723/1987

Given i Helsingfors den 21 augusti 1987

Statstjänstemannaförordning

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

Ansökningsförfarandet och tjänsteförhållandetsbörjan
1 §

En vakant tjänst som skall besättas efter ansökan skall utan dröjsmål förklaras ledig att sökas, om inte tjänsten indras eller annat följer av särskilda skäl.

Tjänsten skall ledigförklaras genom kungörelse, i vilken alltid skall nämnas dagen för ansökningstidens utgång och den myndighet till vilken ansökningen skall ställas. Kungörelsen skall offentliggöras på behörigt sätt.

2 §

En tjänsteman över vilken med stöd av 1 och 2 §§ matrikelförordningen (215/64) förs matrikel skall till sin ansökan foga ett matrikelutdrag som gäller honom. Till ansökan behöver dock inte fogas ett utdrag ur matrikeln, om matrikel över tjänstemannen förs i det ämbetsverk hos vilket han söker tjänsten och om ämbetsverket så bestämmer. Matrikelutdraget får vara utfärdat högst tre månader innan ansökan lämnades in.

3 §

Får en tjänst enligt särskilda stadganden besättas utan att den förklarats ledig skall, innan tjänsten besätts, på behörigt sätt meddelas att tjänsten är vakant, om inte annat följer av särskilda skäl.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller inte tjänster vid försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet, tjänster i fråga om vilka utnämnande myndighet är republikens president eller tjänster som med stöd av 34 § 2 mom. och 35 § 2 mom. statstjänstemannalagen (755/86) får besättas utan att de förklarats lediga.

4 §

Har utnämning till en tjänst eller anställning på prövotid återkallats med stöd av 15 § statstjänstemannalagen, får någon annan som sökt tjänsten utnämnas till den eller anställas på prövotid utan att tjänsten förklaras ledig på nytt.

5 §

Meddelande om tjänsteförslag och utnämningar i vilka ändring kan sökas genom besvär skall den myndighet som gjort upp tjänsteförslaget eller verkställt utnämningen utan dröjsmål skriftligen tillställa dem som sökt tjänsten. I meddelandet skall nämnas den tjänst som varit ledig att sökas, vilken myndighet som fattat beslutet, datum för tjänsteförslaget eller utnämningen samt de sökande som föreslagits eller den som utnämnts till tjänsten.

Ett meddelande som avses i 1 mom. delges sökanden per post i orekommenderat brev eller på annat sätt om vilket stadgas i lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66).

Har för någon tjänst utfärdats stadganden som avviker från denna paragraf, skall de iakttas.

6 §

När en tjänst är vakant kan någon anställas att sköta den interimistiskt.

Har en ordinarie tjänsteman avbrutit sin tjänsteutövning, kan en vikarie anställas för att sköta tjänsten.

Den som sköter en tjänst interimistiskt och en vikarie är anställda för viss tid eller annars tidsbegränsat.

7 §

Den utnämnande myndigheten beslutar om att någon skall anställas att sköta vakant tjänst interimistiskt, om inte annat stadgas särskilt.

Boendeskyldighet
8 §

En bostad som reserverats för en tjänsteman kan förklaras för tjänstebostad i vilken tjänstemannen skall bo, om fullgörandet av tjänsteåliggandena förutsätter att tjänstemannen hela tiden skall vara anträffbar på tjänstestället eller i dess närhet.

Av giltiga skäl kan en tjänsteman i enskilda fall beviljas undantag från den i 1 mom. nämnda boendeskyldigheten. En tjänsteman kan av giltiga skäl för viss tid upplåta en del av sin tjänstebostad att användas av någon annan, om myndigheten samtycker härtill.

Myndigheten kan förordna att en tjänsteman under ett långvarigt avbrott i sin tjänsteutövning skall upplåta sin tjänstebostad eller en del av den till vikarien.

En tjänsteman skall överlämna sin tjänstebostad till myndigheten då hans skyldighet att bo i den upphör. Om tjänstemannen avlider, skall tjänstebostaden överlämnas före utgången av den tredje kalendermånaden efter dödsdagen. I enskilda fall kan dock tidpunkten för överlämnandet framskjutas. Ersättning för begagnande av tjänstebostad skall betalas till den tidpunkt vid vilken tjänstebostaden överlämnas.

En bostad förklaras för tjänstebostad av respektive ministerium. Undantag och samtycke som avses i 2 och 4 mom. beviljas och förordnande som avses i 3 mom. ges av det centrala ämbetsverket eller något annat direkt under ministeriet lydande ämbetsverk, om inte ministeriet i enskilda fall förbehåller sig beslutanderätten i saken.

9 §

Ministeriet kan bestämma att en tjänsteman skall bo på en viss ort eller inom ett visst område, om tjänsteåliggandenas art eller deras behöriga fullgörande annars absolut kräver att tjänstemannen skall vara anträffbar på orten eller inom området.

Det centrala ämbetsverket eller någon annan myndighet som ministeriet bemyndigat kan av giltiga skäl bevilja tjänstemannen undantag från den boendeskyldighet som stadgas i 1 mom.

Avbrott i tjänsteutövning
10 §

Om tjänstledighet beslutar den utnämnande myndigheten, såvida inte annat stadgas särskilt.

Angående skötseln av en tjänst under tiden för tjänstledighet beslutar samma myndighet som har beviljat tjänstledigheten, om inte annat stadgas särskilt.

11 §

Då en tjänsteman anhåller om tjänstledighet på grund av sjukdom skall han styrka sjukdomen med ett läkarintyg som uppgjorts enligt formuläret för anhållan om dagpenning enligt sjukförsäkringslagen (364/63), med ett intyg av en hälsovårdare vid en hälsovårdscentral eller med ett intyg av en hälsovårdare eller sjukskötare som anvisats av ämbetsverket. Om sjukdomen varar högst tre dygn, kan tjänstemannen styrka sjukdomen även på annat tillförlitligt sätt som godkänts av den myndighet som beviljar tjänstledighet. Om sjukdomen varar över fem dygn, skall den dock styrkas med ett ovan angivet läkarintyg.

Av särskilda skäl kan finansministeriet, i fråga om en viss period eller ett visst område eller i fall som begränsats på annat sätt, förordna att sjukdom skall styrkas på annat sätt än som sägs i 1 mom.

12 §

Tjänstledighet på grund av havandeskap och barnsbörd (moderskapsledighet) skall sökas senast 70 dagar före den beräknade tidpunkten för nedkomsten. Till ansökan skall fogas ett sådant av en hälsovårdare eller läkare vid en hälsovårdscentral utfärdat intyg över den tid havandeskapet varat, som fordras för ansökan om den moderskapspenning som enligt 28 § sjukförsäkringslagen betalas till arbetsgivaren.

13 §

Tjänstledighet på grund av vård av barn för den tid för vilken till en tjänsteman med stöd av 23 § 4 mom. sjukförsäkringslagen betalas faderskapspenning (faderskapsledighet) skall sökas senast en månad före den beräknade tidpunkten för nedkomsten. Sökanden skall uppvisa moderns samtycke till att faderskapspenning betalas till fadern.

Tjänstledighet på grund av vård av barn för den tid för vilken till en tjänsteman med stöd av 23 § 2 mom. sjukförsäkringslagen betalas föräldrapenning (föräldraledighet) skall om möjligt sökas en månad före den beräknade tidpunkten för nedkomsten, dock inom två månader efter det barnet fötts. Om sökanden är barnets far, skall han uppvisa moderns samtycke till att föräldrapenning får betalas till fadern.

Tjänstledighet på grund av vård av barn för den tid för vilken till en tjänsteman med stöd av 23 a § sjukförsäkringslagen betalas föräldrapenning (föräldraledighet) skall sökas så snart som möjligt.

Tjänstledighet på grund av vård av barn för den tid för vilken till en tjänsteman med stöd av 21 § 2 mom. eller 23 § 3 mom. sjukförsäkringslagen betalas föräldrapenning (föräldraledighet) skall sökas senast en månad innan föräldraledigheten börjar. Då tjänstledighet söks med stöd av 21 § 2 mom. sjukförsäkringslagen skall sökanden uppvisa ett intyg av socialnämnden eller av den adoptionsbyrå som nämns i 17 § 2 mom. adoptionslagen (153/85) om att barnet tagits i vård. Då tjänstledighet söks med stöd av 23 § 3 mom. sjukförsäkringslagen skall sökanden uppvisa sin makes samtycke till att föräldrapenning betalas till sökanden.

Tjänstledighet på grund av vård av barn som inte fyllt tre år (vårdledighet) skall i fråga om vård av barn som inte fyllt två år sökas senast en månad innan föräldraledigheten upphör och i fråga om vård av barn som fyllt två år i god tid, dock senast en månad innan barnet fyller två år.

14 §

Har myndigheten inte tillgång till de uppgifter och den utredning som fordras för ansökan om dag- eller moderskapspenning som enligt 28 § sjukförsäkringslagen skall betalas till arbetsgivaren, skall tjänstemannen tillställa myndigheten dessa.

15 §

Om betalning av lön enligt prövning under tjänstledighet, som beviljats för studier som är ägnade att främja utförandet av ämbetsverkets uppgifter, beslutar det ämbetsverk som avses i 37 §.

Beviljas en tjänsteman tjänstledighet som avses i 1 mom. sammanlagt mer än 30 dygn under ett kalenderår eller anställs en vikarie på grund av tjänstledigheten, skall det ämbetsverk som avses i 37 § före beslutet begära utlåtande i ärendet av finansministeriets löneavdelning.

16 §

Tjänstledigheten varar högst så länge som tjänstemannen innehar den tjänst från vilken tjänstledighet beviljats honom.

Tjänsteförhållandets upphörande
17 §

En tjänsteman skall rikta sin uppsägning till den utnämnande myndigheten eller, om tjänstemannen enligt särskilda stadganden sägs upp av någon annan myndighet, till denna. -r utnämnande myndighet republikens president eller statsrådet, skall uppsägningen riktas till respektive ministerium. En officer som republikens president har utnämnt på föredragning av kommendören för försvarsmakten skall rikta sin uppsägning till denne.

I 46 § 5 mom. statstjänstemannalagen nämnt samtycke till avvikelse från uppsägningstiden och i 49 § 3 mom. i lagen nämnt samtycke till återtagande av uppsägning av en tjänsteman ges av den myndighet som avses i 1 mom.

18 §

Uppsägning från en tjänstemans sida anses ha skett då den handling med vilken tjänstemannen säger upp sig har kommit den myndighet som avses i 17 § 1 mom. till handa. Uppsägningstiden räknas från samma tidpunkt.

Myndigheten anses ha sagt upp en tjänsteman då denne fått del av uppsägningsbeslutet. Uppsägningstiden räknas från samma tidpunkt.

19 §

Sådant intyg över uppsägning från tjänstemannens sida som avses i 49 § 4 mom. statstjänstemannalagen och sådant intyg över att tjänsteförhållandet upphört som avses i 50 § 3 mom. i lagen ges av den myndighet som avses ovan i 17 § 1 mom., om inte annat stadgas särskilt.

Bisysslor
20 §

Bisysslotillstånd beviljas om inte annat stadgas,

1) ministerietjänstemän samt chefer för centrala ämbetsverk eller andra ämbetsverk, som lyder direkt under ett ministerium, av respektive ministerium,

2) domstolstjänstemän av den domstol vid vilken de är anställda, med undantag av häradshövdingar, tingsdomare, borgmästare, rådmän, jordrättsdomare, jordrättsingenjörer, vattenrättsdomare och vattenrättsingenjörer, vilka beviljas tillstånd av respektive överrätt, samt

3) andra tjänstemän av det ämbetsverk vid vilket de är anställda eller under vilket de lyder.

21 §

En tjänsteman skall utan dröjsmål anmäla bisyssla som nämns i 24 § 3 mom. statstjänstemannalagen till den myndighet som avses ovan i 20 § eller till annan myndighet i enlighet med särskilda stadganden.

Tillfälliga tjänstemän
22 §

Ett ämbetsverk kan inom ramen för de anslag som står till disposition anställa tillfälliga tjänstemän. Som bevis på anställning som tillfällig tjänsteman ges ett förordnande.

Ett ämbetsverk kan då det anställer en tillfällig tjänsteman begränsa tjänstemannens arbetstid, undervisningsskyldighet eller arbetsmängd i övrigt till en bestämd del av hela den arbetsmängd som i allmänhet hör till uppgiften.

En tillfällig tjänsteman anställs för viss tid. En tillfällig tjänsteman som är docent eller timlärare kan dock anställas även tills vidare. En tillfällig tjänsteman anses vara anställd för viss tid även då han har anställts för ett bestämt arbete eller en bestämd uppgift eller annars för en begränsad tid.

En tillfällig tjänstemans avlöning bestäms av ämbetsverket enligt de grunder som fastställts av finansministeriet. Grunderna för avlöningen till en docent eller timlärare med uppgiften som bisyssla fastställs dock av undervisningsministeriet. Önskar ämbetsverket avvika från de fastställda grunderna, skall ärendet i fråga om docenter och timlärare med uppgiften som bisyssla hänskjutas till undervisningsministeriet för avgörande och i fråga om andra tillfälliga tjänstemän genom förmedling av ministeriet underställas finansministeriet.

23 §

En tillfällig tjänstemans tjänsteförhållande kan sägas upp såväl av myndigheten som av tjänstemannen så att det upphör efter en viss uppsägningstid. Uppsägningen skall ske skriftligen. Myndigheten får säga upp en tillfällig tjänsteman då det finns skäl därtill. Uppsägningen får inte grunda sig på någon av de omständigheter som avses i 17 § statstjänstemannalagen eller på något annat osakligt skäl. Tjänsteförhållandet för en tillfällig tjänsteman som anställts för viss tid upphör utan uppsägning då tiden gått ut, om inte tjänsteförhållandet med anledning av uppsägning har upphört redan tidigare.

Då en tillfällig tjänsteman säger upp sig får avvikelse ske från den i 1 mom. angivna uppsägningstiden, om myndigheten ger sitt samtycke härtill.

I en myndighets beslut genom vilket denna sagt upp en tillfällig tjänsteman får ändring inte sökas genom besvär. Om den tillfällige tjänstemannen är missnöjd med myndighetens beslut om att säga upp honom får han, med iakttagande i tillämpliga delar av vad som stadgas om rättelseyrkande i 86 § statstjänstemannalagen, hos tjänstemannanämnden yrka rättelse av beslutet. -ndring i tjänstemannanämndens beslut får inte sökas genom besvär.

24 §

En tillfällig tjänsteman som handlar mot sin tjänsteplikt eller försummar denna kan påföras disciplinstraff med iakttagande i tillämpliga delar av vad som stadgas i 13 kap. statstjänstemannalagen.

25 §

På tillfälliga tjänstemän tillämpas i övrigt i tillämpliga delar vad som i statstjänstemannalagen och i denna förordning stadgas om tjänstemän. På tillfälliga tjänstemän tillämpas dock inte de stadganden som gäller enbart ordinarie tjänstemän eller tjänstemän på prövotid.

Tjänsteregleringar
26 §

De förordningar som med stöd av 6 § 4 mom. och 7 § statstjänstemannalagen skall ges om indragning av tjänster, om inrättande av tjänster i stället för de tjänster som indras och om ändring av tjänstebenämningar föredras av respektive ministerium. Ministeriet skall inhämta utlåtande i ärendet av finansministeriets löneavdelning innan förordning utfärdas.

Förordningar, som gäller ändring av undervisnings- eller uppgiftsområdet för tjänster som för undervisning eller forskning inrättats vid högskolor eller andra läroanstalter, föredras av det ministerium under vilket respektive ämbetsverk lyder.

27 §

Benämningen på en tjänst får inte ändras så, att detta medför ökade avlöningsutgifter. Benämningen på en tjänst får inte heller ändras så, att den ordinarie innehavaren av tjänsten inte längre uppfyller de behörighetsvillkor som stadgas för den till benämningen ändrade tjänsten.

Tjänstemannanämnder
28 §

I 75 § 1 mom. statstjänstemannalagen åsyftade ämbetsverk i anslutning till vilka det finns en tjänstemannanämnd vid ämbetsverk är

1) justitieministeriet,

2) inrikesministeriet, länsstyrelserna, inklusive registerbyråerna, och befolkningsregistercentralen,

3) försvarsministeriet,

4) statskontoret, statens revisionsverk, skattestyrelsen, tullstyrelsen, statistikcentralen och byggnadsstyrelsen,

5) undervisningsministeriet, skolstyrelsen, yrkesutbildningsstyrelsen och Helsingfors universitet,

6) jord- och skogsbruksministeriet, jordbruksstyrelsen, forststyrelsen och lantmäteristyrelsen,

7) trafikministeriet, väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, bilregistercentralen, luftfartsstyrelsen, järnvägsstyrelsen samt post- och telestyrelsen,

8) handels- och industriministeriet, sjöfartsstyrelsen, näringsstyrelsen, patent- och registerstyrelsen samt statens tekniska forskningscentral,

9) social- och hälsovårdsministeriet, arbetarskyddsstyrelsen, socialstyrelsen och medicinalstyrelsen,

10) arbetskraftsministeriet,

11) bostadsstyrelsen samt vatten- och miljöstyrelsen.

I anslutning till justitieministeriet finns två tjänstemannanämnder, av vilka den ena behandlar ärenden som gäller tjänstemän vid justitieministeriet och inom dess förvaltningsområde med undantag av fångvårdsväsendet, och den andra ärenden som gäller tjänstemän inom fångvårdsväsendet.

I anslutning till inrikesministeriet finns tre tjänstemannanämnder, av vilka en handlägger ärenden som gäller tjänstemän inom polisen med undantag av polisens högsta ledning, en ärenden som gäller gränsbevakningsväsendets tjänstemän och en ärenden som gäller tjänstemän inom inrikesministeriets förvaltningsområde i övrigt med undantag av tjänstemän vid länsstyrelserna och befolkningsregistercentralen.

I anslutning till undervisningsministeriet finns två tjänstemannanämnder, av vilka den ena behandlar ärenden som gäller tjänstemän vid andra högskolor än Helsingfors universitet, och den andra ärenden som gäller övriga tjänstemän inom undervisningsministeriets förvaltningsområde med undantag av tjänstemän vid skolstyrelsen, yrkesutbildningsstyrelsen och Helsingfors universitet.

29 §

Över behandlingen av ärenden i tjänstemannanämnderna skall föras protokoll, vari antecknas de medlemmar i tjänstemannanämnden som varit närvarande, andra närvarande, de ärenden som handlagts i nämnden samt nämndens beslut.

Protokollet undertecknas av den medlem som varit ordförande och av protokollföraren.

Sekreterare och protokollförare i en tjänstemannanämnd vid ämbetsverk är en tjänsteman som förordnats av respektive i 28 § nämnda ämbetsverk, och sekreterare och protokollförare i allmänna tjänstemannanämnden en tjänsteman som förordnats av statsrådets kansli.

30 §

Liggarexemplaret i fråga om den expedition som skall upprättas över en tjänstemannanämnds beslut skall undertecknas av den medlem som varit ordförande. Har beslutet tillkommit efter omröstning, skall avgivna vota antecknas i liggarexemplaret.

Expeditionen skall undertecknas av den medlem som varit ordförande i tjänstemannanämnden.

31 §

Beslut som fattats av en tjänstemannanämnd vid ämbetsverk skall utan dröjsmål meddelas disciplinombudet, justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman, samt beslut som fattats av allmänna tjänstemannanämnden de myndigheter som avses i 83 § 2 mom. statstjänstemannalagen. De skall på anfordran tillställas beslutet eller en styrkt kopia av det inom fyra dagar från det yrkandet framställdes.

32 §

Mottagandet av handlingar som är riktade till en tjänstemannanämnd och expediering av nämndens handlingar samt nämndens andra kontorsarbeten ombesörjs, då det är fråga om en tjänstemannanämnd vid ämbetsverk, av respektive i 28 § nämnda ämbetsverk och, då det är fråga om allmänna tjänstemannanämnden, av statsrådets kansli.

I fråga om arvoden och resekostnader för tjänstemannanämndernas ordförande, övriga medlemmar och sekreterare gäller vad som föreskrivs om statens kommitter.

Utgifterna för verksamheten vid tjänstemannanämnderna vid ämbetsverk betalas av respektive i 28 § angivna ämbetsverks medel och vid allmänna tjänstemannanämnden av statsrådets kanslis medel.

Särskilda stadganden
33 §

Förordnande om att en tjänsteman skall undergå sådan kontroll och undersökning som avses i 25 § 1 mom. statstjänstemannalagen ges av den utnämnande myndigheten. Samma myndighet skall ålägga tjänstemannen att lämna de uppgifter som avses i momentet. -r republikens president utnämnande myndighet ges förordnandet dock av respektive ministerium, och är statsrådet utnämnande myndighet av respektive ämbetsverk. För en officer ges förordnandet dock av kommendören för försvarsmakten. Förordnande för tjänstemän vid domstolar ges av den domstol vid vilken de är anställda, med undantag av häradshövdingar, tingsdomare, borgmästare, rådmän, jordrättsdomare, jordrättsingenjörer, vattenrättsdomare och vattenrättsingenjörer, vilka ges förordnande av respektive överrätt.

Såsom kostnader som enligt 25 § 2 mom. statstjänstemannalagen skall betalas av statens medel räknas även de, enligt tjänstekollektivavtalet om ersättande av statstjänstemäns resekostnader, till ersättning berättigande resekostnaderna för resor som på förordnande av den myndighet som avses i 1 mom. gjorts till kontroll eller undersökning på annan ort.

34 §

Innan beslut fattas om förflyttning av en tjänsteman till en annan tjänst med stöd av 33 § statstjänstemannalagen eller om uppsägning av en tjänsteman med stöd av 46 § i lagen skall myndigheten, om den tjänsteman som skall förflyttas eller sägas upp anhåller därom, bereda respektive huvudförtroendeman eller förtroendeman tillfälle att bli hörd. Under samma förutsättningar skall huvudförtroendemannen eller förtroendemannen beredas tillfälle att bli hörd innan en tjänsteman med stöd av 65 § 2 mom. statstjänstemannalagen avstängs från tjänsteutövningen, om inte avstängningen på grund av sakens natur skall träda i kraft omedelbart.

Myndigheten skall, innan den fattar beslut enligt 1 mom., underrätta tjänstemannen om möjligheten att begära att huvudförtroendemannen eller förtroendemannen hörs.

35 §

En tjänsteman som med stöd av 36 § statstjänstemannalagen försatts i disponibilitet har under tiden för denna fortfarande rätt till den titel och rang som följer av den tidigare tjänsten, om inte denna rätt förvägrats honom.

36 §

Ersättning för en tjänsteresa och för andra kostnader för en tjänsteförrättning skall sökas hos respektive myndighet inom två månader från det tjänsteresan avslutades eller kostnaden uppkom, vid äventyr att rätten till ersättning och eventuellt betalningsförskott annars går förlorad. Av särskilda skäl kan myndigheten förordna att ersättning skall sökas inom kortare tid. Myndigheten kan på ansökan bevilja tillstånd till utbetalning av ersättning trots att sådan inte sökts inom utsatt tid.

Har genom ett tjänstekollektivavtal enligt lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/70) överenskommits om att en statlig myndighet kan förordna att för en tjänsteresa skall betalas ersättningar som är lägre än ersättningarna enligt tjänstekollektivavtalet om ersättande av kostnader för tjänsteresor som statstjänstemän företagit utomlands, ges förordnandet av respektive ministerium.

37 §

Ärenden som gäller ekonomisk förmån och kostnadsersättning som en tjänsteman kan ha rätt till på grund av tjänsteförhållandet avgörs, om inte annat stadgas, i fråga om

1) ministerietjänstemän och tjänstemän vid justitiekanslersämbetet samt presidenterna och ledamöterna i högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen av respektive ministerium,

2) tjänstemän vid försvarsmakten av huvudstaben och, när det gäller tjänstemän vid gränsbevakningsväsendet, av staben för gränsbevakningsväsendet samt i fråga om

3) andra tjänstemän av det ämbetsverk vid vilket de är anställda eller under vilket de lyder.

Ersättning för flyttningskostnader söks hos den i 1 mom. angivna myndighet från vilken tjänstemannen förflyttats.

38 §

En sekreterare som anställs med uppdraget som huvudsyssla i en kommitt enligt statsrådets beslut om kommitter (606/74) är tillfällig tjänsteman vid respektive ministerium.

39 §

Vad som i denna förordning stadgas om ministerium gäller även statsrådets kansli, och vad som stadgas om ämbetsverk även statlig inrättning.

40 §

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av finansministeriet.

41 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 9 maj 1969 om meddelande i vissa tjänsteutnämningsärenden (288/69) samt förordningen den 20 december 1957 om timlärare vid statens läroanstalter (425/57) jämte senare ändringar.

Helsingfors den 21 augusti 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.