871/1987

Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttagas vid beräkning av naturaförmåner vid förskottsinnehållning år 1988 Utfärdat i Helsingfors den 19 november 1987

Skattestyrelsen har med stöd av 4 § 3 mom. lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59) förordnat, att vid förskottsinnehållning skall i lön ingående naturaförmåner värderas enligt följande grunder:

1 §

Penningvärdena av bostadsförmån, rätt att använda elström och förmån av kost är följande:

Tabell

För person i sjömanstjänst är penningvärdet av i egenskap av sjöman erhållen naturaförmån 550 mark per månad eller 25 mark per dag. Vid värdering av bostadsförmånens penningvärde inräknas i bostadens areal de egentliga boningsrummen och de byggnadsutrymmen som ansluter sig till löntagarens eller hans familjs boende såsom bastu, simbassäng och hobbyrum. Bilgarage räknas dock inte in i bostadsarealen, utan skall denna förmåns penningvärde anses vara detsamma som gängse värdet. Förmån av kost hänföres till I klassen, såvida de direkta utgifter arbetsgivaren åsamkats för anskaffning av förmånen av kost är per förmån högre än penningvärdet av förmån av kost i I klassen. I annat fall hänföres förmån av kost till II klassen. Vid bestämmande av klassen för förmån av kost beaktas icke det belopp löntagaren erlägger till arbetsgivaren för denna förmån av kost.

2 §

Då löntagare eller hans familj för privatkörning använder arbetsgivarens person- eller paketbil, betraktas den förmån han erhållit som bilförmån. Värdet av sådan bilförmån beräknas i envar bilklass med utnyttjande av antingen månatligt värde eller månatligt grundvärde utökat med värde per kilometer som bestäms på grundvalen av kördagbok eller annan tillförlitlig utredning sålunda:

Tabell

Fri bilförmån föreligger då arbetsgivaren betalar kostnaderna för bilen. Bruksförmån av bil föreligger, då löntagaren kan visas ha själv åt annan än arbetsgivaren erlagt av bilens brukskostnader åtminstone de bränslekostnader, som motsvarar omfattningen av privata körningar. Om löntagaren för bilens kostnader erlägger ersättning åt arbetsgivaren, betraktas förmånen som fri bilförmån av vars värde avdras den åt arbetsgivaren erlagda ersättningen.

Bilens åldersgrupp bestäms på basen av det år för bilens tagande i bruk, som antecknats i registerutdraget. Till åldersgruppen A hör bilar som tagits i bruk år 1985 och nyare bilar, till åldersgruppen B de övriga.

Vid värdering av bilförmån räknas användning av bil för resor mellan bostad och arbetsplats till privatkörning.

Penningvärdet av bilförmån skall höjas med 750 mark per månad eller med 75 penni per kilometer, om bilen förs av en av arbetsgivaren anställd chaufför.

3 §

Såsom penningvärde av sådan förmån, vars gängse pris är uppenbart lägre än penningvärdet enligt detta beslut eller som ovan icke nämnts, skall anses dess gängse pris.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1988 och tillämpas vid förskottsinnehållning år 1988.

Helsingfors den 19 november 1987

Generaldirektör
Lauri Honkavaara

Vik. överinspektör
Kari Rauhala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.