637/1987

Given i Nådendal den 10 juli 1987

Lag om ändring av Regeringsformen för Finland

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som stadgas i 67 § riksdagsordningen,

upphävs 88 § 1 mom. Regeringsformen för Finland samt

ändras 87 § 4 punkten, 89 § 1 mom. och 90 § 1 mom., av dem 89 § 1 mom. och 90 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 24 oktober 1986 (754/86), som följer:

87 §

Presidenten utnämner:


4) hovrätternas ledamöter, lagmän och tingsdomare i tingsrätterna samt professorerna vid universitet och teknisk högskola;


89 §

Tjänsterna som ledamot i hovrätt, som lagman och tingsdomare i tingsrätt samt som professor vid högskola skall, om inte annat stadgas i 90 §, sedan tjänsten förklarats ledig, besättas på grundval av förslag, på vilket den myndighet hos vilken tjänsten sökts har uppfört de tre enligt fastställda grunder mest förtjänta av sökandena. Över tjänsteförslag skall högsta domstolen avgiva utlåtande när det är fråga om hovrätternas ledamöter samt lagmän och tingsdomare i tingsrätterna.


90 §

Angående ordningen för besättande av tjänster vid högskolorna, tjänster inom den evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet, borgmästar- och rådmanstjänster vid fristående magistrat samt tjänster i Finlands Bank gäller särskilda stadganden.Om ikraftträdandet av denna lag stadgas genom en särskild lag.

Genom denna lag upphävs den rätt, vilken såsom ett privilegium med stöd av kungliga försäkran av den 23 februari 1789 eller eljest tillkommer borgerskapet och städerna att föreslå borgmästare i rådstuvurätterna och i de magistrater som verkar i samband med dem samt att välja rådmännen i rådstuvurätterna och i de magistrater som verkar i samband med dem.

Regeringens proposition 29/86
Lagutsk. bet. 12/86
Stora utsk. bet. 250/86
Lagutsk. bet. 1/87

Nådendal den 10 juli 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.