748/1987

Given i Helsingfors den 18 september 1987

Förordning om ändring av narkotikaförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras i narkotikaförordningen av den 15 april 1981 (282/81) förteckningarna I, III och V-IX i 1 §, 3 § 1 mom., 7 § 1 och 2 mom., 8 § 1 och 4 mom., 9 § 1 och 3 mom., 10 § 1 mom., 14 § samt 16 § 1, 2 och 4 mom.,

av dessa förteckningen III i 1 § sådan den lyder i förordningen av den 9 oktober 1981 (693/81) och förteckningarna I och V-IX sådana de lyder i förordningen av den 14 juni 1985 (482/85), som följer:

1 §

Förteckning I

Acetorfin (7-(1-hydroxi-1-metylbutyl)-6-metoxi-17-metyl-4,5-epoxi-6,14-etenomorfinanyl-(3)-acetat)

Acetylmetadol (3-acetoxi-6-dimetylamino-4,4-difenylheptan)

Alfacetylmetadol (α-3- acetoxi-6-dimetylamino-4,4-difenylheptan)

Alfameprodin (α-3-etyl-1-metyl-4-fenyl-4-propionoxipiperidin)

Alfametadol (α-6-dimetylamino-4,4-difenyl-3-heptanol)

Alfaprodin (α-1,3-dimetyl-4-fenyl-4-propionoxipiperidin)

Alfentanil (N- [1- [2-(4-etyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl)etyl]-4-(metoximetyl)-4-piperidinyl] -N-fenylpropanamidmonohydroklorid)

Allylprodin (3-allyl-1-metyl-4-fenyl-4-propionoxipiperidin)

Anileridin (1-p-aminofenetyl-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyre-etylester)

Bensetidin (1-(2-bensyloxietyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyre-etylester)

Bensylmorfin (3-bensylmorfin)

Betacetylmetadol (β-3-acetoxi-6-dimetylamino-4,4-difenylheptan)

Betameprodin (β-3-etyl-1-metyl-4-fenyl-4-propionoxipiperidin)

Betametadol (β-6-dimetylamino-4,4-difenyl-3-heptanol)

Betaprodin (β-1,3-dimetyl-4-fenyl-4-propionoxipiperidin)

Betcitramid (1-(3-cyano-3,3-difenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-bensimidazolinyl)-piperidin)

Cannabis (indisk hampa), cannabisharts samt extrakter och tinkturer av cannabis

Desomorfin (dihydrodesoximorfin)

Dextromoramid ((+)-4- [2-metyl-4-oxo-3,3-difenyl -4-(1-pyrrolidinyl) butyl] -morfolin)

Diampromid (N- [2-(metylfenetylamino)-propyl]-propionanilid)

Dietyltiambuten (3-dietylamino-1,1-di-(2'-tienyl)-1-buten)

Difenoxin (1-(3-cyano-3,3-difenylpropyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyra)

Difenoxylat (1-(3-cyano-3,3-difenylpropyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyre-etylester)

Dihydromorfin

Dimefeptanol, Bimetadol (6-dimetylamino-4,4-difenyl-3-heptanol)

Dimenoxadol (2-dimetylaminoetyl-1-etoxi-1,1-difenylacetat)

Dimetyltiambuten (3-dimetylamino-1,1-di-(2'-tienyl)-1-buten)

Dioxafetylbutyrat (etyl-4-morfolino-2,2-difenylbutyrat)

Dipipanon (4,4-difenyl-6-piperidin-3-heptanon)

Drotebanol (3,4-dimetoxi-17-metylmorfinan-6β,14-diol)

Ekgonin, dess estrar och derivat, som kan överföras till ekgonin och kokain

Etonitazen (1-dietylaminoetyl-2-p-etoxibensyl-5-nitrobensimidazol)

Etorfin (7-(1-hydroxi-1-metylbutyl)-6-metoxi-17-metyl-4,5-epoxi-6,14-etenomorfinanol-(3))

Etoxeridin (1-[2-(2-hydroxietoxi)-etyl]-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyre-etylester)

Etylmetyltiambuten (3-etylmetylamino-1,1-di-(2'-tienyl)-1-buten)

Fenadoxon (6-morfolino-4,4-difenyl-3-heptanon)

Fenampromid (N-(1-metyl-2-piperidinoetyl)-propionanilid)

Fenazocin (2'-hydroxi-5,9-dimetyl-2-fenetyl-6,7-bensomorfan)

Fenomorfan (3-hydroxi-N-fenetylmorfinan)

Fenoperidin (1-(3-hydroxi-3-fenylpropyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyre-etylester)

Fentanyl (1-fenetyl-4-N-propionylanilinopiperidin)

Furetidin (1-(2-tetrahydrofurfuryloxietyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyre-etylester)

Heroin (diacetylmorfin)

Hydrokodon, Hydrokon (dihydrokodeinon)

Hydromorfinol (14-hydroxidihydromorfin)

Hydromorfon (dihydromorfinon)

Hydroxipetidin, Oxipetidin (4-m-hydroxifenyl-1-metylpiperidin-4-karboxylsyre-etylester)

Isometadon (6-dimetylamino-5-metyl-4,4-difenyl-3-hexanon)

Ketobemidon (4-m-hydroxifenyl-1-metyl-4-propionylpiperidin)

Klonitazen (2-p-klorbensyl-1-dietylaminoetyl-5-nitrobensimidazol)

Kodoxim (dihydrokodeinon-6-karboximetyloxim)

Kokain (bensoylekgoninmetylester)

Kokablad

Koncentrat av vallmohalm (den produkt som erhålls när vallmohalm, fröna undantaget (Poppy straw), undergått behandling för koncentration av alkaloiderna)

Levofenacylmorfan ((-)-3-hydroxi-N-fenacylmorfinan)

Levometorfan ★) ((-)-3-metoxi-N-metylmorfinan)

Levomoramid ((-)-4-[2-metyl-4-oxo-3,3-difenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-butyl]-morfolin)

Levorfanol ★) ((-)-3-hydroxi-N-metylmorfinan)

Metadon (6-dimetylamino-4,4-difenyl-3-heptanon)

Metadonintermediat (4-cyano-2-dimetylamino-4,4-difenylbutan)

Metazocin (2'-hydroxi-2,5,9-trimetyl-6,7-bensomorfan)

Metopon (5-metyldihydromorfinon)

Metyldesorfin (6-metyl-δ-6-desoximorfin)

Metyldihydromorfin (6-metyldihydromorfin)

Moramidintermediat (2-metyl-3-morfolino-1,1-difenylpropankarboxylsyr

Morferidin (1-(2-morfolinoetyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyre-etylester)

Morfin

Morfinmetylbromid och andra morfinderivat med femvärdigt kväve vari särskilt ingår morfin-N-oxidderivat varav ett är kodein-N-oxid

Morfin-N-oxid

Myrofin (myristylbensylmorfin)

Nikodikodin (6-nikotinyldihydrokodein)

Nikomorfin (3,6-dinikotinylmorfin)

Noracymetadol ((±)-α-3-acetoxi-6-metylamino-4,4-difenylheptan)

Norlevorfanol ((-)-3-hydroximorfinan)

Normetadon (6-dimetylamino-4,4-difenyl-3-hexanon)

Normorfin (demetylmorfin)

Norpipanon (4,4-difenyl-6-piperidin-3-hexanon)

Opium

Oxikodon, Oxikon (14-hydroxidihydrokodeinon)

Oximorfon (14-hydroxidihydromorfinon)

Petidin (1-metyl-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyre-etylester)

Petidinintermediat-A (4-cyano-1-metyl-4-fenylpiperidin)

Petidinintermediat-B (4-fenylpiperidin-4-karboxylsyre-etylester)

Petidinintermediat-C (1-metyl-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyra)

Piminodin (4-fenyl-1-(3-fenylaminopropyl)-piperidin-4-karboxylsyre-etylester)

Piritramid (1-(3-cyano-3,3-difenylpropyl)-4-(1-piperidino)-piperidin-4-karboxylsyreamid)

Proheptazin (1,3-dimetyl-4-fenyl-4-propionoxi-azacykloheptan)

Properidin (1-metyl-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyre-isopropylester)

Racemetorfan (±)-3-metoxi-N-metylmorfinan)

Racemoramid (±)-4-[2-metyl-4-oxo-3,3-difenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-butyl]-morfolin)

Racemorfan ((±)-3-hydroxi-N-metylmorfinan)

Sufentanil (N-[4-(metoximetyl)-1-[2-(2-tienyl)-etyl]-4-piperidyl]-propionanilid)

Tebain

Tebakon (asetyldihydrokodeinon)

Tilidin ((±)-etyltrans-2-(dimetylamino)-1-fenyl-3-cyklohexen-1-karboxylat)

Trimeperidin (1,2,5-trimetyl-4-fenyl-4-propionoxipiperidin)

isomerer av ämnen i denna förteckning, förutom sådana som uttryckligen utelämnats, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma;

estrar och etrar av ämnen i denna förteckning, förutom sådana som ingår i någon annan förteckning, om sådana estrar eller etrar kan förekomma;

salter av ämnen i denna förteckning, inklusive salter av ovan nämnda estrar, etrar och isomerer, om sådana salter kan förekomma; samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen eller med dem jämförliga ämnen, förutom de beredningar som nämns i förteckning III.


Förteckning III

1. Beredningar av

Acetyldihydrokodein

Dihydrokodein

Etylmorfin

Folkodin

Kodein

Nikodikodin

Nikokodin och

Norkodein,

när nämnda narkotika är blandade med ett eller flera ämnen och de inte innehåller mera än 100 milligram narkotikum per varje doseringsenhet och koncentrationen i dem inte är större än 2,5 % per odispenserad beredning.

2. Beredningar av kokain, vilka inte innehåller mera än 0,1 % kokain, beräknat som kokainbas, och beredningar av opium eller morfin, vilka inte innehåller mera än 0,2 % morfin, beräknat som vattenfri morfinbas, och vilka är blandade med ett eller flera andra ämnen så, att det narkotiska ämnet inte kan återvinnas med enkla medel eller i en koncentration som kan medföra fara för det allmänna hälsotillståndet.

3. Beredningar av difenoxylat, vilka per varje doseringsenhet inte innehåller mera än 2,5 milligram difenoxylat, beräknat som bas, och inte mindre än 25 mikrogram atropinsulfat.

4. Difenoxinberedningar, vilka per varje doseringsenhet inte innehåller mera än 0,5 milligram difenoxin, beräknat som bas, och inte mindre än 2,5 mikrogram atropinsulfat.

5. Propiramberedningar, vilka inte innehåller mer än 100 milligram propiram per varje doseringsenhet och vilka blandats med minst samma mängd metylcellulosa.

6. Pulvis ipecacuanhae et opii compositus

10 % pulveriserad opium

10 % pulveriserad ipekakuanarot (Radix ipecacuanhae) väl blandad med 80 % av vilket som helst annat pulveriserat ämne som inte innehåller något narkotiskt ämne.

7. Orala dextropropoxifen-preparat som inte innehåller mera än 135 milligram dextropropoxifen beräknat som bas per doseringsenhet eller med en koncentration som inte överstiger 2,5 % i en odelad beredning, under förutsättningen att dessa preparat inte innehåller ämnen, som omfattas av konventionen angående psykotropiska ämnen.

8. Beredningar som motsvarar ämnen i denna förteckning samt blandningar av sådana beredningar med ämnen som inte innehåller något narkotiskt ämne.


Förteckning V

Dietyltryptamin (DET) (N,N-dietyltryptamin)

Dimetoxamfetamin (DMA) (dl-2,5-dimetox-α-metylfenyletylamin)

Dimetoxibromamfetamin (DOB) (2,5-dimetoxi-4-bromamfetamin)

Dimetoxetylamfetamin (DOET) (dl-2,5-dimetox-4-etyl-α-metylfenyletylamin)

DMHP (3-(1,2-dimetylheptyl)-1-hydroxi-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-6H-dibenso-[b,d]-pyran)

Dimetyltryptamin (DMT) (N,N-dimetyltryptamin)

Eticyclidin (PCE) (N-etyl-1-fenylcyklohexylamin)

Katinon ((-)-α-aminopropiofenon)

Lysergid (LSD, LSD-25) (d-lysergsyrans dietylamid), Lysergsyreamid

Meskalin (3,4,5-trimetoxifenetylamin)

Metoxmetylendioxiamfetamin (MMDA) (dl-5-metox-3,4-metylendioxi-α-metylfenyletylamin

Metylendioxiamfetamin (MDA) (3,4-metylendioksiamfetamin)

Metylendioximetamfetamin (MDMA) (dl-3,4-metylendioxi-N,α-dimetylfenyletylamin)

Parahexyl (3-hexyl-1-hydroxi-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-6H-dibenso-[b,d]-pyran)

Parametoxamfetamin (PMA) (4-metox-α-metylfenyletylamin)

Psilosin (3-(2-dimetylaminoetyl)-4-hydroxiindol)

Psilosybin (3-(2-dimetylaminoetyl)-indol-4-yldivätefosfat)

Rolicyklidin (PHP, PCPY) (1-(1-fenylcyklohexyl) pyrrolidin)

STP, DOM (2-amino-1-(2,5-dimetoxi-4-metyl)-fenylpropan)

Tenocyklidin (TCP) (1- [1-(2-tienyl)cyklohexyl] piperidin)

Trimetoxamfetamin (TMA) (dl-3,4,5-trimetox-α-metyldenyletylamin)

Tetrahydrokannabinoli (THC) jämte följande isomerer (de psykoaktiva ämnena i haschisch och marihuana: δ6a(10a), δ6a(7), δ7, δ8, δ9, δ10, δ9(11) och stereokemiska varianter av dessa)

stereoisomerer av ämnen i denna förteckning, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma;

salter av ämnen i denna förteckning, om sådana salter kan förekomma; samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda eller med dem jämförliga ämnen.

Förteckning VI

Amfetamin ((±)-2-amino-1-fenylpropan)

Dexamfetamin ((+)-2-amino-1-fenylpropan)

Fencyklidin (PCP) (1-(1-fenylcyklohexyl)-piperidin)

Fendimetrazin ((+)-3,4,-dimetyl-2-fenylmorfolin)

Fenetyllin (dl-3,7-dihydro-1,3-dimetyl-7-(2-[(1-metyl-2-fenyletyl)amino]-etyl)-1-1H-purin-2,6-dion)

Fenmetrazin ((±)-3-metyl-2-fenylmorfolin)

Levamfetamin (1-α-metylfenetylamin)

Levometamfetamin (1-N,α-dimetykfenetylamin)

Meklokvalon (3-(o-klorfenyl)-2-metyl-4(3H)-kinazolinon)

Metakvalon (2-metyl-3-o-tolyl-4-(3H)-kinazolinon)

Metamfetamin ((+)-2-metylamino-1-fenylpropan)

Metylfenidat (2-fenyl-2-(2-piperidyl)-ättiksyremetylester)

stereoisomerer av ämnen i denna förteckning, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma;

salter av ämnen i denna förteckning, inklusive salter av ovannämnda isomerer, om sådana kan förekomma; samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda eller med dem jämförliga ämnen.

Förteckning VII

Amobarbital (5-etyl-5-(3-metylbutyl)-barbitursyra)

Butalbital (5-allyl-5-isobutylbarbitursyra)

Cyklobarbital (5-(1-cyklohexen-1-yl)-5-etylbarbitursyra)

Glutetimid (2-etyl-2-fenylglutarimid)

Katin (d-treo-2-amino-1-hydroxi-1-fenylpropan)

Pentazocin (1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimetyl-3-(3-metyl-2-butnyl)-2,6-metano-3-bensazocin-8-ol)

Pentobarbital (5-etyl-5-(1-metylbutyl)-barbitursyra)

Sekobarbital (5-allyl-5-(1-metylbutyl)-barbitursyra)

stereoisomerer av ämnen i denna förteckning, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma;

salter av ämnen i denna förteckning, inklusive salter av ovannämnda isomerer, om sådana kan förekomma; samt

beredningar som innehåller i

Förteckning VIII

Allobarbital (5,5-diallylbarbitursyra)

Alprazolam (8-klor-1-metyl-6-fenyl-4H-s-triazolo [4,3-a] [1,4] bensodiazepin)

Amfepramon (2-(dietylamino)-propiofenon)

Aprobarbital (5-allyl-5-isopropylbarbitursyra)

Barbital (5,5-dietylbarbitursyra)

Benzfetamin (N-bensyl-N-α -dimetylfenyletylamin)

Bromazepam (7-brom-1,3-dihydro-5-(2- pyridyl)-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Butobarbital (5-butyl-5-etylbarbitursyra)

Camazepam (7-klor-1,3-dihydro-3-hydroxi-1-metyl-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on-dimetylkarbamat)

Clobazam (7-klor-1-metyl-5-fenyl-1H-1,5-bensodiazepin-2,4 (3H,5H)-dion)

Clorazepat (7-klor-2,3-dihydro-2,2-dihydroxi-5-fenyl-1H-1,4-bensodiazepin-3-karboxylsyra)

Clotiazepam(5-(o-klorfenyl)-7-etyl-1,3-dihydro-1-metyl-2H-tieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-on)

Cloxazolam (10-klor-11b-(o-klorfenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo-[3,2-d][1,4] bensodiazepin-6(5H)-on)

Delorazepam (7-klor-5-(o-klorfenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Diazepam (7-klor-1,3-dihydro-1-metyl-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Dikaliumklorazepat (7-klor-2,3-dihydro-2,2-dihydroxi-5-fenyl-1H-1,4-bensodiazepin-3-karboxylsyrans dikaliumsalt)

Estazolam (8-klor-6-fenyl-4H-s-triazolo [4,3-a] [1,4] bensodiazepin)

Etinamat (1-etynylcyklohexylkarbamat)

Etklorvynol (etyl-2-klorvinyletinylmetanol)

Etylamfetamin (dl-N-etyl-α-metylfenyletylamin

Etylloflazepat (etyl-7-klor-5-(o-fluorfenyl)-2,3-dihydro-2-oxi-1H-1,4-bensodiazepin-3-karboxylat)

Fenfluramin (N-etyl-α-metyl-m-(trifluormetyl)-fenetylamin)

Fenkamfamin (Dl-N-etyl-3-fenylbicyklo(2,2,1)-heptan-2-amin)

Fenobarbital (5-etyl-5-fenylbarbitursyra)

Fenproporex (dl-3-[(α-metylfenetyl)amino]-propionitril)

Fentermin (α,α-dimetylfenetylamin)

Fludiazepam (7-klor-5-(o-fluorfenyl)-1,3-dihydro-1-metyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Flunitrazepam (5-(o-fluorfenyl)-1,3-dihydro-1-metyl-7-nitro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Flurazepam (7-klor-1-[2-(dietylamino)etyl]-5-(o-fluorfenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Halazepam (7-klor-1,3-dihydro-5-fenyl-1-(2,2,2-trifluoretyl)-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Haloxazolam (10-brom-11b-(o-fluorfenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo [3,2-d] [1,4]-bensodiazepin-6(5H)-on)

Heptabarbital (5-(1-cyklohepten-1-yl)-5-etylbarbitursyra)

Hexobarbital (5-(1-cyklohexen-1-yl)-1,5-dimetylbarbitursyra)

Ketazolam (11-klor-8,12b-dihydro-2,8-dimetyl-12b-fenyl-4H- [1,3] oxazino [3,2-d] [1,4] bensodiazepin-4,7(6H)-dion)

Klometiazol (5-(2-kloretyl)-4-metyltiazol)

Klonazepam (5-(o-klorfenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Klordiazepoxid (7-klor-2-metylamino-5-fenyl-3H-1,4-bensodiazepin-4-oxid)

Loprazolam (6-(o-klorfenyl)-2,4-dihydro-2- [(4-metyl-1-piperazinyl) metylen] -8-nitro-1H-imidazo- [1,2-a] [1,4] -bensodiazepin-1-on)

Lorazepam (7-klor-5-(o-klorfenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxi-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Lormetazepam (7-klor-5-(o-klorfenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxi-1-metyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Mazindol (5-(4-klorfenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo-(2,1-α)-isoindol-5-ol)

Medazepam (7-klor-2,3-dihydro-1-metyl-5-fenyl-1H-1,4-bensodiazepin)

Mefenorex (dl-N-(3-klorpropyl)-α-metyl-fenetyl-amin)

Meprobamat (2-metyl-2-propyl-1,3-propandiol-dikarbamat)

Metohexital ((±)-5-allyl-1-metyl-5-(1-metyl-2-pentynyl)-barbitursyra)(α-form)

Metylfenobarbital (5-etyl-1-metyl-5-fenylbarbitursyra)

Metyprylon (3,3-dietyl-5-metyl-2,4-piperidindion)

Midazolam (2-klor-6-(2-fluorfenyl)-1-metyl-4H-imidazo- [1,5-a] [1,4] bensodiazepin)

Nimetazepam (1,3-dihydro-1-metyl-7-nitro-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Nitrazepam (1,3-dihydro-7-nitro-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Nordazepam (7-klor-1,3-dihydro-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Oxazepam (7-klor-1,3-dihydro-3-hydroxi-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Oxazolam (10-klor-2,3,7,11b-tetrahydro-2-metyl-11b-fenyl-oxazolo [3,2-d] [1,4] -bensodiazepin-6(5H)-on)

Pinazepam (7-klor-1,3-dihydro-5-fenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Pipradrol (1,1-difenyl-1-(2-piperidyl)-metanol)

Prazepam (7-klor-1-(cyklopropylmetyl)-1,3-dihydro-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Propylhexedrin (dl-1-cyklohexyl-2-metylaminopropan)

Pyrovaleron (dl-1-(4-metylfenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanon)

Sekbutabarbital (5-sek-butyl-5-etylbarbitursyra)

SPA, Lefetamin ((-)-1-dimetylamino-1,2-difenyletan)

Temazepam (7-klor-1,3-dihydro-3-hydroxi-1-metyl-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Tetrazepam (7-klor-5-(cyklohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-metyl-2H-1,4-bensodiatsepin-2-on)

Tiopental (5-etyl-5-(1-metylbutyl)-2-tiobarbitursyra)

Triazolam (8-klor-6-(o-klorfenyl)-1-metyl-4H-s-triazolo [4,3-a] [1,4] -bensodiazepin

Vinbarbital (5-etyl-5-(1-metyl-1-butenyl)-barbitursyra)

Vinylbital (5-(1-metylbutyl)-5-vinylbarbitursyra)

stereoisomer av ämnen i denna förteckning, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma;

salter av ämnen i denna förteckning, inklusive salter av ovan nämnda isomerer, om sådana kan förekomma; samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda eller med dem jämförliga ämnen, frånsett i förteckning IX avsedda preparat.

Förteckning IX

Preparat av

Allobarbital

Alprazolam

Amfepramon

Amobarbital

Aprobarbital

Barbital

Benzfetamin

Bromazepam

Butalbital

Butobarbital

Camazepam

Clobazam

Clorazepat

Clotiazepam

Cloxazolam

Cyklobarbital

Delorazepam

Diazepam

Dikaliumklorazepat

Estazolam

Etinamat

Etklorvynol

Etylamfetamin

Etylloflazepat

Fenfluramin

Fenkamfamin

Fenobarbital

Fenproporex

Fentermin

Fludiazepam

Flunitrazepam

Flurazepam

Glutetimid

Halazepam

Haloxazolam

Heptabarbital

Hexobarbital

Katin

Ketazolam

Klometiazol

Klonazepam

Klordiasepoxid

Loprazolam

Lorazepam

Lormetazepam

Mazindol

Medazepam

Mefenorex

Meprobamat

Metohexital

Metylfenobarbital

Metyprylon

Midazolam

Nimetazepam

Nitrazepam

Nordazepam

Oxazepam

Oxazolam

Pentazocin

Pentobarbital

Pinazepam

Pipradrol

Prazepam

Propylhexedrin

Pyrovaleron

Sekbutabarbital

Sekobarbital

SPA, Lefetamin

Temazepam

Tetrazepam

Tiopental

Triazolam

Vinbarbital och

Vinylbital,

när nämnda narkotika är blandade med ett eller flera ämnen så, att det inte föreligger någon fara för missbruk av dessa eller att faran för missbruk är endast ringa, och att narkotiskt ämne i sådan mängd som kan leda till missbruk inte kan återvinnas med enkla medel.

Medicinalstyrelsen lämnar särskilt meddelande om sådana läkemedelspreparat.

3 §

Tillverkning, import och export av ovan i förteckningarna I, II, VI och VII avsedda narkotika för medicinska och vetenskapligt ändamål samt för ändamål som främjar undersökning av narkotikabrott är med tillstånd av medicinalstyrelsen tillåtna. Medicinalstyrelsen kan på synnerliga skäl bevilja tillstånd även för import och export i mindre skala av ovan i förteckningarna IV och V avsedda narkotika för användning vid vetenskaplig forskning eller för ändamål som främjar undersökning av narkotikabrott.


7 §

I tillstånd att importera i förteckningarna I-VII upptagen narkotika skall ingå dess benämning, eventuell internationell allmän benämning, den mängd importen avser, läkemedelsformen, importörens och avsändarens namn och adress samt importörens yrke. I tillståndet skall även anges den tid inom vilken importen bör ske samt de villkor som anses erforderliga. Om ämnet importeras i form av beredning, skall däri vidare uppges beredningens namn, ifall ett sådant existerar. Därtill skall i importtillståndet nämnas, att narkotikan kommer att användas för medicinskt eller vetenskapligt ändamål eller ändamål som främjar undersökning av narkotikabrott. I importtillståndet kan även bestämmas hur varan skall importeras. Jämte importtillståndsresolution skall till sökanden utges importbevis för utverkande av exporttillstånd hos vederbörande myndighet i avsändningslandet.

Tillstånd för import av narkotika som nämns i förteckningarna V-VII skall därtill överensstämma med ett av Förenta Nationernas ekonomiska och sociala råds kommission för narkotika fastställt formulär.


8 §

Då tillstånd söks för export av ovan i förteckningarna I, II och IV-VII avsedda narkotika, skall till ansökningen fogas av myndighet i vederbörande land utfärdat bevis över att import till detta land av det för export avsedda partiet är tillåten.


Tillstånd för export av narkotika som nämns i förteckningarna V-VII skall överensstämma med det formulär som fastställts av den i 7 § 2 mom. nämnda kommissionen för narkotika.

9 §

Angående export av ämnen som upptagits i förteckningen VIII skall exportören på blankett vartill formulär fastställts av den i 7 § 2 mom. avsedda kommissionen för narkotika göra en anmälan i tre exemplar, av vilka två tillställs medicinalstyrelsen och det tredje fogas till varuförsändelsen. I anmälan skall uppges exportörens och importörens namn och adress, allmän internationell benämning på narkotikan eller, om sådan saknas, den benämning som används i förteckningen, mängden av narkotikan, läkemedelsformen och datum för försändelsen. -r det fråga om en beredning, skall i anmälan uppges dess benämning, om en sådan finns.


Då i förteckning VIII upptagen narkotika importerats, skall importören omedelbart tillställa medicinalstyrelsen exportörens anmälan, vilken bifogats varuförsändelsen med anteckning om mängden importerad narkotika och datum för mottagandet.

10 §

Då narkotika som nämns i förteckningarna I-VII importerats eller den för importen utsatta tiden gått till ända, skall medicinalstyrelsen till vederbörande myndighet i exportlandet återställa avskriften av exporttillståndet med anteckning om hur mycket av den i tillståndet nämnda varumängden som blivit importerad.


14 §

I läkemedelsfabrik får inte finnas i lager mera för tillverkning och omvandling av narkotika avsedda sådana råämnen, som nämns i 1961 års allmänna narkotikakonvention och i konventionen angående psykotropiska ämnen, än vad som erfordras för sedvanligt bruk med beaktande av rådande marknadsföringsförhållanden.

16 §

Apotek, läkemedelspartiaffärer och läkemedelsfabriker, sjukhus och vårdanstalter samt sådana vetenskapliga institutioner och laboratorier ävensom sådana laboratorier för undersökning av narkotikabrott, vilka är berättigade att hålla narkotika i lager, föra bok över narkotika som nämns i förteckningarna I-VII. De skall regelbundet och vid behov även annars till medicinalstyrelsen lämna uppgifter om de mängder narkotika som de tillverkat, anskaffat i lager, förvarar i lager eller utlämnat från lager samt om de mängder som använts för framställning av läkemedel eller för vetenskapliga ändamål eller för ändamål som främjar undersökning av narkotikabrott, ävensom övriga av medicinalstyrelsen nödigbefunna uppgifter.

Importörer och exportörer samt läkemedelsfabriker skall föra bok över ämnen som upptagits i förteckning VIII, varav framgår de mängder som tillverkats, använts till beredningar, exporterats och importerats. Importörer och exportörer samt läkemedelsfabriker skall vidare lämna uppgift om hur stor mängd i denna förordning avsedda ämnen som ingår i sådana importerade eller exporterade beredningar, för vilkas import eller export tillstånd inte erfordras, samt hur många procent morfin, kokain eller ekgonin som ingår i eller kan utvinnas ur de till fabriken anskaffade råämnena.


Över preparat som nämnts i förteckning IX behöver inte andra än läkemedelsfabriker föra bok.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 18 september 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.