835/1987

Utfärdat i Helsingfors den 5 november 1987

Skattestyrelsens beslut om begränsning av skyldigheten att avge skattedeklaration

Skattestyrelsen har med stöd av 33 § 5 mom. och 35 § 5 mom. beskattningslagen den 12 december 1958 (482/58), sådana de lyder i lagen den 30 april 1982 (313/82), förordnat som följer:

1 §

I skattedeklarationen anmäls inte följande inkomster som erhållits från Finland:

1) pension eller livränta som utbetalas i pengar, förutom om rätt till sagda prestation utgör skattepliktiga tillgångar med stöd av 40 § 2 punkten och 41 § 3 punkten lagen om skatt på inkomst och förmögenhet,

2) dag- och moderskapspenning som erhållits med stöd av sjukförsäkringslagen eller andra i nämnda lag eller i folkpensionslagen avsedda ersättningar för minskade inkomster eller försämrad utkomst,

3) ersättning för minskade inkomster eller försämrad utkomst som utbetalas med stöd av obligatoriskt olycksfalls- eller trafikskadeskydd,

4) dagpenning eller annan motsvarande ersättning för minskade inkomster eller försämrad utkomst som utbetalas med stöd av annan än i punkt 2 och 3 avsedd försäkring,

5) dagpenning eller ersättning för förlorad inkomst som fåtts med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (583/86),

6) efter liv- och kapitalförsäkring utfallet, skattepliktigt kapital som utbetalas med stöd av pension som avses i 20 § 11 punkten eller i 22 § 21 punkten lagen om skatt på inkomst och förmögenhet,

7) i 20 § 4 punkten lagen om skatt på inkomst och förmögenhet avsett belopp, som erhållits i form av premieåterbäring eller återköp av pensionsförsäkring,

8) med stöd av lagen om ersättning för brottsskador av statsmedel (935/73) utbetald ersättning för minskning i inkomst eller uppehälle,

9) förmån som utbetalas på grundval av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84), utbildningsstöd som avses i lagen om sysselsättningsfrämjande utbildning (31/76), av arbetskraftsbyrå beviljad praktikantpenning för unga och utkomstunderstöd som utbetalas med stöd av förordningen om försök med stöd för arbetslösa som ämnar bli företagare (702/84),

10) dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) som utbetalats med stöd av förordningen om stöd för placering av personer med handikapp i arbete (999/86),

11) sysselsättningsunderstöd som med stöd av förordningen om skogsvårdsarbeten i anslutning till lindrandet av arbetslösheten (538/85) utbetalats till arbetslös skogsägare eller arbetslös medlem av hans familj,

12) ersättning för förlorad förvärvsinkomst i form av vuxenstudiepenning som avses i 10 a § lagen om ändring av lagen om studiestöd (95/87),

13) stöd för vård av barn i hemmet, ej heller

14) för sjöarbetsinkomst som avses i lagen om avdrag för sjöarbetsinkomst vid beskattningen (455/85).

2 §

Skattskyldig, som inte haft skattepliktiga tillgångar eller andra än i 1 § nämnda inkomster som befriats från anmälningsskyldigheten, behöver inte utan anmaning avgiva skattedeklaration.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 december 1987. Beslutet tillämpas första gången vid beskattningen för år 1987. Genom beslutet upphävs skattestyrelsens beslut den 19 september 1986 (722/86) om begränsning av skyldigheten att avge skattedeklaration.

Helsingfors den 5 november 1987

Generaldirektör
Lauri Honkavaara

Överinspektör
Mirjami Laitinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.