631/1987

Given i Nådendal den 10 juli 1987

Förordning om ändring av förordningen om lantmäteriavgift

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

upphävs 5 § 2 mom. och 5 § 6 mom. i förordningen den 19 maj 1972 om lantmäteriavgift (398/72),

av dessa lagrum 5 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 14 december 1979 (912/79) och 5 § 6 mom. sådant det lyder i förordning av den 19 augusti 1976 (695/76), samt

ändras 5 § 4 och 5 mom., 6 § 1 och 2 mom., 7 § 1 och 2 mom. samt 10 § 1, 2 och 4 mom.

av dessa lagrum 5 § 4 mom. och 6 § 2 mom. sådana de lyder i förordning av den 12 januari 1973 (16/73), 5 § 5 mom. sådant det lyder i förordning av den 19 augusti 1976 (695/76) och 7 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 22 juli 1983 (658/83), som följer:

5 §

Är de kostnader som har tillskyndats staten genom annan än i 3 mom. avsedd stycknings- eller klyvningsförrättning betydligt lägre än arealersättningen, kan arealersättningen minskas enligt lantmäterikontorets prövning. I lantmäterikontorets avgörande i saken får ändring inte sökas.

Lantmäteriavgift, som skall bestämmas för stycknings- eller klyvningsförrättning på lägenhet, vilken bildats i enlighet med lagen angående storskifte och skattläggning ävensom inlösen av de på statens marker belägna legoområden i Enare, Enontekis och Utsjoki kommuner (157/25), minskas med 30 procent för de vid förrättningen bildade lägenheter som kartläggs för första gången och som bildas för i nämnda kommuner stadigvarande bosatta personer eller för dödsbon, i vilka sådan person är delägare.

6 §

Har i samband med stycknings- eller klyvningsförrättning verkställts omkretsrågång eller ägobyte, grundats servitut på utomstående ägor, utbrutits område för lägenheters gemensamma behov vid styckning, verkställts för förrättningen nödvändig utpålning av plan eller utförts inlösen av andel i samfälld skog eller annat med dessa jämförbart uppdrag, bestridits andra likvidgöromål än sådana som rör förrättningskostnader, bestäms lantmäteriavgiften till dessa delar att utgå såsom arbetstids- och omkostnadsersättning samt ersättning för allmänna kostnader.

Lantmäteriavgiften för klyvning av vattenlägenhet och för klyvning, som avses i 20 § 2 mom. lagen om skifte (604/51), för bildande av strömfallslägenhet samt för klyvning och styckning i samband med nyskifte bestäms att utgå såsom arbetstids- och omkostnadsersättning samt ersättning för allmänna kostnader.

7 §

Överstiger lantmäteriavgift, som skall betalas av fysisk person eller dödsbo, 3 000 mark, kan den uppbäras i tre rater.

Lantmäteriavgiften eller första raten av den skall betalas inom en månad, andra raten inom tre månader och tredje raten inom fem månader från det att räkningen har delgivits vederbörande.


10 §

Närmare bestämmelser om hur lantmäteriavgift, som avses i 7 § lagen om lantmäteriavgift, skall bestämmas, utfärdas av lantmäteristyrelsen.

Lantmäteriavgift, som avses i 7 § lagen om lantmäteriavgift, skall uppbäras inom en månad efter att uppdraget har slutförts. Pågår utförandet av uppdraget längre tid än ett år, uppbärs lantmäteriavgift i juni och december för arbete, som har utförts under det halvår som har föregått den månad då uppbörden sker. Lantmäteriavgiften för de uppdrag som utförs av lantmäteristyrelsen uppbärs av lantmäteristyrelsen.


I 7 § 1 mom. avsedd överenskommelse görs av den lantmäterimyndighet som utför uppdraget.Denna förordning träder i kraft den 1 september 1987.

Nådendal den 10 juli 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbrukminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.