817/1987

Given i Helsingfors den 6 november 1987

Lag om ändring av 3 och 8 §§ lagen om enskilda skogar

I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 och 8 §§ lagen den 15 september 1967 om enskilda skogar (412/67) som följer:

3 §

Iakttagandet av denna lag övervakas av skogsnämnderna under ledning och tillsyn av centralskogsnämnderna.

8 §

Då det är uppenbart att skog har skövlats eller brukats på ett sätt som strider mot fredningsföreskrift, fredningsavtal, avverkningförbud enligt 5 § 3 mom. eller en av skogsnämnden godkänd plan, skall på platsen utan dröjsmål förrättas syn, som verkställs av en synenämnd som avses i 12 § lagen om centralskogsnämnder och skogsnämnder (139/87). Syn skall förrättas även då den som saken gäller, med stöd av 16 § 1 mom. genom besvär har sökt ändring i skogsnämndens beslut om godkännande av en avverknings- och förnyelseplan enligt 2 § 2 mom.

Synenämndens ordförande skall se till att jordägaren och innehavaren av avverkningsrätten meddelas tidpunkten och platsen för syneförrättningen i så god tid att de har möjlighet att delta i denna.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1987.

Regeringens proposition 38/87
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 1/87
Stora utsk. bet. 38/87

Helsingfors den 6 november 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.