660/1987

Given i Nådendal den 10 juli 1987

Tulltarifflag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §.

För en vara som förts in till landet uppbärs tull enligt den tulltariff som utgör bilaga till denna lag, om inte annat föreskrivs i något internationellt avtal eller annanstans.

2 §

Tull uppbärs på basis av varans värde eller kvantitet.

Finns i en tulkariffposition kvantitetstull som minsta tull vid sidan av värdetull, tillämpas kvantitetstullen, om den tull som fastställs på basis av värdet av sådana varor vilka kan anses utgöra en varupost är mindre än den tull som fastställs på basis av kvantiteten. Varor som förtullas med en och samma tulldeklaration och som till sin beskaffenhet och sitt värde motsvarar varandra skall anses utgöra en varupost.

3 §

För en vara vars motsvarighet inte tillverkas fabriksmässigt i Finland kan beviljas en speciell nedsatt tull eller tullfrihet, då i respektive position i tulltariffen anges en sådan tull (e-tull).

4 §

För en vara som används för ett industriellt ändamål som anges i den förteckning över industritullar som utgör bilaga till denna lag kan beviljas en speciell nedsatt tull eller tullfrihet på de villkor som statsrådet fastställer (industritull).

Har till riksdagen avlåtits en proposition om ändring av en tull, har statsrådet rätt att bestämma att för varan skall uppbäras tull enligt propositionen.

Om den enligt 1 mom. uppburna tullen är högre än den tull som senare fastställs genom lag, skall på ansökan ett belopp som motsvarar skillnaden återbetalas till varuhavaren.

6 §

Tullstyrelsen utger en på tulltariffen baserad brukstariff. Av statistiska eller andra skäl kan tullstyrelsen bestämma om indelning av tulltariffens positioner i underpositioner i brukstariffen samt om numrering, ordningsföljd och ändringar i fråga om dessa underpositioner.

7 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

8 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Genom denna lag upphävs lagen den 16 maj 1980 om tulltariff (360/80) och den därtill anslutna tulltariffen jämte senare ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 22/87
Statsutsk. bet. 15/87
Stora utsk. bet. 17/87

Nådendal den 10 juli 1987

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ulla Puolanne

Bilaga fattas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.