859/1987

Given i Helsingfors den 20 november 1987

Lag om ändring av 5 och 10 §§ lagen om skatt på motorfordon Given i Helsingfors den 20 november 1987

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 30 december 1966 om skatt på motorfordon 5 § 1 mom. 3-5 punkten samt 10 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 5 § 3-5 punkten i lag av den 13 december 1985 (947/85) och 10 § 1 mom. i lag av den 2 november 1984 (737/84), som följer:

5 §

Den egentliga fordonsskatten är för motorfordon som är avsett att drivas med dieselolja, motorpetroleum eller elektricitet, eller som drivs med flytgas:


3) för lastbil med dubbla axlar, vilken godkänts och används för dragning av påhängsvagn, för varje 100 kilogram eller del därav av totalvikten 45 mark, och för lastbil med dubbla axlar, vilken godkänts och används för dragning av egentlig släpvagn, för varje 100 kilogram eller del därav av totalvikten 48 mark;

4) för annan än i 5 punkten nämnd last- eller specialbil med boggikonstruktion samt för last- och specialbil med tre eller flera axlar intill en totalvikt av 19 000 kilogram för varje 100 kilogram eller del därav av fordonets totalvikt 30 mark och för varje överstigande 100 kilogram eller del därav av fordonets totalvikt 57 mark;

5) för sådan lastbil med boggikonstruktion, vilken godkänts och används för dragning av påhängsvagn, för varje 100 kilogram eller del därav av totalvikten 42 mark, och för lastbil med boggikonstruktion samt för lastbil med tre eller flera axlar, vilken godkänts och används för dragning av egentlig släpvagn, för varje 100 kilogram eller del därav av totalvikten 48 mark; samt


10 §

Egentlig fordonsskatt skall betalas vid skatteuppbörd. Skatten uppbärs i två rater om beloppet uppgår till minst 1 400 mark, och i fyra rater om det uppgår till minst 2 800 mark. Fordonsskatt eller en rat därav som förfallit till betalning skall erläggas innan motorfordonet under respektive år tas i bruk, om inte registermyndigheten i ett enskilt fall förordnar annat.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. Redan före ikraftträdandet kan egentlig fordonsskatt debiteras med tillämpning av denna lag.

Regeringens proposition 62/87
Statsutsk. bet. 24/87
Stora utsk. bet. 46/87

Helsingfors den 20 november 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.