658/1987

Given i Nådendal den 10 juli 1987

Lag om ändring av 5 kap. 49 § utsökningslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 5 kap. 49 § 1 mom. utsökningslagen av den 3 december 1895, sådant det lyder i lag av den 12 maj 1925 (168/25), som följer:

5 kap.

Om utmätt egendoms förvandlande i penningar

49 §

Köparen får tillträda egendomen då han fullgjort sin betalningsskyldighet. Vid behov skall utmätningsmannen ge honom handräckning. Har gäldenären ej annan bostad att tillgå, skall utmätningsmannen anvisa honom behövliga rum, i vilka han efter försäljningen får bo i tre månader och därutöver till första vardagen i följande månad. Om köparens rätt att häva hyresavtal eller säga upp en legotagare eller hyresgäst då lego- eller hyresrätten inte har bibehållits vid försäljningen stadgas särskilt.Denna lag träder i kraft den 1 december 1987.

Regeringens proposition 127/84
Lagutsk. bet. 2/86
Stora utsk. bet. 35/86
Lagutsk. bet. 2/87

Nådendal den 10 juli 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.