855/1987

Given i Helsingfors den 13 november 1987

Förordning om ändring av förordningen om fordons besiktning och registrering

På föredragning av trafikministern ändras i förordningen den 26 mars 1982 om fordons besiktning och registrering (234/82) 37 § 1 mom. samt 45 § som följer:

37 §

1. Över interimistisk besiktning utfärdas ett intyg som under det år som följer på registreringen gäller till utgången av den kalendermånad som motsvarar den under vilken beslutet om registrering fattades. Intyg som utfärdas för fordon som tidigare varit infört i register gäller dock endast för den tid som flyttningstransporten tar från Finland till registreringslandet.


45 §

1. Fordon som är infört i register i annat land och som införts i Finland för eget bruk skall av ägaren eller av den person som infört fordonet anmälas för registrering i Finland inom 30 dagar från tullbehandlingen,

a) då den person som infört fordonet är fast bosatt i Finland eller

b) då fordonets ägare bosätter sig varaktigt i Finland.

2. Om fordon som avses i 1 mom. används i trafik i Finland före här skedd registrering, skall det i tillämpliga delar uppfylla de i 42 § 2 mom. eller de i 43 § 2 mom. nämnda villkoren.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1987.

Giltighetstiden för de vid tidpunkten för denna förordnings ikraftträdande interimistiskt registrerade fordonens registreringsbevis får förlängas så, att registreringstiden sammanlagt motsvarar den i 37 § 1 mom. denna förordning angivna giltighetstiden.

Helsingfors den 13 november 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.