698/1987

Given i Nådendal den 24 juli 1987

Lag om ändring av 16 kap. 26 § strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 16 kap. 26 § 2 mom. strafflagen, sådant det lyder i lag av den 18 mars 1983 (283/83), som följer:

16 kap.

Om brott emot offentlig myndighet och allmän ordning

26 §

Vad som stadgas i 1 mom. tillämpas inte, om det på grund av att filmen eller upptagningen är av en sådan natur att den tjänar spridning av information eller uppenbart har ett konstnärligt värde skall anses befogat att återge våld. Har den framställning som filmen eller upptagningen innehåller granskats och godkänts till förevisning i enlighet med lagen om filmgranskning (299/65) eller för spridning i enlighet med lagen om granskning av videoprogram och andra bildprogram (697/87), skall 1 mom. inte heller tillämpas. Har tillverkaren eller importören av en upptagning uppenbart haft för avsikt att låta den framställning som ingår i upptagningen granskas före saluförandet, utbjudandet till uthyrning eller överlåtelsen av upptagningen, skall för tillverkningen eller importen inte dömas till straff med stöd av 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 95/86
Andra utsk. bet. 7/86
Stora utsk. bet. 212/86
Andra utsk. bet. 1/87

Nådendal den 24 juli 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.