650/1987

Utfärdat i Helsingfors den 9 juli 1987

Statsrådets beslut om ändring av 2 och 3 §§ i statsrådets beslut om anordnande av avgiftsfri skolskjuts och om betalning av kostnader för skolresor för yrkesläroanstalternas elever

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet ändrat 2 § och 3 § 2 mom. i statsrådets beslut av den 4 december 1985 om anordnande av avgiftsfri skolskjuts och om betalning av kostnader för skolresor för yrkesläroanstalternas elever (970/85) som följer:

2 §

De dagliga skolresorna får vid tillämpningen av detta beslut inte ta mer än tre timmar i anspråk, utom då man vid skolskjutsen anlitar grundskolas eller gymnasiums skjutsningsarrangemang.

3 §

De kostnader som föranleds av avgiftsfri daglig skolskjuts eller dagliga skolresor får per elev som åtnjuter förmånen uppgå till högst ett belopp, som svarar mot avgifterna enligt de persontaxor som fastställts för allmänna kommunikationsmedel, med avdrag för rabatt som beviljas för regelbundet återkommande resor. Om en elev, på grund av att allmänna trafikförbindelser saknas blir tvungen att använda andra kommunikationsmedel, ersätts de därav föranledda kostnaderna per elev till högst det ovan nämnda maximibeloppet. Då anlitande av allmänna trafikförbindelser på grund av väntetider eller av andra särskilda skäl visar sig vara oskäligt besvärligt, kan de av skolresor föranledda kostnaderna även ersättas per elev till det ovan nämnda maximibeloppet.Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 1987.

Helsingfors den 9 juli 1987

Minister
Anna-Liisa Piipari

Tf. äldre regeringssekreterare
Erkki Norbäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.