850/1987

Given i Helsingfors den 13 november 1987

Förordning om ändring av fordonsförordningen

På föredragning av trafikministern

upphävs i fordonsförordningen av den 26 mars 1982 (233/82) 59 § 2 mom., sådant det lyder i förordning av den 19 december 1986 (1008/86),

ändras 33 §, 35 § 1 mom., 39 § 2 mom., 40 § 1 och 2 mom. samt 65 § 1 mom. e-punkten och 2 mom. b-punkten, av dessa lagrum de nämnda punkterna i 65 § sådana de lyder i förordning av den 12 juni 1987 (547/87), samt

fogas till förordningen en ny 33 a § som följer:

33 §

Då fordon framförs på väg får dess axel- och boggitryck inte överstiga följande värden:

a) axel utrustad med dubbelhjul, separat eller i boggi 10 t
såsom drivaxel för buss dock 10,5 t
b) drivaxel utrustad med dubbelhjul, separat eller i boggi, i dragbil för fordonskombination som används för utlandstrafik eller transport av container från eller till utlandet 11,5 t
c) axel med enkelhjul, separat eller i boggi:
i bil 8 t
i släpvagn 9 t
d) motordrivet fordon med tvåaxlad boggi, om axelavståndet är mindre än 1,3 meter eller om i boggin den ena axeln är luft- och den andra bladfjädrad 16 t
e) motordrivet fordon med tvåaxlad boggi, i andra än i d-punkten avsedda fall 18 t
f) motordrivet fordon med treaxlad boggi, om det mindre av boggiaxlarnas avstånd är mindre än 1,3 meter 21 t
g) motordrivet fordon med treaxlad boggi, om det mindre av boggiaxlarnas avstånd är minst 1,3 meter 24 t
h) släpfordon med tvåaxlad boggi, om axelavståndet är mindre än 1,3 meter eller om boggins viktfördelning inte är symmetrisk eller om i boggin den ena axeln är luft- och den andra bladfjädrad 16 t
i) släpfordon med tvåaxlad boggi, i andra än i h-punkten avsedda fall, om axelavståndet är minst 1,3 meter och mindre än 1,8 meter 18 t
j) släpfordon med tvåaxlad boggi, i andra än i h-punkten avsedda fall, om axelavståndet är minst 1,8 meter 20 t
k) släpfordon med treaxlad boggi, om det mindre av boggiaxlarnas avstånd är mindre än 1,3 meter eller om boggins viktfördelning inte är symmetrisk eller om i boggin endast en axel är luft- eller bladädrad 21 t
l) släpfordon med treaxlad boggi, i andra än i k-punkten avsedda fall, om det mindre av boggiaxlarnas avstånd är minst 1,3 meter 24 t
33 a §

1. Då en bil framförs på väg får dess totalvikt inte överstiga följande värden:

a) tvåaxlad bil 17 t
buss och i 33 § b punkten avsedd bil, vars drivaxelvikt är minst 11,0 ton, dock 18 t
b) treaxlad bil 25 t
c) fyraxlad bil 32 t
d) femaxlad bil 38 t

2. Totalvikten för en fordonskombination bestående av en bil och en därtill kopplad påhängsvagn får uppgå till högst 44 ton samt för en fordonskombination bestående av en bil och en egentlig släpvagn till högst 56 ton, dock till 48 ton för en sexaxlad fordonskombination. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen kan på de allmänna vägar som den bestämmer och med väghållarens samtycke också på andra vägar tillåta användning av kombination bestående av en bil och en egentlig släpvagn med högst 60 tons totalvikt, när jorden är frusen. En förutsättning för ett sådant tillstånd är, att i denna paragraf och i 33 § nämnda axel- och boggitryck och totalvikter samt det viktförhållande mellan släpvagn och bil som nämns i 40 § 2 mom. c-punkten inte överskrids och att fordonskombinationen godkänts för användning med vikter enligt tillståndet.

3. Totalvikten för ett motordrivet fordon eller därtill kopplat släpfordon eller en av dessa bildad fordonskombination får dock inte överstiga den vikt som fås när till 20 ton läggs 270 kg för varje påbörjad 10 centimeter med vilken avståndet mellan fordonets eller fordonskombinationens yttersta axlar överstiger 1,80 meter. Avståndet mellan bilens bakre axel och främre axeln av en egentlig släpvagn med högre totalvikt än 10 ton skall vara minst 3,0 meter.

4. En bils och en därtill kopplad släpvagns sammanlagda totalvikt får inte heller överstiga den vikt, som fås genom att beräkna ett ton för varje 4,4 kilowatt av uppmätta effekten i dragbilens motor enligt ECE-, ISO- eller DIN-systemet.

5. Totalvikten för ett bandfordon får vara högst 20 ton.

6. Av ett motordrivet fordons egenvikt och totalvikt skall minst 20 procent belasta den styrande framaxeln eller -axlarna.

35 §

1. Ett fordons största tillåtna höjd är 4,0 meter och bredd 2,6 meter.


39 §

2. Ett fordon och en fordonskombination skall kunna vända så, att då dess yttersta främre hörn rör sig längs en cirkelbåge med 12,5 meters radie, dess inre sida rör sig längs en cirkelbåge med minst 5,0 meters radie eller, om det är fråga om kombination bestående av ett i 33 § b-punkten avsett fordon och dess släpvagn, längs en cirkelbåge med minst 5,3 meters radie.


40 §

1. Till person-, paket- och specialbil samt till buss får kopplas med en axel eller med ersättande boggi eller med motsvarande dubbelaxelsystem försedd egentlig släpvagn. Släpvagnens totalvikt får, inom gränserna för stadgandena i 33 a §, vara:

a) om släpvagn saknas bromsar, högst hälften av den dragande bilens egenvikt;

b) om släpvagnen är försedd med bromsar, högst lika stor som den dragande bilens egenvikt; och

c) om släpvagnen är försedd med bromsar och dragbilens alla axlar är dragande, högst två gånger så stor som dragbilens egenvikt.

2. Till lastbil får, inom gränserna för stadgandena i 33 a §, kopplas:

a) enaxlad eller boggikonstruerad påhängsvagn, vars totalvikt är högst 40 procent högre än dragbilens totalvikt;

b) enaxlad eller motsvarande boggikonstruerad egentlig släpvagn, vars totalvikt är högst hälften av dragbilens totalvikt; eller

c) tvåaxlad eller motsvarande boggikonstruerad egentlig släpvagn, vars totalvikt är högst 40 procent större än dragbilens totalvikt eller, då dragbilens alla axlar är dragande, högst två gånger dragbilens totalvikt.


65 §

1. Ett av bilregistercentralen förordnat besiktningsställe kan i enskilda fall, i enlighet med bilregistercentralens allmänna anvisningar, av särskilda skäl för ett fordon eller en fordonskombination bevilja undantag från stadgandena i denna förordning som följer:


e) undantag från stadgandena i 33 och 33 a §§, 34 § 1 och 2 mom. samt 35 § 1 mom. för dragbil med släpvagn för specialtransport eller motsvarande släpanordning, för specialbil och motorredskap samt för lastbil, som används för transport av traktorer eller arbetsmaskiner från en arbetsplats till en annan eller för serviceändamål; och


2. Bilregistercentralen kan av särskilda skäl, om den konstruktion eller utrustning som behövs för fordonets bruksändamål kräver det, enligt ministeriets allmänna anvisningar medge undantag från stadgandena i denna förordning som följer:


b) för fordonsmodell, med undantag av lastbil och buss, från stadgandena i 33 och 33 a §§, 34 § 1 mom. samt 35 § 1 mom.;Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990. Förordningens 35 § 1 mom. träder dock i kraft den 1 december 1987 och 33 § b-punkten den 1 januari 1992. Ett fordon som tagits i bruk innan denna förordning har trätt i kraft får alltjämt användas i trafik med de vikter för vilka det är registrerat. Ett sådant fordons vikter och mått får höjas i enlighet med denna förordning under de förutsättningar som stadgas i denna förordning.

Helsingfors den 13 november 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.