629/1987

Given i Nådendal den 10 juli 1987

Lag om ändring av 14 § fastighetsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 14 § 2 mom. fastighetsregisterlagen av den 16 maj 1985 (392/85) som följer:

14 §

Registerföraren skall på begäran utfärda utdrag ur fastighetsregisterkartan. På den avgift som uppbärs för dessa utdrag tillämpas vad som i 9 § 2 mom. stadgas om avgift för utdrag ur fastighetsregistret. De myndigheter som handhar fastighetsbildningsuppgifter, justitieförvaltningsmyndigheterna och kommunerna ges dock utdrag ur fastighetsregisterkartan utan avgift. Om andra myndigheters rätt att få utdrag avgiftsfritt stadgas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 15/87
Lag- och ekonomiutsk. bet. 2/87
Stora utsk. bet. 7/87

Nådendal den 10 juli 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.