691/1987

Given i Nådendal den 24 juli 1987

Lag om ändring av lagen om grunderna för statsförslaget och statsbokslutet

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som stadgas i 67 § riksdagsordningen,

upphävs i lagen den 24 april 1931 om grunderna för statsförslaget och statsbokslutet (136/31) 9 § 5 mom. och 12 §, av dem 9 § 5 mom. sådant det lyder i lag av den 26 maj 1939 (150/39),

ändras 5 §, 9 § 1, 3 och 4 mom., 11 § 3 mom., 12 a §, 12 e § 2 mom. och 13 a §,

dessa lagrum sådana de lyder, 5 § i lag av den 17 juni 1966 (356/66), 9 § 1, 3 och 4 mom. samt 12 a § i nämnda lag av den 26 maj 1939, 11 § 3 mom. i lag av den 30 april 1971 (316/71), 12 e § 2 mom. i lag av den 3 november 1978 (826/78) och 13 a § i lag av den 13 juni 1969 (381/69), samt

fogas till 2 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 17 juni 1966 och den 30 april 1971, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., till lagen nya 6 a, 6 b och 9 a §§ samt till 11 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, nya 4 och 5 mom. som följer:

1 kap.

Statsförslaget

2 §

Inkomsterna av nya statslån och amorteringarna på statsskulden antecknas till nettobelopp i statsförslaget så, att skillnaden mellan dem upptas i det.


5 §

Av statsförslaget skall framgå beloppet av de lånemedel som behövs för betalning av de i statsförslaget upptagna utgifterna.

6 a §

I samband med behandlingen av statsförslaget får beviljas en till beloppet och syftet begränsad fullmakt att ingå avtal och avge förbindelser så, att anslagen för de utgifter som avtalen och förbindelserna medför helt och hållet eller till de delar som brister upptas i senare statsförslag. Fullmakten får användas under det finansår vilket det statsförslag som den ingår i avser.

Ingår i motiveringen till statsförslaget storlekskalkyl och kostnadsförslag för ett statligt husbyggnadsprojekt, får under finansåret ingås sådana avtal om byggandet att de nödvändiga anslagen för utgifterna för dem antingen helt och hållet eller till bristande delar upptas i senare statsförslag. Ingår storlekskalkyl och kostnadsförslag för ett husbyggnadsprojekt i motiveringen till ett reservationsanslag, är rätten att ingå avtal i kraft så länge som anslaget får användas. Förbindelser som avser projekt som går utöver storlekskalkylen eller kostnadsförslaget får avges endast såvida en sådan justering av omfattningen eller kostnadsförslaget i fråga om projektet som beror på precisering av planeringsuppgifterna, förändrade förhållanden eller andra sådana omständigheter förutsätter en överskridning och kostnaderna är skäliga.

6 b §

Då till riksdagen avlåts en proposition om tillägg till och ändringar i statsförslaget, skall i samma proposition även anvisas medel för täckande av den utgiftsökning och den inkomstminskning som föreslagits i propositionen. I denna skall även tas in beräknade väsentliga förändringar i beloppen av de inkomster som antecknats i statsförslaget. Dessutom kan i propositionen föreslås minskningar i de anslag som beviljats i statsförslaget.

2 kap.

Statsbokslutet

9 §

Till finansåret hörande inkomster som inte under finansåret kunnat uppbäras till statsverket övergår som inkomstrester till följande år. Har en utgift vars storlek har varit noga känd inte före utgången av finansåret kunnat betalas ur det fasta anslag eller förslagsanslag som för ändamålet har upptagits i statsförslaget för finansåret, får det belopp som behövs för betalning av utgiften vid bokslutet överföras som utgiftsrest till det följande året. En utgiftsrest som inte har blivit betald under det år som följer näst efter finansåret skall indras, om inte respektive ministerium förordnar annat. Vad som ovan stadgas om ministerium gäller även statsrådets kansli.


Skatter och inkomster av skattenatur samt amorteringar och räntor på lån som givits av staten är inkomst för det år under vilket de har influtit till staten. Ränta på statsskuld är utgift för det år under vilket den har betalts, och nedsättning av emissionspriset på lån som staten upptagit utgift för det år under vilket avtal om lånet har ingåtts.

Ett reservationsanslag eller en utgiftsrest som indragits antecknas som inkomst.

9 a §

Skall en utgift betalas, som hänför sig till ett tidigare år än finansåret men för vars betalning nödvändiga medel inte kunnat överföras som utgiftsrest, får utgiften med finansministeriets tillstånd betalas ur det anslag som under det löpande finansåret står till förfogande för motsvarande ändamål. Genom finansministeriets beslut kan likväl bestämmas att räkenskapsverket, under de förutsättningar som närmare anges i beslutet, kan besluta om betalning av utgiften utan finansministeriets tillstånd.

11 §

Till statsbokslutet fogas likaså utredningar över de lån som staten beviljat, statsskulden samt statens garanti- och andra ansvarsförbindelser vid finansårets utgång.

Finansministeriet kan av särskilda skäl förordna att till statsbokslutet inte behöver fogas utredning över sådana med stöd av lag uppkomna garantiförbindelser, i fråga om vilka risken för betalningsskyldighet med beaktande av säkerheten är mycket liten och vilkas storlek var för sig inte är betydande, om deras sammanlagda belopp inte kan klarläggas exakt utan oskäliga svårigheter. De typer av garantiförbindelser om vilka utredning inte behöver lämnas skall anges i bokslutsakten.

Statens gäld i utländskt mynt omräknas i finskt mynt enligt Finlands Banks sista kurs för finansåret.

12 a §

Finansministeriet utser de statliga ämbetsverk, inrättningar och affärsföretag som får binda statens kassamedel i materialförråd så, att anslaget i utgiftsstaten debiteras först då material tas i bruk. Finansministeriet bestämmer även hur stora belopp ämbetsverken, inrättningarna och affärsföretagen får ha bundna i materialförråd.

12 e §

Finansministeriet får utfärda bestämmelser om förvaltning och förteckning av staten tillhöriga aktier, andelsbevis och andra värdepapper.

13 a §

Stadgandena i denna lag skall i tillämpliga delar iakttas även i riksdagens hushållning. Det tillstånd som avses i 6 §, 9 § 1 och 2 mom. samt 9 a § ges dock i fråga om riksdagens anslag av riksdagens kanslikommission.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Nådendal den 24 juli 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.