584/1987

Given i Nådendal den 26 juni 1987

Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd rubriken för 3 kap. och 31-35 §§,

sådana de lyder, rubriken för 3 kap. i lag av den 23 juli 1982 (560/82), 31 § i lag av den 28 juni 1985 (540/85), 32 § 1, 3 och 4 mom., 32 a och 34 §§ i lag av den 26 oktober 1972 (706/72), 32 § 2 mom. i lag av den 13 augusti 1976 (670/76), 33 § i lag av den 10 juli 1979 (610/79) och 35 § i lag av den 11 augusti 1978 (612/78), som följer:

3 kap.

Förskottsinnehållning på dividend, ränta och vinstandel

31 §

Skyldiga att innehålla förskott är

1) aktiebolag, på dividend som det utbetalar,

2) andelslag, på ränta på andelskapital som det utbetalar,

3) placeringsfond, på vinstandel som den utbetalar,

4) penninginrättning, på ränta som den erlägger på mottagen deposition, placering i tillskottsfond eller förbindelse utställd att betalas till innehavaren,

5) andelslags sparkassa, på ränta som den utbetalar på mottagen deposition,

6) arbetsgivare, på ränta som utbetalas på deposition i intressekontor som grundats av honom,

7) i 18 a § lagen om andelslag nämnt andelslag som bedriver lånerörelse, på ränta som det utbetalar på mottagen deposition, och

8) den som emitterar obligationslån, debenturelån och annat masskuldebrevslån, på ränta på lånet.

Storleken av förskottsinnehållningen på dividend samt på vinstandel och ränta som nämns i 1 mom. bestäms genom förordning, dock inte till mer än 50 procent av dividendens, vinstandelens eller räntans belopp.

Såsom dividend anses även av aktiebolag betald eller gottskriven ränta på annat än i 1 mom. nämnt lån som upptagits av bolaget, om räntan fastställts att helt eller delvis vara beroende av bolagets årsvinst eller dividend eller om lånet medför del i bolagets årsvinst.

Är beloppet av ränta på andelskapital mindre än 20 mark, verkställs inte förskottsinnehållning.

32 §

Förskottsinnehållning verkställs inte på dividend, ränta eller vinstandel, som betalas till staten eller en statlig inrättning, en kommun, en sammanslutning av kommuner, en församling eller ett inhemskt aktiebolag eller andelslag eller till en sådan annan sammanslutning eller person, som företer utredning om att han enligt lag inte är skattskyldig för inkomst av nämnda slag.

Är det uppenbart att dividend-, ränte- eller vinstandelstagares inkomst under skatteåret inte uppgår till ett belopp, för vilket han vore skyldig att betala stats- eller kommunalskatt, förordnar skattedirektören för det skattedistrikt, till vilket dividend-, ränte- eller vinstandelstagarens hemkommun hör, på anhållan av denne, att förskottsinnehållning inte skall verkställas. Om innehållningen vore alltför stor i jämförelse med det belopp som slutligen skall betalas, kan skattedirektören likaså förordna att innehållning skall verkställas till ett lägre belopp.

Skattestyrelsen kan av särskild orsak bestämma att förskottsinnehållning inte skall verkställas på dividend, ränta eller vinstandel.

Utan hinder av stadgandena ovan i denna paragraf skall förskottsinnehållning verkställas, om utredning, som behövs för utbetalning av dividend, ränta eller vinstandel utan förskottsinnehållning, inte företes den som utbetalar dividenden, räntan eller vinstandelen, innan förskottsinnehållning enligt 32 a § senast skall verkställas.

32 a §

Förskottsinnehållning på dividend, ränta eller vinstandel skall verkställas, då dividenden, räntan eller vinstandelen utbetalas eller gottskrivs. Förskottsinnehållning på dividend skall dock verkställas inom en månad från det dividenden kunnat lyftas.

33 §

De medel som innehållits på dividend, ränta eller vinstandel skall inbetalas på skatteuppbördsmyndighetens postgirokonto senast den tionde dagen i den kalendermånad som följer närmast efter den kalendermånad, under vilken förskottsinnehållningen enligt 32 a § senast skall verkställas. Samtidigt skall till det länsskatteverk, inom vars tjänsteområde utbetalaren av dividenden, räntan eller vinstandelen har sin hemort, inges redovisning enligt förordning.

34 §

Över förskottsinnehållning på dividend, ränta eller vinstandel skall till dividend-, ränte- eller vinstandelstagaren utfärdas bevis i enlighet med formulär som fastställs av skattestyrelsen.

35 §

Vad som i 17, 22-27, 29, 29 b, 29 c och 29 d §§ är stadgat tillämpas också på förskottsinnehållning på dividend, ränta eller vinstandel.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1987.

Regeringens proposition 9/87
Statsutsk. bet. 10/87
Stora utsk. bet. 15/87

Nådendal den 26 juni 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.