874/1987

Given i Helsingfors den 27 november 1987

Förordning om ändring av fordonsförordningen

På föredragning av trafikministern

ändras i fordonsförordningen av den 26 mars 1982 (233/82) 17 § 1 mom. f punkten, 18 § 1 mom. punkterna c-f, 19 § 1 mom. punkterna a-d och 2 mom., 20 § 1 mom. a-punkten, 21 § 1 mom. punkterna c och d, 22 § 1 mom. punkterna b och c, 23 § 1 mom. a-punkten samt 2 och 3 mom. samt 24 och 26 §§,

av dessa lagrum 24 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 5 juni 1987 (536/87), samt

fogas till 17 § ett nytt 2 mom., till 18 § ett nytt 3 mom., till 19 § ett nytt 3 mom., till 20 § ett nytt 3 mom., till 21 § 1 mom. en ny e- och f-punkt och till nämnda 21 § ett nytt 6 mom., till 22 § 1 mom. en ny d-punkt och till nämnda 22 § ett nytt 4 mom., till 23 § ett nytt 4 mom. samt till förordningen en ny 25 a §,

av dessa lagrum 21 och 23 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom förordning av den 21 december 1984 (1029/84), som följer:

Motordrivet fordon
17 §

Motordrivet fordon skall, om inte nedan annorlunda stadgas, ha:


f) bakljus och bakreflektorer;


2. På motordrivet fordon får inte monteras andra ljus och reflektorer än de som avses i denna paragraf och i 18-22 §§.

Bil
18 §

1. Bil skall vara försedd med ovan i 17 § nämnda anordningar och utrustning. Därtill skall bil ha:


c) parkeringsljus och registreringsskylts ljus;

d) bromsljus och backningsljus;

e) körriktningsljus och koppling av dem som varningsblinker;

f) igenkänningsljus som anger bilens uppgift, när det är fråga om personbil som används i yrkesmässig beställningstrafik och lastbil som används som dragbil för släpvagn, samt konturljus för buss, blinkande blått larmljus för bil som används som utryckningsfordon och blinkande brungult igenkännings- och varningsljus för bogserbil, bil som används för väghållning eller som dragbil för specialtransportsläpvagn och andra bilar om vilka ministeriet så bestämmer särskilt;


3. Bil får, utöver de ljus och reflektorer som nämns i 17 § och ovan i 1 mom., ha;

a) extra helljus och bil, som utför snöplogning, högt placerade extra halvljus;

b) blinkande brungula igenkännings- och varningsljus, när det är fråga om bil som används som utryckningsfordon, bil som används i arbete på eller bredvid väg, och med tillstånd av besiktningsställe även annan bil;

c) igenkänningsljus som anger bilens uppgift samt rött blinkande stoppljus, när det är fråga om polisbil och bil som används i polisens tjänsteuppgift;

d) igenkänningsljus för vägunderhållsbil enligt villkor som bestäms av ministeriet;

e) varselljus;

f) dimstrålkastare;

g) dimbakljus;

h) extra bromsljus;

i) konturljus;

j) sidljus;

k) arbets- och hjälpljus som är nödvändiga för lastning, lossning och annan användning av ett fordon;

l) namn- och nummerskyltljus för buss och lastbil som används i linjetrafik; och

m) fram- och sidreflektorer.

Motorcykel
19 §

1. Motorcykel skall vara försedd med ovan i 17 § nämnda anordningar och utrustning. Därtill skall den ha:

a) parkeringsljus och registreringsskylts ljus;

b) bromsljus och körriktningsljus;

c) blinkande blått larmljus, om motorcykeln används som utryckningsfordon;

d) hastighetsmätare;


2. Motorcykel får, utöver de ljus och reflektorer som nämns i 17 § och ovan i 1 mom., ha:

a) extra helljus;

b) koppling av körriktningsljusen som varningsblinker;

c) rött blinkande stoppljus, när det är fråga om polismotorcykel;

d) varselljus;

e) dimstrålkastare;

f) dimbakljus; och

g) sidreflektorer.

3. Sidvagn får kopplas endast till sådan motorcykel, vars egenvikt är minst 100 kg. Sidvagnen skall kopplas till motorcykelns högra sida. Den skall ha parkerings-, bak- och körriktningsljus, reflektorer, stänkskärm och varningstriangel.


Moped
20 §

1. Moped skall vara försedd med ovan i 17 § nämnda anordningar och utrustning. Därtill skall den ha:

a) fram- och sidreflektorer;


3. Moped får, utöver de ljus som nämns i 17 § och ovan i 1 mom., ha:

a) helljus;

b) parkeringsljus;

c) bromsljus; och

d) körriktningsljus.

Traktor och motorredskap
21 §

1. Traktorer och motorredskap skall vara försedda med ovan i 17 § nämnda anordningar och utrustning; på dem krävs dock inte helljus. Därtill skall de ha:


c) parkeringsljus;

d) körriktningsljus och koppling av dem som varningsblinker;

e) blinkande brungult igenkännings- och varningsljus, om traktorn eller motorredskapet används i arbete på eller bredvid väg; och

f) vindruta och vindrutetorkare samt utom motorredskap som används i jordbruk, vindrutespolare och defroster, då förarhytten är täckt.


6. Traktor och motorredskap får, utöver de ljus och reflektorer som nämns i 17 § och ovan i 1 och 2 a mom., ha:

a) bromsljus;

b) backningsljus;

c) dimstrålkastare;

d) dimbakljus;

e) sidljus;

f) nödvändiga arbets- och hjälpljus; och

g) fram- och sidreflektorer.

Terrängfordon
22 §

1. Terrängfordon skall vara försett med ovan i 17 § nämnda anordningar och utrustning. Därtill skall det ha:


b) körriktningsljus, om fordonet har täckt förarhytt och dess egenvikt är högre än 500 kg;

c) fram- och sidreflektorer; och

d) vindruta, vindrutetorkare samt -spolare och defroster, om förarhytten är täckt.


4. Terrängfordon får, utöver de ljus som nämns i 17 § och ovan i 1 mom., ha:

a) helljus;

b) parkeringsljus;

c) bromsljus; och

d) nödvändiga arbets- och hjälpljus.

Släpfordon
23 §

1. Släpfordon skall, om inte nedan annorlunda stadgas, ha:

a) bakljus samt fram- och bakreflektorer;


2. På släpfordon får inte monteras andra ljus och reflektorer än de som avses i denna paragraf och i 24, 25, 25 a och 26 §§.

3. Släpfordon skall utan självständig styrning följa dragfordonet.

4. Om kopplingsanordningar och deras godkännande stadgas särskilt.

24 §

1. Bils släpvagn skall vara försedd med ovan i 23 § nämnda anordningar och utrustning. Därtill skall den ha:

a) pålitlig och effektiv färdbroms, dock inte på lätt släpvagn;

b) spärranordning för färdbromsen och en anordning som sätter släpvagnens bromsar i funktion om kopplingen ger efter;

c) framljus;

d) sidljus, när släpvagns karosserikonstruktions längd överstiger 6 meter;

e) bromsljus;

f) körriktningsljus;

g) en belyst plats för registreringsskylt;

h) stänkskärmar och släpvagn, vars totalvikt är högre än 3 500 kg, stänkskydd;

i) varningstriangel; och

j) bakstötfångare eller motsvarande underkörningsskydd, om släpvagnens totalvikt är högre än 3 500 kg, om inte ministeriet bestämmer annat.

2. Bils släpvagn får utöver de ljus och reflektorer som nämns i 23 § och ovan i 1 mom. ha:

a) backningsljus;

b) dimbakljus;

c) extra bromsljus;

d) konturljus;

e) sidljus på släpvagn, vars karosserikonstruktion inte är längre än 6 meter;

f) arbets- och hjälpljus som är nödvändiga för lastning och lossning; och

g) sidreflektorer.

25 a §

1. Traktorsläpvagn och släpvagn till motorredskap skall vara försedda med anordningar och utrustning som nämns i 23 §. Framreflektorer krävs dock endast på en traktorsläpvagn som är bredare än 2,20 meter, och på en släpvagn till motorredskap, vilken är bredare än 1,60 meter.

2. Traktorsläpvagn och släpvagn till motorredskap får, utöver de ljus och reflektorer som nämns i 23 § och ovan i 1 mom., ha:

a) bromsljus;

b) backningsljus;

c) körriktningsljus;

d) sidljus;

e) arbets- och hjälpljus som är nödvändiga för lastning och lossning; och

f) sidreflektorer.

26 §

1. Släpanordning skall ha ovan i 23 § nämnda anordningar och utrustning. Den kan dock vara försedd med kompakta däck eller metallhjul. Till traktor eller motorredskap kopplad släpanordning behöver ha bakljus endast under förhållanden som enligt trafikreglerna förutsätter användning av belysning.

2. Släpanordning får, utöver de ljus och reflektorer som nämns i 23 §, ha:

a) framljus;

b) bromsljus;

c) backningsljus;

d) körriktningsljus;

e) sidljus; och

f) sidreflektorer.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1987. Ändringarna i 18 § 1 mom., 19 § 1 mom., 20 § 1 mom., 21 § 1 mom. och 22 § 1 mom. träder dock i kraft den 1 januari 1989.

Fordon som har tagits i bruk innan denna förordning träder i kraft får alltjämt användas i trafik, om fordonet uppfyller de bestämmelser som gällde innan förordningen trädde i kraft.

Helsingfors den november 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.