573/1987

Given i Nådendal den 1987

Lag om ändring av 23 och 24 §§ Regeringsformen för Finland

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar, ändras 23 och 24 §§ Regeringsformen för Finland, av dem 23 § sådan den lyder delvis ändrad genom lagar av den 23 juni 1977 och den 13 november 1981 (490/77 och 738/81), som följer:

23 §

Republikens president utses av Finlands folk bland infödda finska medborgare, alltid för en tid av sex år.

Rätt att uppställa presidentkandidat har ett registrerat parti, från vars kandidatlista vid senast förrättade riksdagsmannaval utsetts minst en riksdagsman, eller tjugotusen valberättigade personer som kommit överens om att uppställa en gemensam kandidat. Ett parti har rätt att uppställa en ny kandidat i stället för sin presidentkandidat, om denne avlidit eller fått bestående förhinder.

Har endast en kandidat uppställts, blir han utan val president.

Då flera än en kandidat uppställts, förrättas direkt val av president och val av 301 elektorer den sista söndagen i januari och följande måndag. Vid vartdera valet har de valberättigade en röst. Får vid valet av president någon av kandidaterna mera än hälften av de röster som avgivits av dem som utövat sin rösträtt, är han vald till president. I annat fall skall presidenten utses av elektorerna.

Då valet skall förrättas av elektorer, sammankommer dessa den 15 februari under statsministerns ordförandeskap för val av president. Vid valet kan elektorerna rösta på de kandidater för vilkas val till republikens president har utsetts åtminstone en elektor. Har någon av dessa kandidater avlidit eller fått bestående förhinder, har den som är elektor för honom rätt att innan valet förrättas anmäla en ny kandidat hos statsministern.

Erhåller vid det av elektorerna förrättade valet, som verkställs med slutna sedlar, någon kandidat mera än hälften av de avgivna rösterna, är han vald. I annat fall förrättas omedelbart nytt val och, om ingen heller vid detta får absolut majoritet, ytterligare nytt val mellan de två kandidater som i det andra valet fått mest röster. Faller rösterna lika, avgör lotten.

Utses en medlem av riksdagen till president, upphör hans riksdagsmandat. Om någon som innehar en statstjänst väljs till president, anses han ha avgått från tjänsten.

Angående valrätt vid val av president och av elektorer, om valbarhet för uppdraget som elektor samt om sättet för val av elektorer gäller vad som för riksdagsmannaval stadgas om valrätt och valbarhet samt om valsättet. Närmare stadganden om uppställande av president- och elektorskandidater, om uppställande av ny presidentkandidat då en presidentkandidat avlidit eller fått bestående förhinder samt om förfarandet vid val av president utfärdas genom lag.

24 §

Presidenten tillträder sitt ämbete den första mars närmast efter valet och avger därvid inför riksdagen följande högtidliga försäkran:

"Jag N.N., som av Finlands folk valts till president för republiken Finland, försäkrar att jag i utövningen av presidentuppdraget skall redligt och troget iakttaga och upprätthålla republikens konstitution och lagar samt efter all min förmåga främja det finska folkets välfärd."


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

Måste val av republikens president förrättas innan 90 dagar förflutit från det att denna lag trätt i kraft, skall likväl den tidigare lagen tillämpas.

Regeringens proposition 252/84
Grunglagutsk. bet. 10/86
Stora utsk. bet. 57/86
Grundlagutsk. bet. 2/87

Nådendal den 26 juni 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.