714/1987

Given i Helsingfors den 21 augusti 1987

Lag om ändring av lagen om statens familjepensioner

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 31 december 1968 om statens familjepensioner (774/68) 5-7 §§ och 12 § 5 mom.,

av dessa lagrum 5 § sådan den lyder delvis ändrad genom lagar av den 18 juli 1975, den 14 december 1979 och den 4 juni 1982 (569/75, 903/79 och 415/82), 7 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 4 juli 1969, den 9 januari 1981 och den 23 december 1982 (440/69, 12/81 och 1027/82) samt 12 § 5 mom. sådant det lyder i lag av den 23 februari 1979 (233/79), som följer:

5 §

Familjepensionen till tre eller flera förmånstagare är lika stor som den pension i enlighet med lagen om statens pensioner som förmånslåtaren åtnjöt eller skulle ha haft rätt till vid sin död. Om förmånstagarna är två, utgör familjepensionen tre fjärdedelar och, om det endast finns en förmånstagare, hälften av den så beräknade familjepensionen.

Om förmånslåtaren dock hade rätt till pension med tillämpning av 10 § 2 eller 3 mom. lagen om statens pensioner, är familjepensionen till tre eller flera förmånstagare 60/66 av den pension i enlighet med lagen om statens pensioner som förmånslåtaren åtnjöt eller som han skulle ha haft rätt till vid sin död. Om förmånstagarna är två, är familjepensionen tre fjärdedelar och, om antalet är ett, hälften av den så beräknade familjepensionen. -r förmånstagarna likväl sju eller flera, är familjepensionen dock lika stor som förmånslåtarens ovan angivna pension.

Om förmånslåtaren vid sin död inte åtnjöt någon pension, beräknas pensionens belopp, såvida förmånstagaren inte visar annat, som om förmånslåtaren vid tiden för sin död hade blivit arbetsoförmögen.

Då familjepensionens belopp beräknas, beaktas inte avdrag som beror på samordning av förmånslåtarens pensioner.

Familjepensionen delas mellan förmånstagarna i lika stora delar så, att den efterlevande maken får två delar och varje barn en del.

6 §

Då familjepensionen beviljas med tillämpning av 5 § 1 mom. skall vid samordningen av därav med andra familjepensioner och ersättningar, som betalas till förmånstagarna efter en och samma förmånslåtare, i tillämpliga delar iakttas 8 § lagen om pension för arbetstagare.

7 §

När familjepensionen beviljas med tillämpning av 5 § 2 mom. sammanräknas, för samordning av familjepensionen med andra familjepensioner och ersättningar, följande prestationer till förmånstagarna på grund av en och samma förmånslåtares död:

1) en familjepension som motsvarar i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare nämnd grundpension, med beaktande av avdrag som skall göras från familjepensionen till följd av andra pensioner och ersättningar; familjepension enligt denna lag beaktas likväl oförändrad om den har beviljats med tillämpning av 5 § 2 mom.,

2) sådan annan än i 1 punkten nämnd familjepension eller ersättning som avses i första meningen i 8 § 5 mom. lagen om pension för arbetstagare samt

3) ett belopp som motsvarar den barnpension vilken med stöd av familjepensionslagen skall betalas efter en och samma förmånslåtare till barn under 16 år som är förmånstagare; detta belopp skall, om även änkan är förmånstagare enligt denna lag, ökas med basdelen av änkepension enligt familjepensionslagen.

Överstiger det sammanlagda beloppet av de i 1 mom. nämnda prestationerna 30 procent av samordningsgrunden för den grundpension som avses i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare när det finns en förmånstagare, 45 procent om förmånstagarna är två, 60 procent om förmånstagarna är tre eller 66 procent om förmånstagarna är fyra eller flera, avdras den överskjutande delen från den familjepension som betalas enligt denna lag.

När förmånerna sammanräknas, beaktas likväl inte för viss tid beviljad förhöjning som ansluter sig till familjepension, ej heller såsom sådant belopp som nämnts i 1 mom. 3 punkten mera än 15 procent av samordningsgrunden om det finns en förmånstagare, 22 procent om förmånstagarna är två, 30 procent om förmånstagarna är tre eller 33 procent om förmånstagarna är fyra eller flera.

Pension enligt familjepensionslagen beaktas under varje kalenderår vid tillämpningen av 1 mom. till det belopp som den uppgick till den 1 november föregående kalenderår.

12 §

När familjepension utbetalas i ett för allt skall i tillämpliga delar iakttas 15 § 4 mom. lagen om statens pensioner.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1987.

Vid beräkning av familjepensionens belopp beaktas inte barntillägg i enlighet med den 10 a § i lagen om statens pensioner som upphävdes genom en lag av den 14 januari 1982 (31/82).

Då familjepension beviljas efter en förmånslåtare som avses i 2 § lagen angående införande av lagen om statens familjepensioner (775/68), anses förmånslåtarens egen pension ha blivit beviljad med tillämpning av 10 § 2 mom. lagen om statens pensioner.

Regeringens proposition 14/87
Socialutsk. bet. 5/87
Stora utsk. bet. 19/87

Helsingfors den 21 augusti 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.