körriktningslyktan skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 6.


202 §
Bromsljus

1. På traktorsläpvagn får baktill på vardera sidan finnas en lykta, som visar rött ljus bakåt och vari ljuset tänds då traktorns färdbroms träder i funktion. Lyktan får befinna sig på ett avstånd av högst 0,40 m från släpvagnens sida samt på en höjd av minst 0,35 m och högst 1,90 m eller, då synnerliga av karosserikonstruktionen påkallade skäl kräver det, på en höjd av högst 2,10 m. Bromsljuset skall vara synligt minst 15° uppåt och nedåt, dock minst 5° nedåt om lyktan är belägen på en lägre höjd än 0,75 m, samt 45° åt sidorna. Bromsljuset får vara kombinerat med baklyktan.


3. Bromslyktan skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 7.

203 §
Backningsljus

4. Backningsstrålkastaren skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 23.

204 §
Övriga ljus

1. På traktorsläpvagn får på vardera sidan finnas en eller flera åt sidorna riktade lyktor, som visar brungult ljus och är belägna på ett avstånd av högst 3,0 m från vagnens främre och bakre ändar och vilkas avstånd, från varandra i längdriktningen om lyktorna är flera, uppgår till minst 2,0 m och högst 6,0 m. Lyktan skall befinna sig på en höjd av minst 0,40 m och högst 0,90 m eller, då synnerliga skäl, som är påkallade av konstruktionen, kräver det, på en höjd av högst 1,20 m. Om det finns flera sidljus, skall de vara placerade på ungefär samma höjd. Sidlyktans lampeffekt får vara högst 10 W och lyktorna skall vara kopplade så, att de fungerar samtidigt som parkerings- och körljusen.

2. På traktorsläpvagn får finnas ändamålsenligt placerade arbetslyktor, vilka används då släpvagnen lastas eller lossas. Arbetslyktorna får inre hållas påkoplade, då släpvagnen framförs på väg. Denna föreskrift gäller inte arbete som utförs på väg.


205 §
Reflektorer

1. Om traktorsläpvagn är bredare än 2,20 m, skall den framtill på vardera sidan ha en vit reflektor.


4. På traktorsläpvagn får på vardera sidan, på en höjd av minst 0,40 m och högst 0,90 m eller, då synnerliga skäl, som är påkallade av konstruktionen, kräver det, på en höjd av högst 1,50 m, anbringas brungula åt sidan riktade reflektorer, vilkas placering överensstämmer med föreskrifterna om sidljus.

5. Reflektorerna skall vara E-godkända i enlighet med reglementet nr 3/01 eller ett motsvarande senare reglemente.

14 kap.

Släpvagn till motorredskap

211 §
Bakljus

2. Baklyktan skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 7.


212 §
Körriktningsljus

2. Körriktningslyktan skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 6.


213 §
Bromsljus

3. Bromslyktan skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 7.

214 §
Backningsljus

4. Backningsstrålkastaren skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 23.

215 §
Övriga ljus

1. På en släpvagn till ett motorredskap får på vardera sidan finnas en eller flera åt sidorna riktade lyktor, som visar brungult ljus och är belägna på ett avstånd av högst 3,0 m från vagnens främre och bakre ändar och vilkas avstånd från varandra i längdriktningen, om lyktorna är flera, uppgår till minst 2,0 m och högst 6,0 m. Lyktan skall befinna sig på en höjd av minst 0,40 m och högst 0,90 m eller, då synnerliga skäl, som är påkallade av konstruktionen, kräver det, på en höjd av högst 1,20 m. Om det finns flera sidljus, skall de vara placerade på ungefär samma höjd. Sidlyktans lampeffekt får vara högst 10 W och lyktorna skall vara kopplade så, att de fungerar samtidigt som parkerings- och körljusen.

2. På släpvagn till motorredskap får finnas ändamålsenligt placerade arbetsstrålkastare som används då släpvagnen lastas eller lossas. Arbetslyktorna får inte hållas påkopplade, då släpvagnen framförs på väg; denna bestämmelse gäller inte vid arbete, som utförs på väg.

216 §
Reflektorer

1. Om släpvagn till motorredskap är bredare än 1,60 m, skall den framtill på vardera sidan ha en vit reflektor.


4. På en släpvagn till ett motorredskap får på vardera sidan på en höjd av minst 0,40 m och högst 0,90 m eller, då synnerliga skäl, som är påkallade av konstruktionen, kräver det, på en höjd av högst 1,50 m anbringas brungula åt sidan riktade reflektorer, vilkas placering överensstämmer med föreskrifterna om sidljus.

5. Reflektorerna skall vara E-godkända i enlighet med reglementet nr 3/01 eller ett motsvarande senare reglemente.

15 kap.

Släpvagn till terrängfordon

220 §
Reflektorer

1. På sådan släpvagn till terrängfordon, vars totalvikt överstiger 200 kg, skall framtill på vardera sidan finnas en vit reflektor.


5. Reflektorerna skall vara E-godkända i enlighet med reglementet nr 3/01 eller ett motsvarande senare reglemente.

16 kap.

Släpanordningar

226 §
Bakljus

3. Baklytan skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 7.


227 §
Körriktningsljus

2. Körriktningslyktan skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 6.


228 §
Framljus

2. Framljusen skall vara synliga minst 15° uppåt och nedåt, dock minst 5° nedåt om lyktan är belägen på en lägre höjd än 0,75 m, samt 45° mot mittlinjen och 80° åt sidan. Framlyktan skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 7.

230 §
Bromsljus

3. Bromslyktan skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 7.

232 §
Reflektorer

1. Släpanordning skall framtill på vardera sidan ha en vit reflektor.


4. På en släpanordning får på vardera sidan anbringas brungula åt sidan riktade reflektorer.

5. Reflektorerna skall vara E-godkända i enlighet med reglementet nr 3/01 eller ett motsvarande senare reglemente.


1. Ändringarna i de allmänna bestämmelserna och definitionerna om ljus och reflektorer i 10 § i detta beslut, ändringarna av bestämmelserna i 25 § 1 mom. rörande taxiskylt och av bestämmelserna om polisens stoppljus respektive igenkänningsljus för vägservicebil i samma paragrafs 5 a och 9 mom., ändringarna av 28 §, 80 § 2 mom. och 123 § 1 mom. beträffande dimstrålkastare, bestämmelserna i 29 a § och 168 a § angående extra bromsljus, bestämmelserna i 34 § 4 mom. och 124 § 3 mom. om reflektorer framtill, bestämmelserna i 77 § 5 mom. om koppling av varningsblink för motorcykel, 78 § 3 mom. om polisens stoppljus, 81 a § om montering av ljus på motorcykel, 123 § 3 mom., 204 § 1 mom. och 215 § 1 mom. om sidljus samt 124 § 3 mom., 205 § 4 mom., 216 § 4 mom. och 232 § 4 mom. om sidreflektor träder i kraft den 1 december 1987.

2. I övrigt träder detta beslut i kraft den 1 januari 1989, varvid ministeriets beslut om igenkänningsljus för vägservice- och första hjälpbilar upphör att gälla.

3. Fordon, som har tagits i bruk innan detta beslut trädde i kraft, får alltjämt användas i trafik, om fordonet uppfyller de bestämmelser som gällde innan detta beslut trädde i kraft. Om sådant fordons belysningssystem kompletteras eller ändras sedan detta beslut har trätt i kraft, skall kompletteringen eller ändringen utföras i enlighet med bestämmelserna i detta beslut.

Helsingfors den 27 november 1987

Trafikminister
Pekka Vennamo

Byråchef, Överingenjör
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.