581/1987

Given i Nådendal den 26 juni 1987

Lag om ändring av 5 § lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut ändras 5 § 1 mom. lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd, sådant det lyder i lag av den 31 december 1985 (1083/85), som följer:

5 §

Förskottsinnehållning skall verkställas

1) på pension och livränta,

2) på dag- och moderskapspenning enligt sjukförsäkringslagen (364/63) samt på annan ersättning som enligt sjukförsäkringslagen eller folkpensionslagen eller obligatoriskt olycksfalls- eller trafikskadeskydd utbetalas för minskning i inkomst eller uppehälle,

3) på sådan dagpenning eller annan sådan ersättning för minskning i inkomst eller uppehälle som utbetalas enligt annan försäkring än vad som avses i 2 punkten,

4) på ersättning som enligt lagen om ersättning för brottsskador av statsmedel (935/73) utbetalas för minskning i inkomst eller uppehälle,

5) på förmåner som utbetalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84), utbildningsstöd som avses i lagen om sysselsättningsfrämjande utbildning (31/76) och praktikantpenning som utbetalas på grundvalen av samhällsgarantin för unga,

6) på sådan ersättning för förlorad förvärvsinkomst som beviljas i form av vuxenstudiepenning och som avses i 10 a § (95/87) lagen om studiestöd,

7) på stöd för vård av barn i hemmet,

8) på belopp som erhållits i form av premieåterbäring eller återköp av pensionsförsäkring och som avses i 20 § 4 punkten lagen om skatt på inkomst och förmögenhet,

9) på sådant med stöd av liv- eller kapitalförsäkring utbetalt kapital som avses i 20 § 11 punkten lagen om skatt på inkomst och förmögenhet samt

10) på andra med de i 1-9 punkten nämnda prestationerna jämförbara prestationer om vilka skattestyrelsen så bestämmer.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987. Den tillämpas på förskottsinnehållning som verkställs den 1 juli 1987 och därefter.

Regeringens proposition 8/87
Statsutsk. bet. 5/87
Stora utsk. bet. 5/87

Nådendal den 26 juni 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.