575/1987

Given i Nådendal den 26 juni 1987

Lag om ändring av Regeringsformen för Finland

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

upphävs 19 § 3 mom. Regeringsformen för Finland och

ändras 19 § 2 mom., 27 och 36 §§ samt 68 § 3 mom.,

av dessa lagrum 27 § sådan den lyder i lag av den 18 mars 1983 (279/83), som följer:

19 §

Lagen skall stadfästas i den lydelse, vari den av riksdagen antagits, inom tre månader från det lagen sändes till presidenten för stadfästelse. Om presidenten inte stadfäster lagen, skall den återsändas till riksdagen. Lagen blir gällande även utan stadfästelse, om den vid första lagtima riksdag efter det lagen sänts för stadfästelse ånyo antages i oförändrad form på det sätt som stadgas i riksdagsordningen. En lag som återsänts men inte antagits anses ha förfallit.

27 §

På presidenten ankommer att utfärda kallelse till urtima riksdag, att förordna om förrättande av riksdagsmannaval, att öppna riksdagen och att vid utgången av varje ordinarie valperiod förklara riksdagens arbete avslutat för valperioden samt att, genom att förordna om nya val, upplösa riksdagen.

36 §

Medlemmarna av statsrådet skall åtnjuta riksdagens förtroende.

Till medlemmar av statsrådet kallar presidenten för redbarhet och skicklighet kända infödda finska medborgare. Då betydande ändring sker i statsrådets sammansättning skall riksdagens talman och riksdagens olika grupper höras samt riksdagen vara församlad.

Den minister som handlägger ärenden som gäller justitieförvaltningen samt minst en av de andra ministrarna skall vara lagfarna.

68 §

Ett anslag, om vilket riksdagen beslutat med anledning av något vid riksdagen väckt initiativ, skall i statsförslaget upptagas såsom villkorligt. Presidenten beslutar om stadfästande av anslaget inom en månad efter det statsförslaget undertecknades. Om anslaget inte stadfästs, skall ärendet återsändas till riksdagen. Det ankommer på riksdagen att fatta slutligt beslut om huruvida anslaget skall intagas i statsförslaget.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

Regeringens proposition 253/84
Grunglagutsk. bet. 11/86
Stora utsk. bet. 58/86
Grundlagutsk. bet. 3/87

Nådendal den 26 juni 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.