791/1987

Given i Helsingfors den 16 oktober 1987

Förordning om ändring av 3 och 5 §§ förordningen angående tillämpning av 1 a § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 7 november 1969 angående tillämpning av 1 a § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (671/69) 3 § 1 och 3 mom. samt 5 § och

fogas till 3 § ett nytt 4 mom. som följer:

3 §

Arbetsinkomsten bestäms på grundval av de i arbetet använda traktorernas antal och typ i procent av bruttoersättningen enligt följande:

traktorernas antal typ arbetsinkomstens andel i procent
1 lant brukstraktor 30
2 eller flere ,, 20
1 skogstraktor 20
2 ,, 13
3 ,, 8
4 eller flere ,, 6

Såsom lantbrukstraktor anses för gårdsbruksarbeten avsedd traktor, på vilken inte monterats annat än en hydraulisk virkeslastningsanordning och släpvagn eller släpsläde eller motsvarande hjälpanordningar. Såsom skogstraktor anses med extra anordningar, som används vid skogsarbete, försedd eller särskilt för skogsarbete planerad traktor.

Arbetspensionskassan kan på ansökan fastställa den procentandel som tillämpas på skogstraktorer så, att den är högst 20 procent större eller mindre än vad som nämns i 1 mom., om särskilda skäl föreligger. Tillämpandet av den procentandel som avses i detta moment förutsätter att arbetspensionskassans beslut i saken har framlagts för uppdragsgivaren.

5 §

Av den på ovannämnt sätt uträknade pensionsgrundande arbetsinkomsten innehålls försäkringspremie i enlighet med 1 a § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden. Detta gäller likväl inte sådan persons arbetsinkomst, som i huvudsak utför i 4 § 2 mom. avsett arbete.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 16 oktober 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.