873/1987

Given i Helsingfors den 27 november 1987

Lag om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 36 § 4 mom., 38 § 2 mom. och 92 § 3 mom. vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81) samt

fogas till 37 § ett nytt 3 mom. som följer:

36 §
Användning av ljus vid körning

Dimstrålkastare och dimbakljus får användas endast i dimma eller vid kraftigt regn eller snöfall. Dimstrålkastare får då användas i stället för halvljus, om parkeringsljusen samtidigt är tända. Dimbakljus får även användas när snö, damm eller slask som rörs upp från vägen av draget vid körningen väsentligt begränsar möjligheterna att urskilja fordonet bakifrån.

37 §
Användning av ljus på stannat eller parkerat fordon

Varningsblinker, som innebär att alla körriktningsljus blinkar samtidigt eller turvis framtill och baktill, får användas endast om det på grund av en olycka, ett fel eller någon annan tvingande omständighet varit nödvändigt att stanna fordonet på en plats där det kan medföra särskild fara för den övriga trafiken.

38 §
Förbud mot oriktig användning av ljus

I fordon får inte användas anordningar som kastar eller reflekterar rött sken framåt eller, om inte annat föreskrivs särskilt, anordningar som kastar eller reflekterar vitt eller ljusgult sken bakåt. På polisbil och bil som används av polisen i tjänsteuppdrag samt på polismotorcykel, som används som utryckningsfordon, får dock för stoppande av fordon som kör framför användas en anordning som visar ett rött blinkande sken framåt samtidigt med ett blått blinkande larmljus.

92 §
Tillämpning av stadgandena om fordon och trafikförnödenheter

På sådana statliga fordon och anordningar som konstruerats för särskilda militära ändamål tillämpas stadgandena i detta kapitel på det sätt som närmare anges genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1987.

Regeringens proposition 73/87
Liikenneutsk. bet. 2/87
Stora utsk. bet. 62/87

Helsingfors den 27 november 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.