686/1987

Given i Nådendal den 24 juli 1987

Förordning om ändring av förordningen om folkbokföringsförvaltningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till inrikesministeriets verksamhetsområde ändras 17 § 1 mom., 18 § 1 mom. samt 20 och 21 §§ förordningen den 17 februari 1984 om folkbokföringsförvaltningen (183/84) som följer:

17 §

Vid registerbyråer finns häradsskrivartjänster.


18 §

Chef för registerbyrån är häradsskrivaren. Om en registerbyrå har flera häradsskrivare, är den häradsskrivare chef som länsstyrelsen förordnat därtill.


20 §

Ärenden som ankommer på registerbyrån avgörs av den häradsskrivare som är chef. Han undertecknar även registerbyråns expeditioner.

Saknas bestämmelser i frågan i arbetsordningen, kan länsstyrelsen på framställning av registerbyrån förordna en annan tjänsteman vid byrån att i stället för den häradsskrivare som är chef utfärda och underteckna intyg och andra handlingar av visst slag som skall utges från byrån.

Är både den häradsskrivare som är chef och den i 2 mom. nämnda tjänstemannen jäviga att utfärda ett intyg eller någon annan handling, skall den häradsskrivare som är chef underteckna handlingen, varefter en ojävig tjänsteman eller person i arbetsavtalsförhållande vid registerbyrån skall intyga att handlingen överensstämmer med det material på basis av vilket den utfärdas.

21 §

Vid förfall för den häradsskrivare som är chef för registerbyrån tjänstgör som hans ställföreträdare en häradsskrivare, inspektör eller annan tjänsteman som länsstyrelsen förordnat därtill. Ställföreträdare för övriga tjänstemän vid registerbyrån förordnas av den häradsskrivare som är chef för byrån.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1987.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Nådendal den 24 juli 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.